Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære til samtlige Tinglysningsdommere og Tingbogførere vedrørende Udfærdigelse af Attester til Brug ved Udstykning og lignende.


Paa dertil given Anledning skal men anmode om, at det maa blive iagttaget, at Attester, som af Landinspektører begæres udstedt af Dommere (Tingbogførere) til Brug ved Udstykning, Sammenlægning, Magelæg, Omdeling, Grænseforandringer, private Vejes Optagelse, Slettelse eller Forandring paa Matrikulskortet el. lign., og som angaar de i Tinglysningslovens §§ 21 - 23 omhandlede Forhold eller bevidner, hvem der er beføjet til at raade over en Ejendom, hvilke Servitutter og Brugsrettigheder der paahviler denne, eller hvem der maatte være paataleberettiget i Henhold til Tinglysningslovens § 11, udfærdiges snarest muligt og som Regel inden en Uge efter Begæringens Modtagelse.

De paagældende Attester udfærdiges uden Stempel og Gebyr.

Justitsministeriet, den 17. Juni 1938.

Steincke.

/Bilfeldt.

Officielle noter

Ingen