Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om tinglysning


§ 1

I cirkulære nr. 16 af 26. januar 1979 om tinglysning, som senest ændret ved cirkulære nr. 2 af 4. januar 1983, foretages følgende ændringer:

  

 1. I § 5 affattes 2. pkt. således:  

 »Dokumenter modtages til tinglysning i tiden kl. 9-12.«  

 2. I § 41 indsættes efter 2. pkt.:  

 »Hvis en genpart består af flere ark, hæftes disse sammen.«  

 3. I § 44 indsættes efter 2. pkt.:  

 »Hvis en genpart består af flere ark, hæftes disse sammen.  

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. marts 1989.

Justitsministeriet, den 14. februar 1989

H. P. CLAUSEN

/Ida Heide-Jørgensen

Officielle noter

Ingen