Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EF-land. (* 1)


I medfør af våbenlovens § 1, stk. 1, § 2, stk. 1 og 2, § 2 a, § 2 b, § 2 c, § 2 e, § 6, stk. 2 og § 6 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 11. december 1985 som ændret senest ved lov nr. 351 af 6. juni 1991 og lov nr. 386 af 20. maj 1992, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. For personer, der er bosat her i landet, gælder våbenlovgivningens almindelige regler med de ændringer, der følger af reglerne i kapitel 3.

§ 2. For personer, der er bosat i en anden medlemsstat, gælder våbenlovgivningens almindelige regler med de ændringer, der følger af reglerne i kapitel 2 og 3.

§ 3. En person anses for bosiddende i den medlemsstat, der følger af bopælsadressen på den pågældendes pas, kørekort eller andet identitetskort, der forevises ved kontrol af erhvervelse eller besiddelse af våben.

Kapitel 2

Erhvervelse og besiddelse af skydevåben

§ 4. Personer i en anden medlemsstat må ikke erhverve skydevåben her i landet, medmindre politimesteren (politidirektøren) meddeler tilladelse hertil, eller overdragelsen er omfattet af våbenlovens § 2 a. Sådan tilladelse må ikke meddeles, forinden de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den pågældende person er bosiddende, har meddelt samtykke til erhvervelsen, eller erhvervelsen af det pågældende skydevåben ikke kræver tilladelse i den pågældende medlemsstat.

§ 5. Personer bosat i en anden medlemsstat må kun besidde skydevåben her i landet, såfremt politimesteren (politidirektøren) har meddelt tilladelse hertil, medmindre besiddelsen er omfattet af våbenlovens § 2 a eller denne bekendtgørelses § 7. Såfremt tilladelse meddeles, skal de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den pågældende er bosiddende, underrettes herom.

§ 6. Reglerne i §§ 4 og 5 gælder også for erhvervelse og besiddelse af ammunition samt de i øvrigt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte genstande til skydevåben.

Kapitel 3

Europæisk våbenpas m.v.

§ 7. Personer, der er i besiddelse af europæisk våbenpas, kan uden særskilt tilladelse transportere og besidde skydevåben under rejse i to eller flere medlemsstater med henblik på deltagelse i jagt eller konkurrenceskydning.

Stk. 2. Ret til at transportere og besidde skydevåben i henhold til stk. 1 er betinget af, at

1. den pågældende person kan dokumentere baggrunden for rejsen, f.eks. ved forevisning af en invitation.

2. det europæiske våbenpas er gyldigt og omfatter det eller de skydevåben, som den pågældende person transporterer, og

3. indrejse ikke sker til et medlemsland, der har forbudt indførsel af det pågældende våben.

§ 8. Indehavere af europæiske våbenpas kan transportere og besidde ammunition i rimeligt omfang, såfremt betingelserne i § 7, stk. 2, er opfyldt.

§ 9. Politimesteren (politidirektøren) kan udstede europæisk våbenpas til personer, der er bosiddende her i landet, og som lovligt er i besiddelse af jagt- eller konkurrenceskydevåben.

Stk. 2. Europæiske våbenpas udstedes vederlagsfrit.

§ 10. For indehavere af en våbentilladelse udstedes våbenpasset med en gyldighedstid på 5 år.

Stk. 2. For indehavere af jagttegn udstedes våbenpasset med en gyldighedstid på 5 år.

Stk. 3. For indehavere af en våbenpåtegning fra en skytteforening udstedes våbenpasset med en gyldighedstid på 5 år.

Stk. 4. For medlemmer af en skytteforening kan der endvidere udstedes våbenpas med en gyldighedstid på 5 år til skytteforeningsvåben, som den pågældende lovligt kan benytte.

§ 11. Et europæisk våbenpas, hvis gyldighedsperiode ikke er udløbet, bliver dog ugyldigt, såfremt

1. den pågældendes våbentilladelse tilbagekaldes,

2. den pågældende ikke har gyldigt jagttegn,

3. den pågældendes våbenpåtegning bortfalder, tilbagekaldes, eller

4. den pågældende ophører med at være medlem af skytteforeningen.

§ 12. Såfremt et våbenpas er udløbet efter § 10, eller våbenpasset bliver ugyldigt efter § 11, skal våbenpasset straks afleveres til den stedlige politimester (politidirektøren).

§ 13. Personer, der besidder skydevåben, som er omfattet af et europæisk våbenpas, skal på forlangende forevise våben og våbenpas for politiet. Indehaveren af våbenpasset skal endvidere medbringe yderligere legitimation, f.eks. pas, kørekort eller andet identitetskort, og på forlangende forevise den for politiet.

Kapitel 4

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 14. Med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 4-6, § 7, stk. 2, og §§ 12-13.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993.

Justitsministeriet, den 9. december 1992

Hans Engell

/ Jørgen Paulsen

Officielle noter

(* 1) Reglerne i denne bekendtgørelse er fastsat til opfyldelse af Rådets direktiv af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben (91/477/EØF).