Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om anordning af sikkerhedsforanstaltninger over for farlige sindssyge.


Ved § 10, stk. 1, i lov nr. 118 af 13. april 1938 om sindssyge personers hospitalsophold som ændret ved lov nr. 175 af 11. juni 1954, er overøvrigheden bemyndiget til, for så vidt det skønnes fornødent, over for sindssyge personer, hvis sygdom rummer fare for retssikkerheden, at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger, eventuelt ved anbringelse på dertil bestemt hospital eller anstalt.

I hovedparten af de tilfælde, der omfattes af denne bestemmelse, har den sindssyge begået et forhold, der bortset fra hans tilstand ville være strafbart, således at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger vil kunne anordnes af retten i medfør af straffelovens § 70. Det må efter justitsministeriets opfattelse anses for ønskeligt, at afgørelsen af sådanne sager i videst muligt omfang henlægges til domstolene, og man skal derfor anmode om, at den ved sindssygelovens § 10 hjemlede adgang for overøvrigheden til at anordne sikkerhedsforanstaltninger kun benyttes, når det af ganske særlige grunde er pårkævet, f.eks. fordi den sindssyges tilstand udelukker, at han fremstilles i retten, eller i hvert fald må antages at ville blive væsentlig forværret, hvis sådan fremstilling finder sted.

I det omfang, hvori der fortsat i medfør af § 10 anordnes foranstaltninger, der har karakter af frihedsberøvelse, skal man anmode om, at følgende må blive iagttaget:

  • 1) Den sindssyge gøres gennem vedkommende overlæge bekendt med, at spørgsmålet om lovligheden af tilbageholdelsen kan forelægges retten i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 43 a.
  • 2) Der søges beskikket en tilsynsværge for den pågældende i medfør af analogien af sindssygelovens § 6.
  • 3) Genpart af resolutionen og sagens akter indsendes til gennemsyn i justitsministeriet, der i lighed med en ordning, der er truffet med hensyn til personer, som i medfør at straffelovens § 70 er dømt til anbringelse i sindssygehospital, med mellemrum fra sindssygehospitalet vil udbede sig oplysning om, hvorvidt den sindssyge fortsat må anses for farlig for retssikkerheden, og i givet fald rejse spørgsmål om ophævelse af sikkerhedsforanstaltningerne.

Opmærksomheden henledes på, at der fortsat til justitsministeriet skal afgives indberetning om ophævelse eller ændring af de i medfør af sindssygelovens § 10 trufne sikkerhedsforanstaltninger.

Justitsministeriet, den 25. februar 1958.

Hans Hækkerup.

/K. Kjøgx.

(Til overpræsidenten i København og samtlige amtmænd).

Officielle noter

Ingen