Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om tinglysning.


§ 1

I justitsministeriets cirkulære af 26. januar 1979 om tinglysning foretages følgende ændringer:

1. I § 12, nr. 2, affattes 4. punktum således:

»Som forkortelser for disse oplysninger anvendes følgende bogstavbetegnelser:

»Realkredit« betegnes med A, og »Sælgerpantebrev« betegnes med S.'

2. I § 21, stk. 3, indsættes efter 2. punktum følgende:

»Indeholder et indekspantebrev en refinansieringsklausul, anføres dette.«

3. I § 40 indsættes efter stk. 2 som nyt stk.:

»Stk. 3. Besættes en ledig plads i prioritetsordenen med et indekspantebrev, og foreligger der ikke samtykke fra samtlige efterstående eller sideordnede rettighedshavere, forbliver genparten af det pantebrev, der tidligere var lyst på den pågældende prioritetsplads, i akten«.

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. april 1982.

Justitsministeriet, den 31. marts 1982

Ole Espersen

/Fr. Chr. Schydt

Officielle noter

Ingen