Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve (* 1)


I medfør af § 4, stk. 1, § 4a, § 12, stk. 1, § 24a samt § 28, stk. 5 og stk. 7, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 183 af 14. april 1993, samt under henvisning til rådets direktiv af 19. november 1991 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve 91/629/EØF fastsættes følgende:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på bedrifter med kalve, der holdes indelukket med henblik på avl og opfedning.

Stk. 2. Reglerne i § 3, stk. 1, § 4 og § 5, 2. og 3. pkt., finder ikke anvendelse på bedrifter med mindre end seks kalve.

§ 2. Ved kalve forstås et kreatur på indtil 6 måneder.

Kapitel 2

Arealkrav

§ 3. Når kalvene opstaldes flokvis, skal der være tilstrækkelig plads til, at de kan vende sig og lægge sig uden hindring. Der skal være et frit gulvareal på mindst:

- 1,1 (m2) pr. kalv på 60 kg levende vægt.

- 1,3 (m2) pr. kalv på 100 kg levende vægt.

- 1,5 (m2) pr. kalv på 150 kg levende vægt.

- 1,9 (m2) pr. kalv på 200 kg levende vægt.

Stk. 2. Kalve over 3 måneder bør opstaldes i fællesbokse med strøet liggeareal.

§ 4. Når kalvene er anbragt i enkeltbokse skal boksene have en bredde på mindst 0,80 gange kalvenes skulderhøjde.

Kapitel 3

Almindelige bestemmelser

§ 5. Permanent opbinding af kalve er forbudt. Når kalve i den i § 22, stk. 2 og 3 nævnte overgangsperiode holdes bundet i båse, skal båsene være forsynet med adskillelse. Båsene skal have en bredde på mindst 0,80 gange kalvenes skulderhøjde.

§ 6. De materialer, der anvendes til stalde, navnlig bokse og inventar, som kalvene kan komme i kontakt med, må ikke være skadelige for kalvene og skal kunne rengøres og desinficeres effektivt.

§ 7. Bygningens isolering, opvarmning og ventilation skal sikre, at luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentrationer af luftarter holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for kalvene.

§ 8. Alt automatiseret eller mekanisk udstyr, der kan indvirke på kalvenes sundhed og velfærd, skal kontrolleres mindst een gang daglig. Hvis der opdages defekter, skal disse straks udbedres, og hvis det ikke lader sig gøre, skal der træffes passende foranstaltninger til at sikre kalvenes sundhed og velfærd, indtil defekten er udbedret.

Stk. 2. Anvendes der et mekanisk ventilationssystem, skal der forefindes et egnet reservesystem, således at der kan ske tilstrækkelig luftfornyelse til at beskytte kalvenes sundhed og velfærd, hvis systemet svigter. Der skal endvidere være installeret et alarmsystem til at advare den ansvarlige for dyreholdet om svigtet. Alarmsystemet skal afprøves jævnligt.

§ 9. Kalvene må ikke til stadighed holdes i mørke. For at imødekomme kalvenes adfærdsmæssige og fysiologiske behov skal der forefindes en passende naturlig eller kunstig belysning. Den kunstige belysning skal svare til varigheden af den naturlige belysning mellem kl. 9 og kl. 17.

Stk. 2. Der skal derudover være en passende (fast eller mobil) lyskilde af tilstrækkelig styrke til, at kalvene til enhver tid kan tilses.

§ 10. Alle kalve skal tilses af den ansvarlige for dyreholdet mindst en gang daglig.

Stk. 2. Syge eller tilskadekomne kalve skal omgående plejes og skal om fornødent kunne isoleres i egnede stalde med tør og bekvem strøelse.

Stk. 3. En dyrlæge skal konsulteres hurtigst muligt, hvis kalvene ikke viser tegn på bedring ved den i stk. 2 nævnte pleje.

§ 11. Staldene skal være indrettet således, at hver kalv kan lægge sig, hvile, rejse sig og foretage hudpleje uden besvær.

Stk. 2. Hver kalv skal kunne se andre kalve med undtagelse af kalve, der er isoleret på grund af sygdom eller tilskadekomst samt pattekalve, der holdes hos moderen.

§ 12. Hvis der anvendes bindsler, må disse ikke skade kalvene, og de skal kontrolleres jævnligt og om nødvendigt reguleres for at sidde bekvemt. Hvert bindsel skal være langt nok til, at kalvene kan bevæge sig i overensstemmelse med § 11, stk. 1. Bindslerne skal være udformet således, at enhver risiko for, at kalvene kan blive kvalt eller komme til skade, undgås.

§ 13. Stalde, båse, inventar og redskaber til kalve skal rengøres og desinficeres på passsende måde for at forebygge udvikling af sygdomsfremkaldende organismer.

Stk. 2. Gødning, urin og spildfoder skal fjernes så ofte, som nødvendigt for at forhindre lugt, og for at forhindre at fluer, rotter, mus og andre skadedyr tiltrækkes.

§ 14. Gulvene må hverken være glatte eller ujævne, så der er risiko for, at kalvene kommer til skade, og de skal være konstrueret således, at kalve, der står eller ligger på dem, ikke kommer til skade eller udsættes for lidelse. De skal være tilpasset kalvenes størrelse og vægt og danne en hård, jævn og stabil overflade.

Stk. 2. Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet og må ikke kunne skade kalvene. Der skal i passende omfang udlægges strøelse til alle kalve på under to uger. Der bør endvidere i passende omfang udlægges strøelse til alle kalve.

§ 15. Alle kalve skal have adgang til foder, der passer til deres alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov af hensyn til deres velfærd og sundhed.

Stk. 2. For at sikre kalvenes velfærd, sundhed og vækst samt for at opfylde deres adfærdsmæssige behov, skal foderet have et tilstrækkeligt indhold af jern samt et minimum af tørfoder med fordøjelige fibre.

Stk. 3. Kalvene må ikke forsynes med mundkurv.

§ 16. Alle kalve skal fodres mindst een gang dagligt. Hvis kalvene opdrættes flokvis og ikke fodres efter ædelyst eller ved hjælp af automatisk fodringssystem, skal hvert dyr have adgang til foder på samme tid som de andre i flokken.

§ 17. Kalve på over to uger skal have adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde.

§ 18. Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet, placeret og vedligeholdt på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af kalvenes foder og vand.

Stk. 2. Pattespand eller patteautomat bør i videst muligt omfang anvendes.

§ 19. Kalve på under to uger må ikke transporteres fra bedriften, hvorpå de er født, medmindre de skal transporteres direkte til slagtning.

Kapitel 4

Indførsel fra tredielande

§ 20. For at kunne indføre kalve fra tredielande til Danmark, skal dyrene ledsages af et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, hvorved det attesteres, at de mindst har fået en lige så god behandling som den, der er foreskrevet i direktiv 91/629/EØF om fastsættelse af mindstekrav til beskyttelse af kalve.

Kapitel 5

Straf

§ 21. Med bøde eller hæfte straffes den, der overtræder §§ 3 - 19.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af en aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der efter § 28, stk. 7, i dyreværnsloven pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. Bygninger, der tages i brug efter den 1. januar 1994 og inden den 1. januar 1998, skal dog senest den 31. december 2007 opfylde de i §§ 3-5 fastsatte krav.

Stk. 3. Bygninger, der er taget i brug inden den 1. januar 1994 skal dog senest den 1. januar 2004 opfylde de i §§ 3-5 nævnte krav.

Justitsministeriet, den 14. december 1993

Erling Olsen

/ Niels Boesen

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 91/629/EØF, EF-Tidende L 340 s. 28.