Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære til samtlige Tinglysningsdommere og Tingbogførere.


Da det har vist sig, at der ved Anvendelsen af Bestemmelserne i § 20 i Lov Nr. 111 af 31. Marts 1926 om Tinglysning er opstaaet forskellige Tvivlsspørgsmaal, finder Justitsministeriet Anledning til at henlede opmærksomheden paa følgende:

1. Med Hensyn til Spørgsmaalet, om Afgift bør kræves for Udslettelser i Henhold til Tinglysningslovens § 20, har Skattedepartementet overfor Justitsministeriet udtalt, at Departementet maa formene, at for saa vidt Udslettelsen foretages af Tinglysningsmyndighederne i Embeds Medfør og i Tingslysninsvæsenets Interesse, kan Udslettelsen ske uden Afgift, hvorimod der skal erlægges Afgift, naar Udslettelsen sker i den privates Interesse.

Naar afgift skal erlægges, maa Udslettelsen indføres i Tinglysningsdagbogen, for at Gebyret kan blive optaget i denne.

2. I de tilfælde, hvor Udslettelse i Henhold til Punkt 1 kan finde Sted uden Afgift, vil Udgifterne til de evntuelt fornødne Foranstaltninger, navnlig til Kundgørelse i Statstidende og Dagblade om Indkaldelser i Henhold til den nævnte Lovbestemmelses 2. Stykke, være at afholde af Statskassen, saaledes at de indtil videre føres til Udgift paa Kontorholdsregnskabet, medens det i alle andre Tilfælde maa paahvile vedkommende, i hvis Interesse Udslettelsen foretages, at afholde alle deraf flydende Udgifter.

3. Naar det maatte have Interesse at opbevare det til Grund for Udslettelsen liggende Materiale (mulige Henvendelser fra private, Koncept til Indkaldelsen, Numre af Statstidende og Dagblade, Korrespondance m.v.) bør dette ske paa den Maade, at Materialet henlægges som Journalsag, der indføres i Kontorets almindelige Journal, og til hvis Nummer der henvises det paagældende sted i Tingbogen.

4. Udslettelsen foretages paa sædvanlig Maade, jfr. Lovens § 17, 4. Stykke, idet der i Anmærkningsrubriken i Tingbogen udenfor den udslettede Rettighed blot anføres:»(Dato) udslettet i Henhold til Tinglysningslovens § 20, 1. stykke (eller 2. stykke)» samt eventuelt »se Journal Nr. ».

Justitsministeriet, den 24. Maj 1928.

P.M.V.

Aage Svendsen

/Bilfeldt

Officielle noter

Ingen