Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om tinglysning


Kapitel 1

Tinglysningsdagbogen og tingbladet

§ 1. Ved alle tinglysningskontorer føres en tinglysningsdagbog.

Stk. 2. Justitsministeriet kan godkende, at dagbogen føres i flere afdelinger.

§ 2. Dagbogen føres på løsblade, der rekvireres gennem Direktoratet for Statens Indkøb. Dagbogsbladene indsættes i særlige løsbladbind.

§ 3. Udskrevne dagbogsblade indsættes med passende mellemrum i særlige arkivbind, der rekvireres gennem Direktoratet for Statens Indkøb.

Stk. 2. Arkiverede dagbogsblade kasseres efter 10 års forløb.

§ 4. Dagbogen føres af en kontorfunktionær under dommerens eller en fuldmægtigs tilsyn.

Stk. 2. Ved den daglige afslutning af dagbogen underskrives denne af dommeren eller af den fuldmægtig, der er bemyndiget til at foretage tinglysningsforretninger. Ved afdelingskontorer kan dagbogen dog underskrives af lederen af kontoret.

§ 5. Dagbogen føres og afsluttes hver dag, tinglysningskontoret er åbent. Dokumenter modtages indtil 3 timer før kontortidens slutning, dog i mindst 1 time. Disse dokumenter indføres i dagbogen for den pågældende dag. Dokumenter, der modtages senere, indføres i dagbogen for den følgende dag, kontoret er åbent. Dagbogen påbegyndes hver dag på en ny side.

§ 6. I dagbogen indføres alle dokumenter, der anmeldes til tinglysning, samt meddelelser om tvangsauktion, konkurs, offentlig skiftebehandling, umyndiggørelse og lavværgemål, jfr. tinglysningslovens § 13. Det samme gælder dokumenter, der indleveres til annullation af retsanmærkning, til fristforlængelse eller til endelig indførelse i tingbogen.

Stk. 2. Begæringer om rettelser og udslettelser efter tinglysningslovens § 20, udstykningstilladelser, skelsætningsforretninger, noteringer efter landbrugslovgivningen og andre noteringer indføres ikke i dagbogen.

§ 7. Ved indførelsen i dagbogen forsynes dokumentet og genparten med anmeldelsesdatoen og et fortløbende nummer for kalenderåret (løbenummeret).

§ 8. For så vidt angår dokumenter, som skal bekendtgøres i tingbladet, føres dagbogen som et gennemslag af manuskriptet til tingbladet.

Stk. 2. Dokumenter, der ikke skal bekendtgøres i tingbladet, indføres i dagbogen med angivelse af løbenummer, matrikelbetegnelse, dokumentets art og anmelder.

§ 9. I tingbladet bekendtgøres de dokumenter, som er nævnt i tinglysningsbekendtgørelsens § 5.

Stk. 2. I tingbladet bekendtgøres dokumenterne for hvert tinglysningskontor for sig.

Stk. 3. Dokumenterne bekendtgøres i tingbladet snarest muligt efter anmeldelsen til tinglysning.

§ 10. Manuskripterne til tingbladet skrives på løsblade, der rekvireres gennem Direktoratet for Statens Indkøb. Manuskripterne skal skrives på maskine.

§ 11. I manuskripterne skal dokumenterne anføres i følgende rækkefølge: 1) skøder og lign., 2) pantebreve i fast ejendom, 3) pantebreve i høsten og i salgsafgrøder, 4) pantebreve for grundforbedringslån, 5) indkaldelse til ejendomsdom vedrørende fast ejendom, 6) indkaldelse til mortifikation af pantebreve i fast ejendom, 7) pantebreve i løsøre, 8) ægtepagter, 9) bosondringer,

  • 10) rådighedsindskrænkninger i henhold til § 12 i lov nr. 56 af 18. marts 1925 om ægteskabets retsvirkninger,
  • 11) umyndiggørelser,
  • 12) lavværgemål,
  • 13) rådighedsfratagelse i henhold til § 66 i lov nr. 155 af 30. november 1874 om skifte af dødsbo og fællesbo m. v.

Stk. 2. I manuskripterne medtages ikke: 1) Dokumenter, der anmeldes til aflysning eller som afvises, bortset fra annullation af et betinget skøde og afvisning fra tingbogen af et tidligere bekendtgjort dokument. 2) Dokumenter, der anmeldes til tinglysning af relaksations- og rykningspåtegninger og lign.

§ 12. Manuskripterne til tingbladet skal indeholde følgende oplysninger om de enkelte dokumenter i den anførte rækkefølge:

  • 1) Skøder og lign:

Ejendomsbetegnelsen (matrikelbetegnelse, ejerlejlighedsnummer el. lign.), gade og husnummer, hvor sådant findes, overdragerens navn, erhververens stilling, hvis denne er oplyst, og navn, købesum, medmindre anmelderen skriftligt har anmodet om undladelse heraf, samt ejendomsværdien ved den sidste vurdering. Består den overdragne ejendom af flere matrikelnumre, anføres samtlige matrikelnumre. Det anføres ikke, om overdragelsesdokumentet er endeligt eller betinget, ligesom arten af overdragelsesdokumentet (skøde, skifteretsattest m. v.) ikke anføres.

  • 2) Pantebreve i fast ejendom:

Ejendomsbetegnelsen for den pantsatte ejendom, pantsætterens navn, panthaverens navn samt pantesummen (ved forhøjelser anføres det beløb, hvormed pantebrevet forhøjes). Består den pantsatte ejendom af flere matrikelnumre, angives alene det matr. nr., som er angivet i dokumentets hoved. Oplysninger om sælgerpantebreve og pantebreve til institutter, der er omfattet af lov om realkreditinstitutter, skal i forkortet form medtages i manuskripterne umiddelbart efter teksten for hvert enkelt pantebrev. Som forkortelser for disse oplysninger anvendes følgende bogstavbetegnelser:

»Almindelig Realkredit« betegnes med A,

»Særlig Realkredit« betegnes med B, og

»Sælgerpantebreve« betegnes med S.

  • 3) Andre typer dokumenter:

Parternes stilling, hvis denne er oplyst, navn og bopæl. For pantebreve i løsøre anføres tillige pantesummen.

§ 13. Manuskripterne til tingbladet indsendes til Statstidende af tinglysningskontorerne i Jylland hver tirsdag og torsdag, og af tinglysningskontorerne på øerne hver mandag og onsdag. Er kontoret lukket, eller falder en af de nævnte dage på en helligdag, foretages indsendelsen den følgende hverdag.

§ 14. Afvises et dokument fra dagbogen eller fra tingbogen (personbogen), indføres en bemærkning herom i dagbogen. Dokumentet forsynes med påtegning om, at det er afvist med kort angivelse af afvisningsgrunden.

Kapitel 2

Tingbogens indretning og førelse

§ 15. Tingbogen føres på de af justitsministeriet godkendte løsblade (ejendomsblade), der rekvireres gennem Direktoratet for Statens Indkøb.

Stk. 2. Tingbogen føres af en kontorfunktionær under dommerens eller en fuldmægtigs tilsyn. Indførelserne revideres af dommeren eller efter hans anvisning af en fuldmægtig eller en kontorfunktionær. Dommeren kan i et omfang, der afpasses efter personalets rutine, bestemme, at revision af tinglysningsdokumenter, der ikke frembyder særligt komplicerede forhold, kun skal ske stikprøvevis. Den registrerende kan efter behov anmode om, at dokumentet bliver revideret. Hvis der opstår særlig tvivl om et dokuments prioritetsstilling, bør revision altid foretages.

§ 16. I tingbogen har hver ejendom i retskredsen sit blad. Tilhører flere ejendomme samme ejer, kan de dog opføres på et fælles ejendomsblad, hvis de i større omfang er ensartet behæftet, og det i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt.

§ 17. Tingbogens blade samles i bind, inddelt efter den hidtil fulgte afgrænsning. Inden for de enkelte ejerlav ordnes ejendomsbladene efter matr. nr.

Stk. 2. Ejendomsblade for bygninger og for grunde, der ikke er matrikulerede, samles i bindene for de stedlige områder, hvortil de hører, eller i en særlig afdeling af tingbogen.

Stk. 3. Ejerlejlighedsblade, der skal holdes i en særlig farve til adskillelse fra andre tingbogsblade, indsættes i tingbogen efter nummerfølge, enten efter ejendommens blad i tingbogen eller i en særlig afdeling af denne.

§ 18. Foran i hvert bind indsættes et eller flere henvisningsblade, indeholdende en fortegnelse over samtlige matrikelnumre, der hører under det pågældende bind af tingbogen. For de matrikelnumre, som ikke har eget blad, eller som er udgået af matriklen, angives det matrikelnummer, på hvis blad det pågældende matrikelnummer føres, eller under hvilket det er inddraget og datoen herfor.

§ 19. På hvert ejendomsblad anføres øverst på første side ejendommens matr. nr., eventuelt navn samt aktbetegnelsen. Derefter anføres ejendommens størrelse med angivelse af areal for hvert enkelt matr. nr. Efter størrelsesrubrikken anføres i en særlig bemærkningsrubrik ejendommens egenskab af landbrugsejendom eller lignende samt de øvrige særlige forpligtelser, der ifølge meddelelser fra matrikelmyndighederne, skovtilsynet eller andre myndigheder påhviler ejendommen, herunder meddelelse om skelsætning. Ved udstykning og ved deling af matr. nre. som følge af ekspropriation m. v. samt ved matrikulære forandringer som følge af omdeling, skelforandring, sammenlægning, berigtigelse, udskillelse af offentlig vej eller lignende anføres ændringerne af matr. nre., arealer og forpligtelser m. v. på grundlag af matrikelmyndighedernes meddelelse om forandringerne. Meddelelsens dato anføres samtidigt. Er ejendommen opdelt i ejerlejligheder, anføres dette i bemærkningsrubrikken med angivelse af datoen for anmeldelsen heraf og antallet af ejerlejligheder.

Stk. 2. Senest ved tinglysning af endeligt skøde i forbindelse med udstykning indsættes der et nyt ejendomsblad for det grundstykke, der fremtidig skal være en selvstændig ejendom, og de servitutter og grundbyrder, som fortsat hviler på denne ejendom, overføres til det nye ejendomsblad. Det samme gælder de pantehæftelser, som hviler på hovedejendommen, medmindre grundstykket er frigjort for disse hæftelser.

Stk. 3. Senest ved tinglysning af et dokument på en ejerlejlighed indsættes der et ejerlejlighedsblad, på hvilket anføres ejendommens matr. nr. samt ejerlejlighedens nr., beliggenhed, størrelse og fordelingstal, hvis et sådant er fastsat. Samtidig overflyttes genparten af kortet over ejerlejligheden til ejerlejlighedens akt. Til ejerlejlighedsbladet overføres de servitutter, byrder, panterettigheder m. v., der er opført på ejendommens blad. Overførelsen kan ske ved kort henvisning til ejendommens blad.

§ 20. Ejendomsbladet inddeles i øvrigt i 3 afdelinger. Ved tinglysningen indføres dokumenterne med nummerorden for hver afdeling således:

  • 1) I 1. afdeling indføres alle adkomstdokumenter, herunder dokumenter, som er betinget af købesummens berigtigelse indenfor en nærmere angiven frist, samt meddelelser vedrørende ejerrådigheden i øvrigt, såsom meddelelser om umyndiggørelse, konkurs, offentlig dødsboskifte og tvangsauktion.
  • 2) I 2. afdeling indføres brugsrettigheder, servitutter, grundbyrder og lignende samt adkomstdokumenter, som er betinget af udstykning eller andet end købesummens berigtigelse indenfor en nærmere angiven frist, dokumenter udstedt af berettigede ifølge sådanne dokumenter samt forkøbs- og genkøbsrettigheder og lignende.
  • 3) I 3. afdeling indføres alle panterettigheder, herunder udlæg og arrest.

§ 21. Dokumenterne indføres i tingbogen på letlæselig måde. Ved aflysning overstreges indførelsen i tingbogen, således at dens oprindelige indhold stadig er læseligt.

Stk. 2. Af hvert enkelt dokument anføres de i tinglysningslovens § 17 nævnte bestemmelser. Angår rettigheden kun et enkelt eller enkelte matr. nre. af en samlet fast ejendom, anføres dette.

Stk. 3. Ved adkomstdokumenter anføres købesum og seneste ejendomsværdi. Angår en panteret kontantlån, rentetilpasningslån, indeksregulerede lån eller lignende, anføres dette. Indeholder dokumentet bestemmelser om forbud mod salg, pantsætning eller lignende, bør indførelsen herom markeres på tydelig måde.

§ 22. Når et ejendomsblad er udskrevet, indsættes et nyt blad i dets sted, således at alene de endnu gældende tinglyste rettigheder indføres. Rettigheder, der åbenbart er ophørt, skal således udslettes, og indførelser, hvis rigtighed er tvivlsom, skal efterprøves. Rettigheder, der må antages at have mistet deres betydning, skal søges udslettet i overensstemmelse med reglerne i tinglysningslovens § 20, stk. 2.

Stk. 2. Det udskrevne ejendomsblad forsynes med en påtegning om udtagelsens dato og indsættes i et særligt arkivbind. Arkivbindet ordnes på samme måde som tingbogen. Arkivbind afleveres til vedkommende landsarkiv efter aftale med dette. Det samme gælder ikke længere benyttede skøde- og panteprotokoller samt grundbøger og grundbogsakter.

Kapitel 3

Personbogens indretning og førelse

§ 23. Personbogen føres på de af justitsministeriet godkendte løsblade, der rekvireres gennem Direktoratet for Statens Indkøb.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 15, stk. 2, vedrørende førelsen af tingbogen finder tilsvarende anvendelse med hensyn til førelsen af personbogen.

§ 24. Personbogen deles i 3 afdelinger og indrettes i mindre løsbladbind. Den ene afdeling omfatter pantebreve, herunder skadesløsbreve, i løsøre, den anden ægtepagter, bosondringer samt rådighedsindskrænkninger i henhold til § 12 i lov nr. 56 af 18. marts 1925 om ægteskabets retsvirkninger, og den tredie umyndiggørelser og lavværgemål samt rådighedsfratagelse i henhold til § 66 i lov nr. 155 af 30. november 1874 om skifte af dødsbo og fællesbo m. v.

§ 25. For hvert tinglyst dokument indrettes der et blad, på hvilket anføres dokumentets art, anmeldelsens dato samt parternes navne og bopæl. Ved pantebreve, herunder skadesløsbreve, og ægtepagter anføres tillige henholdsvis pantedebitors og mandens fødselsdato.

§ 26. Bladene indsættes inden for hver af de tre personbogsafdelinger i alfabetisk orden efter hovedpersonens navn (efter- og fornavn) - for ægtepagter efter mandens navn. Inden for samme navn ordnes bladene efter fødselsdatoen.

§ 27. Personbogen gennemgås mindst en gang om året med henblik på udskillelse af forældede dokumenter, jfr. herved bl. a. tinglysningslovens § 47, stk. 4, om udslettelse af visse pantebreve efter 10 års forløb.

Kapitel 4

Om dokumenternes prøvelse

§ 28. Prøvelsen af dokumentet og dets indførelse i eller afvisning fra tingbog eller personbog skal ske snarest muligt og senest 10 dage efter anmeldelsen til dagbogen.

§ 29. Dokumentet må i intet tilfælde tilbageleveres anmelderen til rettelse uden for tinglysningskontoret. Ønsker anmelderen dokumentet udleveret, eller tilbagekaldes dokumentet i øvrigt, skal det inden udleveringen afvises fra dagbogen.

§ 30. Efter indførelsen i tingbog eller personbog forsynes dokumentet og genparten med påtegning om, at det er tinglyst. Tinglysningspåtegningen på et skøde skal angive, om skødet er betinget eller endeligt. Er der forevist særlige legitimationspapirer, f. eks. fuldmagter, specielle ministerielle tilladelser, samtykke fra indehaveren af en forkøbsret m. v., angives dette kort i tinglysningspåtegningen.

§ 31. Et dokument, der er tinglyst foreløbigt, således at der samtidig er fastsat en frist, der eventuelt kan forlænges, for afhjælpning af mangler, fremskaffelse af de fornødne bevisligheder m. v., indføres i tingbogen (personbogen) med tilføjelse af ordet »foreløbig« og med angivelse af den givne frist.

§ 32. Er manglen ikke fjernet inden fristens udløb, skal det foreløbigt indførte dokument slettes både i dagbogen og i tingbogen (personbogen). Er dokumentet udleveret med påtegning om den foreløbige lysning, skal der gives anmelderen meddelelse om slettelsen. Beror dokumentet på tinglysningskontoret, tilbagesendes det til anmelderen med påtegning om slettelsen.

§ 33. Er et dokument tinglyst med retsanmærkning, anføres anmærkningen på dokumentet og genparten umiddelbart efter påtegningen om dets tinglysning. I tingbogen (personbogen) anføres, at dokumentet er lyst med anmærkning.

§ 34. Pantebreve og andre dokumenter, der er lyst pantstiftende, skal ved fuldstændig aflysning af tingbogen forsynes med et stempel, hvoraf det fremgår, at aflysning har fundet sted.

Stk. 2. Aflysningsstemplet skal indeholde ordet »AFLYST« og skal forsynes med rød stempelfarve. Stemplet skal dels anbringes efter aflysningspåtegningen, dels anbringes på iøjnefaldende måde på pantebrevets forside.

Kapitel 5

Konferering af dokumenter

§ 35. Genparten konfereres med det originale dokument.

Stk. 2. Når en genpart er trykt eller fremtræder som fotokopi eller gennemslag af det originale dokument, kan konfereringen normalt begrænses til stikprøvevis kontrol med de vigtigste punkter i dokumentet. Opstår der mistanke om, at der ikke er overensstemmelse mellem dokumentet og genparten, skal konferering altid foretages.

Kapitel 6

Tingbogsakter m. v.

§ 36. Genparterne af de tinglyste dokumenter, herunder genparterne af anmeldelser om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder, fortegnelser over ejerlejligheder og kort over disse, samles for hver ejendom i en akt (tingbogsakten). På omslaget anføres ejendommens ejendomsbetegnelse (matr. nr.).

§ 37. Tingbogsakterne opbevares i særlige stålskabe. Inden for de enkelte skabe anbringes akterne i nummerorden. Aktomslag og skabe leveres tinglysningskontorerne ved justitsministeriets foranstaltning.

§ 38. Når et dokument er indført i tingbogen, forsynes genparten med aktens betegnelse. I akten indsættes først genparten af adkomstdokumentet, derefter genparter af pantedokumenter og sidst genparter af andre dokumenter.

§ 39. Hvis et dokument, der kun har en enkelt genpart, tinglyses på flere ejendomme, lægges genparten i akten for en af de pågældende ejendomme eller i en særskilt akt, og der henvises da til denne akt på de andre ejendommes blade i tingbogen. Er der ved dokumentet stiftet rettigheder både i fast ejendom og i løsøre, lægges genparten i akten for den faste ejendom, hvortil der da henvises i personbogen.

Stk. 2. Ved ægtepagter, umyndiggørelser og lavværgemålsdekreter, der foruden at indføres i personbogen skal tinglyses på fast ejendom, opbevares genparten i personbogens akter, hvortil der da henvises i tingbogen.

§ 40. Når et dokument aflyses eller udslettes, udtages genparten af akten og henlægges i arkivet sammen med genparten af kvitteringen. Ved delvis aflysning forbliver genparten i akten. Også genparten af kvitteringen opbevares i dette tilfælde i akten.

Stk. 2. Hvis der noteres ejerpant i forbindelse med aflysningen af et pantedokument, forbliver genparten af dokumentet dog i akten sammen med (genparten af) noteringsbegæringen, indtil noteringen slettes. Også genparten af kvitteringen opbevares i dette tilfælde i akten.

Stk. 3. Når et adkomstdokument tinglyses som ubetinget, henlægges genparten af det ældre adkomstdokument i arkivet.

§ 41. I arkivet samles de udtagne genparter af adkomst- og servitutdokumenter i en gruppe, de øvrige udtagne genparter i en anden. De to grupper lægges straks efter fjernelsen fra akten, hver gruppe for sig, således at forveksling undgås. Genparter af adkomst- og servitutdokumenter forsynes med påtegning om datoen for udtagelsen og samles årgangsvis, ordnet efter den i § 17, stk. 1, nævnte inddeling. I den anden gruppe lægges genparterne i tidsfølge og samles årgangsvis. En gang om året sendes de adkomst- og servitutgenparter, der er udtaget for mere end 3 år siden, til landsarkivet, medens de øvrige mere end 3 år gamle genparter tilintetgøres. Før tilintetgørelsen, der sker under behørig kontrol fra embedets side, må det kontrolleres, at ingen genpart af et skøde eller servitutdokument tilintetgøres.

Kapitel 7

Personbogsakter m. v.

§ 42. Genparterne af de dokumenter, der er indført i personbogen, indsættes i akterne efter de tre personbogsafdelinger og inden for hver afdeling efter personbogens bogstaver eller efter den rækkefølge, hvori de er tinglyst.

Stk. 2. Personbogsakterne samles i særlige stålskabe eller -kasser. Aktomslag og skabe (kasser) leveres tinglysningskontorerne ved justitsministeriets foranstaltning.

§ 43. Når et dokument aflyses eller udslettes, lægges genparten og personbogsbladet i arkivet. Ved aflysning arkiveres også genparten af kvitteringen. Ved delvis aflysning forbliver genparten i akten. Også genparten af kvitteringen opbevares i dette tilfælde i akten.

§ 44. I arkivet samles de udtagne genparter af ægtepagter i en gruppe, ordnet årgangsvis efter ægtemandens navn, de øvrige udtagne genparter samt personbogsbladene i en anden. De to grupper lægges straks efter fjernelsen fra akten, hver gruppe for sig, således at forveksling undgås. En gang om året sendes de ægtepagtsgenparter, der er udtaget for mere end 3 år siden, til landsarkivet, medens de øvrige mere end 3 år gamle genparter samt personbogsbladene tilintetgøres. Før tilintetgørelsen, der sker under behørig kontrol fra embedets side, må det kontrolleres, at ingen genpart af en ægtepagt tilintetgøres.

Kapitel 8

Meddelelse om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder

§ 45. Når en anmeldelse om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder er endeligt indført i tingbogen, skal tinglysningskontoret sende en genpart af anmeldelsen og fortegnelsen over ejerlejlighederne til vedkommende skattemyndighed med oplysning om datoen for anmeldelsen. Det samme gælder senere fastsættelse eller ændring af ejerlejlighedernes fordelingstal.

Kapitel 9

Indberetning om ægtepagter m. v. samt om visse erhvervelser af fast

ejendom m. v.

§ 46. Når en ægtepagt er tinglyst, skal tinglysningskontoret sende meddelelse herom til gtepagtsregistret, adresse: Justitsministeriet.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til bosondringer og rådighedsindskrænkninger i henhold til § 12 i lov nr. 56 af 18. marts 1925 om ægteskabets retsvirkninger.

Stk. 3. Ved oprettelse af nye retskredse eller ved henlæggelse af en del af en retskreds til en anden gives der kontoret for registrering af ægtepagter meddelelse om de tinglyste ægtepagter, der er noteret på de personbogsblade, som med tilhørende akter afgives til dommeren i den anden retskreds.

§ 47. Såfremt dommeren i medfør af § 6, stk. 1, i lov nr. 344 af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom har fastsat en frist til fremskaffelse af tilladelse fra justitsministeriet til erhvervelse af fast ejendom, skal der gives indberetning herom til justitsministeriet, jfr. lovens § 7, stk. 1. Indberetning skal endvidere gives, når fast ejendom overtages til brugeligt pant af personer eller selskaber m. m., som kun med justitsministeriets tilladelse kan erhverve adkomst på fast ejendom her i landet.

§ 48. Når en aftale om brugs- eller lejeforhold, ved hvilken fast ejendom gives i brug eller udlejes til personer, som kun med justitsministeriets tilladelse kan erhverve adkomst på fast ejendom her i landet, anmeldes til tinglysning, skal tinglysningskontoret sende indberetning herom til justitsministeriet, jfr. lov nr. 344 af 23. december 1959 om erhvervelse af fast ejendom § 9. Indberetningen, der også skal gives i tilfælde, hvor aftalen som ugyldig måtte blive afvist fra dagbog eller tingbog, skal indeholde oplysninger om brugerens eller lejerens navn og bopæl, ejendommens betegnelse og brugs- eller lejeforholdets varighed.

Kapitel 10

Kære

§ 49. Påkæres en tinglysningsafgørelse, skal der straks indføres en bemærkning herom i dagbogen og tingbogen (personbogen).

Kapitel 11

Om offentlighedens adgang til tinglysningens bøger og akter m. v.

§ 50. Tinglysningskontorets personale skal være publikum behjælpelig ved eftersyn af bøger og akter og skal samtidig føre nøje tilsyn med, at intet dokument fjernes fra akterne, og at der ikke foretages rettelser eller lignende heri eller i tingbøgerne. Tinglysningsdommeren kan om fornødent udfærdige ordensforskrifter for publikums benyttelse af tingbøger og akter.

§ 51. Udskrifter (fotokopier) af bøger og akter m. v. skal ekspederes i løbet af en uge.

Stk. 2. Fotokopier af ejendomsbladet skal være af en sådan kvalitet, at fotokopien er let læselig. Det bør ved afsendelsen kontrolleres, at der ikke er fejl eller mangler i fotokopien, der skyldes tekniske årsager ved fremstilling af kopien. Hvis ejendomsbladet er meget uoverskueligt, bør det omskrives, inden fotokopien fremstilles.

§ 52. Telefoniske forespørgsler om indholdet i tingbøgerne (personbøgerne) besvares i tiden kl. 9-12.

§ 53. Forespørgsler vedrørende de dele af tinglysningskontorets arkiv, der er afleveret til landsarkivet, henvises til landsarkivet med de for besvarelsen nødvendige oplysninger fra tingbogen. Landsarkivet behandler forespørgslen efter de til enhver tid gældende bestemmelser for arkivvæsenets virksomhed.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 54. Cirkulæret træder i kraft den 1. april 1979.

Stk. 2. Justitsministeriets cirkulærer nr. 221 af 12. september 1973 om aflysningsstempel på pantebreve m. v. og om afskaffelse af tørstempling, nr. 189 af 6. oktober 1975 om tinglysningsdagbog og om tingbladet samt nr. 66 af 26. marts 1976 om tinglysning vedrørende ejerlejligheder ophæves.

Justitsministeriet, den 26. januar 1979

Nathalie Lind

/B. O. Jespersen

Officielle noter

Ingen