Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af lov om erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår visse EF-statsborgere og EF-selskaber


I medfør af § 5 i lov nr. 447 af 11. oktober 1972 om Danmarks

tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber fastsættes:

     § 1. Nedennævnte personer og selskaber m.v. kan erhverve adkomst på fast ejendom her i landet uden Justitsministeriets tilladelse i medfør af § 1 i lov om erhvervelse af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 28. august 1986, selv om de ikke har bopæl eller hjemsted her i landet eller ikke tidligere har haft bopæl her i et tidsrum af i alt fem år:

  • 1) Arbejdstagere, der er statsborgere i en medlemsstat i De europæiske Fællesskaber (EF-statsborgere), og som er beskæftigede som lønmodtagere her i landet, eller har EF-opholdsbevis.
  • 2) EF-statsborgere, som har etableret eller vil etablere sig her i landet for at udøve selvstændig virksomhed.
  • 3) EF-statsborgere, der er bosat i en anden medlemsstat, og som har oprettet eller vil oprette agenturer eller filialer her i landet, eller som vil levere tjenesteydelser her.
  • 4) Selskaber m.v., der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i en medlemsstat, og som har oprettet eller vil oprette filialer eller agenturer eller vil levere tjenesteydelser her i landet.

     Stk. 2. De selskaber m.v., der er nævnt i stk. 1, nr. 4, skal enten have hovedkontor eller hovedvirksomhed inden for Fællesskaberne eller have vedtægtsmæssigt hjemsted der. I sidstnævnte tilfælde skal selskabets virksomhed have faktisk og vedvarende tilknytning til erhvervslivet i en medlemsstat.

     § 2. Bestemmelsen i § 1 gælder kun ved erhvervelse af ejendomme,

  • 1) der skal tjene som fornøden helårsbolig for erhververen, eller
  • 2) hvor erhvervelsen er en forudsætning for at udøve selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser.

     § 3. Tinglysning af et dokument om erhvervelse af fast ejendom uden særlig tilladelse i henhold til § 1 er betinget af, at erhververen afgiver en erklæring, hvoraf det fremgår, at han eller selskabet er omfattet af en af de grupper af erhververe, der er nævnt i § 1, og at formålet med erhvervelsen er som beskrevet i § 2.

     Stk. 2. Hvis formålet med erhvervelsen er, at ejendommen skal tjene til fornøden helårsbolig for erhververen, skal det endvidere fremgå af erklæringen, at ejendommen ikke er udlagt til eller benyttes som fritidshus eller fritidsgrund.

     Stk. 3. For arbejdstageres vedkommende skal erklæringen tillige indeholde oplysning om arbejdsgiverens navn og adresse eller være vedlagt arbejdstagerens EF-opholdsbevis.

     § 4. Erklæringen skal afgives i adkomstdokumentet og skal være underskrevet af erhververen. Eksempler på erklæringsformularer er trykt som bilag til denne bekendtgørelse.

     § 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1988.

     Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 593 af 20. december 1972.

Justitsministeriet, den 23. december 1987

Erik Ninn-Hansen

    /Walsted Hansen

Bilag

Eksempler på erklæringsformularer

     1. Erklæring ved erhvervelse af fornøden bolig.

Undertegnede erhverver af ejendommen erklærer herved under strafansvar efter straffelovens § 162,

at jeg er statsborger i et land, der er medlem af De europæiske Fællesskaber,

at jeg efter EF's regler er berettiget til at udøve selvstændig virksomhed i Danmark/eller: jeg er beskæftiget som lønmodtager hos ............ /eller: jeg har EF-opholdsbevis (vedlægges),

at ejendommen skal anvendes som helårsbolig for mig,

at ejendommen ikke er et fritidshus eller en fritidsgrund eller benyttes som sådan.

     2. Erklæring ved erhvervelse af fast ejendom i forbindelse med etablering/eller: levering af tjenesteydelser.

Undertegnede erhverver af ejendommen erklærer herved under strafansvar efter straffelovens § 162,

at jeg er statsborger i et land, der er medlem af De europæiske Fællesskaber/eller: selskabet er omfattet af Justitsministeriets bekendtgørelse af 23. december 1987 § 1, stk. 1, nr. 4, jf. stk. 2,

at jeg/selskabet efter EF's regler om etableringsret/eller: udveksling af tjenesteydelser er berettiget til at udøve selvstændig virksomhed som ...../ eller: oprettet agenturer eller filialer/eller: levere tjenesteydelser i Danmark,

at ejendommen er en forudsætning for min/selskabets virksomhed her i landet,

at ejendommen ikke er et fritidshus eller en fritidsgrund eller benyttes som sådan.

Officielle noter

Ingen