Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for det særlige råd vedrørende dyreværnsspørgsmål (Dyreværnsrådet)


I medfør af § 26, stk. 4, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6.

juni 1991, fastsættes:

     § 1. Dyreværnsrådet består af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden og medlemmerne skal være særligt sagkyndige inden for dyreværnsmæssige spørgsmål, jf. lovens § 26.

     Stk. 2. Justitsministeriet udpeger en sekretær for rådet og stiller den fornødne sekretærbistand til rådighed for rådet.

     § 2. Rådet rådgiver efter begæring justitsministeren i forbindelse med fastsættelse af regler efter dyreværnsloven. Rådet kan endvidere afgive udtalelser om spørgsmål vedrørende dyreværn.

     § 3. Rådets formand tilrettelægger rådets arbejde og fastlægger mødedagene. Formanden leder rådets møder.

     Stk. 2. Formanden påser, at der føres protokol af det på møderne passerede i form af et beslutningsreferat.

     § 4. Rådet er kun beslutningsdygtigt, når alle medlemmer er til stede. Formanden kan bestemme, at sager behandles på skriftligt grundlag, såfremt et medlem får forfald, eller andre grunde taler derfor.

     Stk. 2. Rådet vedtager sine udtalelser ved flertalsbeslutning. Et medlem kan forlange, at dennes afvigende opfattelse af et spørgsmål, hvorom der er sket vedtagelse, tilføres protokollen.

     Stk. 3. Såfremt rådet afgiver en udtalelse til justitsministeren, hvorom der ikke er enighed, skal dette udtrykkeligt angives i udtalelsen. Rådet kan ikke afgive udtalelser, som ikke kan samle flertal. Rådet giver meddelelse herom til justitsministeren.

     § 5. Et medlem kan forlange, at vedtagelsen af en udtalelse udsættes, indtil en eller flere særligt sagkyndige, som medlemmet anviser, har afgivet en udtalelse.

     Stk. 2. Fremsætter et medlem en begæring efter stk. 1, kan de øvrige medlemmer forlange spørgsmålet forelagt for andre sagkyndige, forinden der sker vedtagelse.

     § 6. Er der indhentet udtalelse efter § 5, afgør rådet ved flertalsbeslutning, om der skal indhentes yderligere udtalelser fra andre særligt sagkyndige.

     § 7. Der påhviler rådets medlemmer tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27.

     § 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993.

Justitsministeriet, den 7. december 1992

Hans Engell

    / Jørgen Paulsen

Officielle noter

Ingen