Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om tinglysning


§ 1

I justitsministeriets cirkulære af 26. januar 1979 som ændret ved cirkulære af 31. marts 1982 foretages følgende ændring:

1. I § 12, nr. 2, affattes 3. og 4. punktum således:

»Oplysninger om pantebreve til institutioner, der er omfattet af lov om realkreditinstitutter, sælgerpantebreve og indekspantebreve skal i forkortet form medtages i manuskripterne umiddelbart efter teksten for hvert enkelt pantebrev. Som forkortelser for disse oplysninger anvendes følgende bogstavbetegnelser:

»Realkredit« betegnes med A,

»Sælgerpantebrev« betegnes med S, og

»Indekspantebrev« betegnes med I.

2. I § 21, stk. 3, indsættes efter 3. punktum følgende:

»Ved private indekspantebreve anføres den på pantebrevets 1. side angivne nettoprisindeksfaktor. Er en sådan ikke angivet, anføres »Nettoprisindeks: intet oplyst«. Indeholder et privat indekspantebrev en særlig indeksklausul, anføres »Særlig indeksklausul«.

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. marts 1983.

Justitsministeriet, den 4. januar 1983

Erik Ninn-Hansen

/ Fr. Chr. Schydt

Officielle noter

Ingen