Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre angaaende Fremlysning af bjergede Baade, Fiskeredskaber og lignende.


Man skal herved anmode D'Herrer om i Forbindelse med Fremlysning i Statstidende af bjergede Baade, Fiskeredskaber og lignende i Medfør af § 10 i Strandingsloven af 10. April 1895 at foranledige Bekendtgørelse om Bjergningen indrykker - foruden eventuelt i de lokale Blade - tillige i »Dansk Fiskeritidende« (Kontor: Studiestræde 3, København), forsaavidt Værdien af det bjergede skønnes at være saa stor, at den kan dække de med Bekendtgørelsen forbundne Omkostninger.

Justitsministeriet, den 3. Marts 1938.

Steincke

/Robert Hove

Officielle noter

Ingen