Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om underretning af Personalestyrelsen om faglig voldgift mv.

(Til samtlige ministerier mv.)

 

Finansministeriet har i et videre omfang end hidtil bemyndiget ministerier til at indgå aftaler med organisationerne om fornyelse af nærmere angivne organisationsaftaler. En bemyndigelse gives sædvanligvis for én overenskomstperiode ad gangen.

Bemyndigelsen indebærer bl.a., at det er det enkelte ministerium – eller den myndighed, ministeriet måtte bemyndige hertil (delegationsmyndigheden) – der er part i organisationsaftalen. Det er dermed også delegationsmyndigheden, der er part i en eventuel faglig voldgift om fortolkning af den indgåede aftale.

En voldgiftskendelse kan vedrøre spørgsmål af principiel karakter, der kan have afsmittende effekt på det øvrige overenskomstområde. Personalestyrelsen skal derfor underrettes om faglige voldgifter på delegationsområderne.

Underretning skal ske ved at delegationsmyndigheden sender kopi af klageskriftet til Personalestyrelsen. På baggrund heraf vil vi vurdere, om der er behov for yderligere inddragelse af Personalestyrelsen i sagen.

Personalestyrelsen står også gerne til rådighed for rådgivning og sparring tidligere i sagsforløbet. Hvis fortolkningstvister skønnes at have principiel betydning eller afsmittende effekt, vil vi gerne kontaktes allerede, inden sagen eventuelt udvikler sig til faglig voldgift.

I sager om afskedigelse af tillidsrepræsentanter og andre ansatte med tilsvarende afskedsbeskyttelse kan organisationen – efter at sagen har været forhandlet lokalt – kræve forhandling mellem overenskomstens parter, dvs. med delegationsmyndigheden. Da sager af denne type ofte berører en række principielle spørgsmål, ønsker Personalestyrelsen at blive inddraget i sagen.

Delegationsmyndigheden skal derfor straks efter at have modtaget begæring om organisationsforhandling orientere Personalestyrelsen med henblik på en vurdering af, om vi bør deltage i forhandlingen.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 12. maj 2005

Lone Retoft

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 021-05