Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære til samtlige Tinglysningsdommere og Tingbogsførere angaaende Udstedelse af Attester i Medfør af Tinglysningslovens § 21.


Da Ministeriets Opmærksomhed er blevet henledt paa, at det ved Sammenlægning af flere samme Ejer tilhørende Matrikulnumre til eet, jfr. Landbrugsministeriets Cirkulære Nr. 304 af 9. December 1933, er ønskeligt, at Matrikulsmyndighederne i Tilfælde, hvor behæftede Matrikulnumre sammenlægges med ubehæftede, benyttet af de hidtil behæftede Matrikulnumre som fremtidig Matrikulsbetegnelse for den Ejendom, Sammenlægningen angaar, skal man herved anmode D'Hrr. om ved Udstedelse af Attester i Medfør af Tinglysningslovens § 21 udtrykkelig at anføre, hvilke af de paagældende Matrikulnumre (i de sønderjydske Landsdele Artikelnumre) der er ensbehæftet, og hvilke der er ubehæftet.

Justitsministeriet, den 20. Januar 1936.

P. M. V.

Aage Svendsen.

/Bilfeldt.

Officielle noter

Ingen