Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære til Præsidenten for Københavns Byret, Revisionen af Eksekutorboer i København og samtlige Skifteforvaltere udenfor København vedrørende Paategning paa Eksekutorbevillinger om Afslutning og Reassumption af Bobehandlingen.


I Henhold til § 3 i Lov Nr. 119 af 20. April 1926 om Tilsyn med de af Eksekutorer behandlede Dødsboer fastsætter Justitsministeriet herved følgende Regler vedrørende Paategning paa Eksekutorbevillinger om Afslutning og Reassumption af Bobehandlingen.

Naar Revisionen af et af Eksekutorer behandlet Bo er endelig afsluttet, meddeler Revisionsmyndigheden Eksekutorbevillingen Paategning om, at Bobehandlingen er afsluttet, hvorefter Bevillingen henlægges til Boets Akter. Bevillingen maa derefter ikke udleveres eller udlaanes udenfor Tilfælde af Bobehandlingens Genoptagelse; dette gælder ogsaa, selvom Boets Akter iøvrigt udlaanes. Der vil derimod paa Begæring kunne meddeles Eksekutor Attest om, at han har behandlet et paagældende Bo som executor testamenti; Attesten maa indeholde Bemærkning om, at Bobehandlingen ikke for Tiden er genoptaget.

Ved enhver fremtidig Genoptagelse af Bobehandlingen paa Grundlag af den oprindelig meddelte Eksekutorbevilling meddeler Skifteretten ved Udleveringen af Boets Dokumenter Bevillingen Paategning om Reassumptionen. Naar Bobehandlingen og Revisionen af denne paany er afsluttet, meddeler Revisionsmyndigheden atter Bevillingen Paategning om, at Behandlingen er afsluttet, hvorefter Bevillingen igen henlægges ved Boets Akter.

Justitsministeriet, den 23. April 1936.

Steincke.

/Bilfeldt.

Officielle noter

Ingen