Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om indhentelse af erklæringer fra luftfartsdirektoratet.


På dertil given anledning skal jeg anmode d'herrer om at drage omsorg for, at der i alle sager angående overtrædelse af luftfartslovgivningen indhentes erklæring fra luftfartsdirektoratet, Holmens Kanal 7, København K., inden tiltalespørgsmålet afgøres, medmindre det må anses for utvivlsomt, at tiltale ikke skal rejses.

Af alle domme, bødevedtagelser m.v. i sager af den omhandlede art vil udskrift være at tilstille luftfartsdirektoratet.

Rigsadvokaten, København, den 29. januar 1951.

F. Pihl.

(Til samtlige statsadvokater og politimestre samt politidirektøren i København).

Officielle noter

Ingen