Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om flagning med de af Danmark anerkendte staters flag


Justitsministeriet fastsætter herved følgende retningslinier for meddelelse af tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag:

§ 1. Tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag kan meddeles af politimesteren (politidirektøren i København).

§ 2. Der vil fortsat kunne meddeles tilladelse til flagning med fremmede staters flag i forbindelse med afholdelse af internationale kongresser, udstillinger, stævner, indvielser og ved andre særlige lejligheder.

Stk. 2. Ansøgninger om tilladelse til flagning med fremmede staters flag fra hoteller, campingpladser, kongrescentre, udstillingshaller, større erhvervsvirksomheder, museer, idrætspladser, havne, grænseovergange og lignende i anledning af fremmede statsborgeres besøg m.v. bør i almindelighed imødekommes.

Stk. 3. Ansøgninger fra her i landet fast bosatte om tilladelse til at flage med fremmede staters flag en enkelt dag i anledning af fremmede statsborgeres besøg vil fortsat i almindelighed kunne imødekommes.

§ 3. Tilladelserne bør i almindelighed meddeles for den ansøgte periode eller indtil videre.

Stk.2 Der bør ikke meddeles tilladelse til flagning med fremmede staters flag på dage, hvor man i Danmark mindes særlige nationale begivenheder.

Stk. 3. Tilladelserne bør betinges af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil efter omstændighederne kunne fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over een flagstang.

Stk. 4. Tilladelserne bør betinges af, at de kan tilbagekaldes.

§ 4. Der kræves ikke tilladelse til flagning med de nordiske staters flag, FN-flaget og det europæiske flag.

§ 5. Cirkulæret træder i kraft den 1. november 1989. Samtidig ophæves cirkulæreskrivelse nr. 202 af 30. september 1966 om flagning med de af Danmark anerkendte staters flag.

Justitsministeriet, den 20. oktober 1989

HANS ENGELL

/Hans-Viggo Jensen

(Til politimestrene og politidirektøren i København)

Officielle noter

Ingen