Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om førelse af personregistrene i de sønderjyske landsdele


Almindelige bestemmelser

§ 1. For hvert registreringsdistrikt, jfr. bekendtgørelse om anmeldelse af fødsel, navn og dødsfald i de sønderjyske landsdele § 2, føres to personregistre: fødselsregistret og dødsregistret.

Stk. 2. Til hvert register (hovedregister) føres et biregister og et alfabetisk navneregister.

§ 2. Registrene føres af kommunalbestyrelsens formand, der kan bemyndige en eller flere personer til på sit ansvar at føre registrene. Kun disse personer må foretage indførsler i registrene og underskrive attester.

§ 3. Statsamtet fører tilsyn med personregisterførernes udførelse af deres hverv. Statsamtet skal have underretning om, hvem der bemyndiges til at føre registrene, idet der tillige indsendes en underskriftprøve for vedkommende.

§ 4. Løsblade og blanketter til udskrifter og attester skal være godkendt af justitsministeriet. Ved indførsel i registrene må der kun anvendes farvebånd, karbonpapir, kuglepenne, stempelsværte og blæk, der er godkendt af statsamtet. Dette godkender endvidere ringbind og stempler.

Stk. 2. Der må ikke ved rettelser raderes eller anvendes kemiske midler. Rettelser sker ved overstregning og anmærkning.

§ 5. Udgifterne ved personregistrenes førelse afholdes af kommunen.

Stk. 2. Udgifter til blanketter og attester afholdes dog af statskassen.

Stk. 3. Udgift til tolk godtgøres kommunen af statskassen.

§ 6. Registrene føres i ringbind med løsblade.

Stk. 2. Når ringbindet indeholder ca. 250 blade, indbindes disse. Indbinding sker dog mindst hvert 5. år.

Stk. 3. Navneregistret føres alfabetisk ordnet efter efternavnets første bogstav. Når indbinding af registrene skal foretages, indsættes navneregistret foran i bøgerne.

Stk. 4. Indbinding og skiltning udføres efter aftale med landsarkivet for de sønderjyske landsdele.

§ 7. Hovedregistrene opbevares i brandsikre skabe, og biregistrene må ikke om natten opbevares under samme tag som hovedregistrene.

Stk. 2. Anden opbevaringsmåde kan dog tillades af statsamtet efter forhandling med landsarkivet for de sønderjyske landsdele, hvis opbevaringen skønnes tilstrækkelig sikker.

Grundlag for indførsel

§ 8. Indførsel sker på grundlag af de i anmeldelsesblanketten givne oplysninger. De i bekendtgørelsen § 5 og § 9 nævnte attester skal medfølge ved anmeldelsen.

Stk. 2. Hvis anmelderen møder personligt for at foretage anmeldelse, udleverer personregisterføreren den anmeldelsesblanket, der skal bruges, og yder fornøden vejledning.

Stk. 3. Hvis den, der foretager anmeldelsen, ikke taler dansk, tilkalder personregisterføreren en tolk, medmindre personregisterføreren selv er tilstrækkelig kyndig i det pågældende fremmede sprog.

Stk. 4. Vedrører anmeldelsen et barn, der er dødfødt eller død under fødslen, foretages kun indførsel i dødsregistret.

Stk. 5. Såfremt en anmeldelse af fødsel eller fornavn er blevet over 3 måneder forsinket, må indførsel i fødselsregistret kun ske med statsamtets samtykke, efter at der har fundet en politimæssig undersøgelse sted angående sagens sammenhæng.

§ 9. På registerbladet skal samtlige rubrikker udfyldes nøjagtigt. Fødsels- eller dødsdato indføres med dag, måned og år angivet med 6-cifret tal. Klokkeslet angives ved 4-cifret tal. Alle navne skrives helt ud. For personer, der fører et giftenavn, anføres endvidere eget efternavn. Civilstand angives som: ugift, gift, fraskilt, frasepareret eller enke, enkemand. For foreviste attester markeres rubrikken »dokumentation« med et kryds.

§ 10. Indførslen sker på skrivemaskine. Ved fødsels- og dødsregistrering udfyldes således blade til hoved- og biregister og meddelelse til folkeregister og CPR i een arbejdsgang. Der skal anvendes skrivemaskiner med sådanne typer, at også meddelelserne til folkeregister og CPR bliver letlæselige.

Stk. 2. Når indførslen er foretaget, stemples bladene til hoved- og biregister med årstal og fortløbende registernummer, forsynes med personregisterførerens underskrift og embedets stempel og indsættes i ringbindene. Kopier til folkeregister og CPR forsynes ligeledes med embedets stempel og sendes til folkeregistret.

§ 11. Alle senere tilførsler skal føres i anmærkningsrubrikken og skal samtidig noteres i hoved- og biregistret, jfr. dog stk. 3.

Stk. 2. Anmærkninger foretages i videst muligt omfang med stempler og med nøjagtig angivelse af dokumentets art og dato og de deri nævnte personers navne og data. Forkortelser må ikke foretages. I registerbladets tekst anføres et nummer, der henviser til anmærkning med samme nummer.

Stk. 3. Er biregistret afleveret til landsarkivet, skal der straks sendes en fuldstændig udskrift eller fotokopi af hovedregistret til landsarkivet til brug ved notering i biregistret.

§ 12. Tilførsler og rettelser på grundlag af udenlandske dokumenter må kun ske efter tilladelse fra statsamtet.

Særligt om fødselsanmeldelse og navngivning

§ 13. Fastslås faderskabet til et barn uden for ægteskab, sker indførslen i registret på grundlag af meddelelse herom fra politimesteren eller overpræsidenten i København.

Stk. 2. Hvis et barns familieretlige stilling i øvrigt fastslås eller ændres efter anmeldelsen, herunder hvis forældrene til et barn uden for ægteskab indgår ægteskab med hinanden, eller hvis barnet adopteres, skal der på begæring af enhver, der har en retlig interesse deri, tilføres anmærkning herom, for så vidt oplysningerne fremgår af offentlige dokumenter.

Stk. 3. Fødsels- og navne(dåbs)attest for faderen/ adoptanterne skal vedlægges meddelelsen.

§ 14. Et barn får ved fødslen forældrenes efternavn, hvis forældrene har samme efternavn. Dette navn skal derfor indføres ved anmeldelsen.

Stk. 2. Har forældrene ikke samme efternavn, kan de eller den, der har forældremyndigheden, senest 6 måneder efter barnets fødsel vælge, om barnet skal have det efternavn, faderen eller moderen bar ved barnets fødsel. Er dette navn erhvervet på grundlag af ægteskab, kan i stedet vælges det navn, en af forældrene senest har båret, som ikke er erhvervet på grundlag af ægteskab.

Stk. 3. Endvidere kan som efternavn for barnet vælges et af de i § 18, stk. 1, nr. 3 og 5 nævnte efternavne.

Stk. 4. Såfremt navngivningen ikke er sket inden for den i stk. 2 nævnte frist, får barnet det efternavn, moderen bar ved barnets fødsel.

Stk. 5. Hvor efternavn ikke er bestemt ved fødselsanmeldelsen, påhviler det personregisterføreren at holde sagen i erindring.

§ 15. Et barn kan få tillagt et eller flere mellemnavne. Som mellemnavn kan vælges faderens eller moderens mellemnavn. Forekommer det ønskede mellemnavn tillige som drenge/ pigefornavn vil det i almindelighed ikke kunne tillægges personer af modsat køn, medmindre navnet tillige forekommer som efternavn i nærmeste slægt.

Stk. 2. Som mellemnavn kan vælges et af de i § 14, stk. 2 og 3 nævnte efternavne.

Stk. 3. Som mellemnavn kan vælges et navn, der bæres eller har været båret som efternavn af en af barnets bedsteforældre eller oldeforældre, medmindre navnet er erhvervet på grundlag af ægteskab.

§ 16. Et barn skal tillægges et eller flere fornavne. Som fornavn må ikke vælges et navn, der ikke er et egentligt fornavn, eller som kan blive til ulempe for barnet.

Stk. 2. Hvor fornavn ikke er bestemt ved fødselsanmeldelsen, påhviler det personregisterføreren at holde sagen i erindring, således at den opføres på en særlig erindringsliste, hvoraf den først slettes, når anmeldelse af fornavn har fundet sted. Sagen forbliver på erindringsliste, selv om barnet flytter ud af de sønderjyske landsdele, uden at anmeldelse af fornavn har fundet sted.

§ 17. Anmeldelser af navn sker skriftligt til personregisterføreren på fødselsregistreringsstedet.

Stk. 2. Modtager personregisterføreren meddelelse om, at et barn, hvis fødsel er registreret i de sønderjyske landsdele, men som er flyttet ud af de nævnte landsdele uden at være navngivet, er døbt i folkekirken eller et anerkendt trossamfund, registrerer personregisterføreren det navn, der er tillagt barnet ved dåb, og sender meddelelse om senere indførsler om faderskab og andre tilførsler for barnet til dåbsstedets ministerialbogsfører.

Stk. 3. Modtager personregisterføreren anmeldelse om navngivning af et barn, der er født uden for de sønderjyske landsdele og flyttet til de nævnte landsdele uden at være navngivet, videresender han anmeldelsen til den ministerialbogsfører, der har registreret anmeldelsen af fødslen.

Særligt om navneforandring

§ 18. Personer, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab samt de eller den, der har forældremyndigheden over ugift barn under 18 år, kan til personregisterføreren anmelde ændring af efternavn til:

1. Det efternavn, faderen eller moderen bar ved barnets fødsel, medmindre navnet er erhvervet på grundlag af ægteskab.

2. Det efternavn, en af forældrene senest har båret inden barnets fødsel, medmindre navnet er erhvervet på grundlag af ægteskab.

3. Et efternavn, som en af forældrene har erhvervet efter barnets fødsel, medmindre navnet er erhvervet på grundlag af ægteskab. Er navnet erhvervet ved navnebevis i medfør af § 6 i lov nr. 193 af 29. april 1981 om personnavne (navneloven) skal den pågældende af forældrene give samtykke. Øvrighedsbevis, der før den 1. januar 1962 er udfærdiget i medfør af § 1 i lov nr. 89 af 22. april 1904 om navneforandring samt navnebevis, der før den 1. april 1982 er udfærdiget i medfør af § 5, jfr. §§ 6 og 7 i lov nr. 140 af 17. maj 1961 om personnavne, sidestilles med navnebevis i henhold til navnelovens § 6.

4. Et efternavn, som den pågældende tidligere har båret, medmindre navnet er erhvervet på grundlag af ægteskab.

5. Det efternavn, stedfaderen eller stedmoderen bærer, medmindre navnet er erhvervet på grundlag af ægteskab, eller det efternavn, stedfaderen eller stedmoderen senest har båret, som ikke er erhvervet på grundlag af ægteskab. Anmeldelse kan ske, selv om moderen (faderen) er separeret fra stedfaderen (stedmoderen). Stedfaderen eller stedmoderen skal samtykke i anmeldelsen. Vielsesattest skal forevises.

Stk. 2. Hvis moderen til et barn uden for ægteskab indgår ægteskab med en mand, der efter de før 1. januar 1961 gældende regler er anset som bidragspligtig til barnet, kan barnet, hvis manden ved skriftlig anmeldelse anerkender det som sit, efter forevisning af fødsels- og navne(dåbs)attest, vielsesattest og bidragsresolution eller anden offentlig dokumentation for bidragspligten, anmelde, at det nu bærer faderens slægtsnavn. Det skal anføres, hvilken dokumentation for bidragspligten, der har været forevist.

Stk. 3. Det hidtidige efternavn kan på begæring bevares som mellemnavn. Bæres det nye efternavn allerede som mellemnavn, bortfalder det ved navneforandringen.

§ 19. Personer, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab samt de eller den, der har forældremyndigheden over ugift barn under 18 år, kan til personregisterføreren anmelde antagelse eller ændring af mellemnavn til:

1. Faderens eller moderens mellemnavn. Forekommer det ønskede mellemnavn tillige som drenge/ pigefornavn, vil det i almindelighed ikke kunne tillægges personer af modsat køn, medmindre navnet tillige forekommer som efternavn i nærmeste slægt.

2. Et af de i § 18, stk. 1, nr. 1-5 nævnte efternavne.

3. Et efternavn, der bæres eller har været båret af bedsteforældre eller oldeforældre, medmindre navnet er erhvervet på grundlag af ægteskab.

Stk. 2. Et mellemnavn kan bortkastes ved anmeldelse.

§ 20. Personer, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab samt de eller den, der har forældremyndigheden over ugift barn under 18 år, kan til personregisterføreren anmelde forandring eller bortkastelse af fornavn.

Stk. 2. Anmeldes som fornavn et navn, der ikke er et egentligt fornavn, forelægges anmeldelsen for statsamtet.

§ 21. For ugifte personer under 18 år skal anmeldelse om navneforandring underskrives af forældremyndighedens indehaver og af barnet, hvis det er fyldt 12 år.

Stk. 2. Kan barnets samtykke til navneforandringen af særlige grunde ikke indhentes, kan navneforandringen ikke ske ved anmeldelse.

§ 22. Adoptivforhold sidestilles med virkeligt slægtsskab.

§ 23. Dokumentation af slægtsskab og navn sker ved forevisning af fødsels- og navne(dåbs)attest, navnebevis eller af navneændringsattest. Angivelse i fødsels- og navne(dåbs)attesters forældrerubrik er ikke tilstrækkelig dokumentation. Fremgår det af personregistret, at tilstrækkelig dokumentation tidligere er forevist, skal dokumentation ikke forevises på ny.

Stk. 2. Omfatter anmeldelsen ugifte børn under 18 år, hvis forældre er separerede eller skilt, vedlægges dokumentation for forældremyndigheden. Såfremt en af forældrene er afgået ved døden, vedlægges dødsattest.

§ 24. Anmeldelse om antagelse af nyt navn sker skriftligt til personregisterføreren på det sted, hvor vedkommende er tilført fødselsregistret.

Stk. 2. Har anmelderen forældremyndigheden over ugift barn under 18 år, oplyses det, om barnet tillige er omfattet af anmeldelsen. Såfremt dette er tilfældet, påhviler det personregisterføreren at foretage anmærkning til fødselsregistret for barnet herom, eller, hvis barnet er tilført et andet fødselsregister, at sende anmeldelsen og barnets fødsels- og navne(dåbs)attest til vedkommende personregisterfører (ministerialbogsfører).

§ 25. Der skal tilføres anmærkning, når bevis for navneforandring meddeles eller navnerettelse tillades, og personregisterføreren modtager meddelelse fra vedkommende myndighed.

§ 26. Når et i udlandet født barn adopteres her i landet, kan barnet på begæring af adoptanterne indføres i fødselsregistret, når der forevises en særlig anmeldelse fra adoptionsmyndigheden. På grundlag heraf kan personregisterføreren udstede en dansk navneattest.

§ 27. Har barnet fået navneforandring til stedfaders eller stedmoders efternavn, kan der på begæring tilføres anmærkning om moderens/ faderens ægteskab med stedfaderen/ stedmoderen.

§ 28. Fører forældrene til et barn født i ægteskab ved barnets fødsel ikke samme efternavn, kan der på begæring tilføres anmærkning om forældrenes ægteskab.

§ 29. Tillægges et barn efter indførslen for- og/ eller mellemnavn, indføjes navnet (navnene) i rubrikken til fornavn, og der henvises til anmærkning.

Stk. 2. Tillægges et barn efter indførslen efternavn, indføjes navnet i rubrikken til efternavn, og der henvises til anmærkning.

Stk. 3. Ændres navn, overstreges det navn, der ændres eller bortfalder, og der henvises til anmærkning, hvor det nye navn findes.

Stk. 4. Fastslås faderskabet til et barn uden for ægteskab, indføres faderens navn m.v. i registerbladets rubrik hertil, og der henvises til anmærkning.

Stk. 5. Er faderens rubrik udfyldt for et barn, hvis familieretlige stilling ændres, overstreges den person, der oprindeligt er indført som fader, og der henvises til anmærkning.

Stk. 6. Meddeles navneforandring ved bevis, anmeldelse eller rettelse, overstreges det navn, der ændres eller bortfalder, og der henvises til anmærkning, hvor det nye navn findes.

Berigtigelser

§ 30. Berigtigelse af en indførsel i personregistret kan, bortset fra berigtigelse af fejlskrivninger, kun ske med tilladelse af justitsministeriet eller af statsamtet ifølge justitsministeriets bemyndigelse eller i henhold til retskendelse. Retssag anlægges af eller mod statsamtet ved den byret, under hvilken registreringsdistriktet hører. Byrettens afgørelse kan påkæres.

Udskrifter og attester m.v.

§ 31. Personregistret er ikke offentligt tilgængeligt.

Stk. 2. Personregisterføreren kan skriftligt eller mundtligt give oplysninger om indholdet af tilførsler om fødsel og navn, når tilførslerne er 50 år gamle, og om indholdet af tilførsler om dødsfald, når disse er 10 år gamle.

§ 32. Udskrifter udstedes normalt på grundlag af hovedregistret.

Stk. 2. Enhver kan rekvirere udskrifter (fotokopier) af tilførsler vedrørende personer, som på tidspunktet for rekvisitionen er eller ville være fyldt 100 år.

Stk. 3. Attester efter de i stk. 2 nævnte tilførsler kan rekvireres af den, der i henhold til § 33 kan få udstedt attester eller udskrifter vedrørende personer, som ikke er eller ville være fyldt 100 år.

§ 33. Attester efter eller udskrifter (fotokopier) af tilførsler vedrørende personer, som ikke er eller ville være fyldt 100 år, må kun udstedes, når begæring herom er fremsat af:

1. En offentlig myndighed.

2. Den, hvem tilførslen angår. For ugifte personer under 18 år fremsættes begæringen af forældremyndighedens indehaver. Er den, hvem tilførslen angår, umyndig, kan begæringen tillige fremsættes af værgen. Er den pågældende afgået ved døden, kan begæringen fremsættes af ægtefælle, forældre eller efterkommere, der er over 18 år, samt af den, der som værge for eller indehaver af forældremyndigheden over efterkommere varetager disses interesser.

Attest eller udskrift (fotokopi) vedrørende et barn, der er bortadopteret, kan ikke rekvireres af barnets naturlige forældre.

3. Den, der har fuldmagt til at rekvirere den pågældende attest eller udskrift (fotokopi) fra en person, der i henhold til de under 2 nævnte regler er berettiget til at rekvirere attesten eller udskriften.

En fuldmagt må for at betragtes som fyldestgørende indeholde en nøje angivelse af, hvilke attester m.v. der kan rekvireres.

4. Advokater, der ved fremlæggelse af bevilling eller beskikkelse legitimerer sig som executores testamenti, medhjælpere for skifteretten eller som beskikkede til udførelse af en offentlig eller beneficeret sag, samt endvidere advokater, der skriftligt erklærer at have den fornødne bemyndigelse til at indhente attesten eller udskriften fra en med navn og adresse betegnet person, der er rette vedkommende.

5. Den, der har opnået statsamtets eller justitsministeriets tilladelse til at rekvirere attesten eller udskriften (fotokopien).

6. Den, der ønsker attester eller udskrifter (fotokopier) til retlig brug, herunder navneforandring og navnerettelse. Rekvirenten må nærmere redegøre for, at han eller hun har en retlig interesse i at erhverve de ønskede attester eller udskrifter (fotokopier). Er både hoved- og biregister afleveret til landsarkivet, rettes begæringen dertil.

Stk. 2. Den, der ved personlig henvendelse fremsætter begæring om attester eller udskrifter (fotokopier), skal legitimere sig på behørig vis, medmindre vedkommende er personregisterføreren personlig bekendt.

Stk. 3. Navne staves nøjagtig, som de er indført i registret. Udskrifter (fotokopier) og attester forsynes med personregisterførerens underskrift og embedsstempel. For afsluttede biregistres vedkommende forsynes udskrifter (fotokopier) og attester med underskrifter og embedsstempel for den myndighed, hvor biregistrene befinder dig. Udskrifter forsynes desuden med en bevidnelse af overensstemmelsen med hoved- eller biregistret.

Stk. 4. Ved udstedelse af attester benyttes formularer, der er godkendt af justitsministeriet.

Stk. 5. Personregisterføreren kan give skriftlige eller mundtlige oplysninger om de tilførsler, som den pågældende har ret til at få attest efter eller udskrift (fotokopi) af.

Stk. 6. Tvivlsspørgsmål med hensyn til rekvisition af attester og udskrifter forelægges statsamtet til afgørelse.

§ 34. Ved udfærdigelse af fødsels- og navneattester for personer, der er født før 1. januar 1938, udfyldes den til faderens navn bestemte rubrik kun, når barnet er født i ægteskab eller legitimeret ved efterfølgende ægteskab eller bevilling, samt når barnet er lyst i kuld og køn eller er adopteret, eller stedfaderen har tillagt det sit navn i medfør af bestemmelsen i lov nr. 130 af 27. maj 1908 § 11. I sidstnævnte tilfælde samt i tilfælde af legitimation i henhold til bevilling og i tilfælde af kuldlysning anføres i attesten efter faderens navn henholdsvis »i henhold til lov nr. 130 af 27. maj 1908 § 11«, »i henhold til kuldlysning«. Ved børn uden for ægteskab udfyldes den til faderens navn bestemte rubrik endvidere, når faderen har anerkendt barnet som sit, men dette anføres da ved en kort anmærkning efter faderens navn.

Stk. 2. Ved udfærdigelse af fødsels- og navneattester for personer, der er født efter den 31. december 1937, udfyldes den til faderens navn bestemte rubrik kun, når barnet er født i ægteskab, jfr. herom §§ 1-5 i lov nr. 132 af 7. maj 1937 om ægtebørn og §§ 1-4 i lov nr. 200 af 18. maj 1960 om børns retsstilling, eller faderskabet til barn uden for ægteskab er fastslået, samt når barnet er adopteret eller stedfaderen har tillagt det sit navn i overensstemmelse med de i lov nr. 131 af 7. maj 1937 § 2, stk. 3, anførte regler. I sidstnævnte tilfælde skal i attesten efter faderens navn anføres »i henhold til lov nr. 131 af 7. maj 1937 § 2, stk. 3«.

Stk. 3. Ved udfærdigelse af fødsels- og navneattester for stedbørn, der har fået tillagt stedfaderens efternavn ved kongelig bevilling (indtil 1. januar 1962), ved navnebevis (indtil 1. april 1982) eller ved anmeldelse eller navnebevis (efter 1. april 1982), udfyldes forældrerubrikkerne med forældrenes navne eller for så vidt angår børn uden for ægteskab, til hvilke faderskabet ikke er fastslået, med moderens navn. Er stedfaderens navn tilført personregistret, tilføjes på begæring efter moderens navn: »nu i ægteskab med . . . . . . (stedfaderens fulde navn)». I attester for stedbørn, der har fået tillagt stedmoderens efternavn, udfyldes forældrerubrikken med forældrenes navne. Er stedmoderens navn tilført personregistret, tilføjes på begæring efter faderens navn: »nu i ægteskab med . . . . . (stedmoderens fulde navn)».

Stk. 4. Ved udfærdigelse af fødsels- og navneattester i de tilfælde, der er nævnt i § 28, tilføjes på begæring: »og ægtefælle«.

Stk. 5. Ved udfærdigelse af fødsels- og navneattester for adoptivbørn anføres alene adoptanternes navne i forældrerubrikkerne, og det må ikke ved overstregninger eller understregninger i den trykte tekst eller på anden måde angives, at den pågældende er adoptivbarn.

Indberetning

§ 35. Personregisterførerne skal overholde de forskrifter, der gives dem om indberetning af fødsel, navn og dødsfald til folkeregistret, sekretariatet for personregistrering eller anden offentlig myndighed.

Stk. 2. Personregisterføreren giver meddelelse til folkeregistret, hvis en person antager nyt navn ved anmeldelse til personregistret. Det samme gælder ved navneforandring som følge af legitimation og ved navngivning i henhold til bekendtgørelsens § 6.

Stk. 3. Er den pågældende over 15 år, gives der også meddelelse om navneforandringen til rigsregistraturen, politigården, 1567 København V.

Stk. 4. De af personregisterførerne modtagne jordmoderanmeldelser og dødsattester indsendes inden 14 dage efter hver måneds udgang til embedslægen sammen med de summariske indberetninger om antallet af fødte og døde.

Aflevering af registre og kassation af arkivalier

§ 36. Hovedregistrene afleveres til landsarkivet for de sønderjyske landsdele, når der er gået 100 år efter den sidste indførsel.

Stk. 2. Biregistrene afleveres til landsarkivet, når der er gået 30 år efter den sidste indførsel.

§ 37. Arkivalier for tiden før 28. juni 1920 afleveres til landsarkivet efter forudgående aftale med dette.

§ 38. Arkivalier for perioden 28. juni 1920 til 31. december 1971 kasseres bortset fra

  • a) anmeldelser til personregistret om ændring af slægtsnavn i henhold til lov nr. 130 af 27. maj 1908 § 11, lov nr. 131 af 7. maj 1937 § 2, stk. 3 og lov nr. 140 af 17. maj 1961 §§ 1, 2 og 4,
  • b) paternitets- og fælleserklæringer vedrørende børn uden for ægteskab, født før den 1. januar 1938,
  • c) anmeldelser vedrørende ekstraordinære dødsfald, jfr. stk. 3, og
  • d) øvrige anmeldelser af ekstraordinær karakter.

Stk. 2. De under a) til d) nævnte anmeldelser og erklæringer afleveres til landsarkivet efter forudgående aftale med dette.

Stk. 3. Hvis de i stk. 1, litra c, nævnte anmeldelser af personregisterføreren ikke er henlagt særskilt, afleveres samtlige anmeldelser af dødsfald til landsarkivet.

§ 39. Arkivalier for perioden efter 1. januar 1972 opbevares i 5 år og kasseres derefter. Anmeldelser til personregistret om ændring af navn i henhold til lov nr. 140 af 17. maj 1961 §§ 1, 2 og 4 og lov nr. 193 af 29. april 1981 §§ 2, 10 og 11 opbevares dog i 30 år, før de kasseres. Arkivalier vedrørende ekstraordinære dødsfald eller andre ekstraordinære anmeldelser kasseres ikke, men afleveres til landsarkivet, når de er 30 år gamle.

Stk. 2. Anmeldelser og andet skriftligt materiale vedrørende tilførsler til registrene skal opbevares særskilt for hvert register, ordnet efter årgange. Arkivalier vedrørende ekstraordinære anmeldelser opbevares særskilt og tydeligt afmærket.

Stk. 3. Tidsrummet for opbevaringspligten regnes fra udgangen af vedkommende kalenderår.

§ 40. Kasserede arkivalier destrueres på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgang til dem.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 41. Cirkulæret træder i kraft den 1. april 1982.

Stk. 2. Cirkulære nr. 240 af 1. december 1977 om førelse af personregistrene i de sønderjyske landsdele ophæves.

Justitsministeriet, den 1. marts 1982

Ole Espersen

/ M. Levy

Officielle noter

Ingen