Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om meddelelse til folkeregistrene vedrørende indsatte i kriminalforsorgens institutioner. (* 1)


Efter forhandling med indenrigsministeriet, afdelingen for personregistrering, fastsættes følgende regler om meddelelse til folkeregistrene vedrørende indsatte i kriminalforsorgens institutioner:

1. Der skal gives meddelelse til folkeregistret for personer, der indsættes til strafudståelse - herunder bødeforvandlingsstraf - såfremt den effektive opholdstid vil vare mere end 3 måneder, eller til anbringelse i forvaring.

2. Meddelelse om indsættelsen skal gives til det folkeregister, hvor den domfældte angiver at være registreret. Kan den pågældende ikke opgive om eller hvor, registrering er sket, gives meddelelsen til folkeregistret i den kommune, hvor arresthuset/anstalten er beliggende.

Meddelelsen skal afgives snarest muligt og senest 5 dage efter indsættelsen. For så vidt angår domfældte, der er varetægtsfængslet efter dommen, afgives meddelelsen, så snart fuldbyrdelsesordre er modtaget.

Meddelelsen, der skal indeholde oplysning om domfældtes personnummer, fulde navn og tidspunktet for indsættelsen, afgives af det arresthus eller den anstalt, hvor den domfældte indsættes eller har ophold, når fuldbyrdelsesordre modtages.

3. Findes den pågældende ikke registreret i folkeregistret, vil meddelelsen blive videresendt til folkeregistret i den kommune, hvor den pågældende er registreret. Findes den pågældende ikke registreret i noget folkeregister, vil meddelelsen blive videresendt til folkeregistret i arresthus-/anstaltskommunen, hvor den pågældende registreres.

I alle tilfælde vil arresthuset/anstalten blive underrettet om videresendelsen.

4. Når en indsat overføres fra arresthus til fuldbyrdelsesanstalt, skal vedkommende anstalt underrettes om, til hvilket folkeregister der er givet meddelelse om indsættelsen. Tilsvarende gælder ved eventuel senere overførsel til anden anstalt.

Om overførsel til fuldbyrdelsesanstalt og evt. senere overførsel til anden anstalt skal der ikke gives meddelelse til folkeregistret.

5. Er den indsatte gift eller bor i hjemmet hos sine forældre, følges under opholdet ægtefællens eller forældrenes flytninger, såfremt disse anmelder flytning for den indsatte. Anmeldes der under opholdet flytning for den indsatte til en anden kommune, vil folkeregistret underrette arresthuset/anstalten herom. Såfremt den indsatte er overført til anden institution, videresendes underretningen hertil.

6. Meddelelse om løsladelse skal af vedkommende arresthus/anstalt gives til folkeregistret i den kommune, hvor den indsatte er registreret. Meddelelsen skal foruden de under pkt. 2 anførte oplysninger indeholde oplysning om løsladelsestidspunktet og om, hvor den indsatte agter at tage bopæl, eller om den pågældende ikke er i stand til at give nærmere oplysning herom. I sidstnævnte tilfælde skal den pågældende gøres bekendt med, at flytning skal anmeldes til folkeregistret i vedkommende kommune senest 5 dage efter ankomsten til ny bopæl.

7. Ved indberetning til folkeregistrene anvendes blanket D.f.k.formular nr. 42.

8. Direktoratets cirkulære nr. 13 af 23. januar 1973 ophæves.

Direktoratet for kriminalforsorgen, den 9. august 1985

E.B.

E.Steiner

(Til kriminalforsorgens anstalter og arresthusene)

Redaktionel note
  • (* 1) Forskriften er optaget i Kriminalforsorgens cirkulæresamling (KC) (C-5-4).