Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af instruks for auktionsledere


§ 1

I instruks for auktionsledere nr. 211 af 2. juli 1935, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 683 af 1. oktober 1990, foretages følgende ændring i afsnit II:

§ 12, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Auktionslederens samlede vederlag kan højst udgøre 700 kr. for hver påbegyndt time, som auktionen varer. Vederlaget udgør dog altid mindst 1400 kr. For en aflyst auktion betales 700 kr. Vederlaget forhøjes med 50 pct. på lørdage samt øvrige hverdage efter kl. 17.00.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1996.

Justitsministeriet, den 11. december 1995

Bjørn Westh

/ Niels Boesen

Officielle noter

Ingen