Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære til Revisionen af Eksekutorboer i København og samtlige Amtmænd angaaende Sikkerhedsstillelse i Eksekutorboer.


Man skal herved meddele, at det efter Justitsministeriets Formening maa paahvile Eksekutorer i Dødsboer, i hvilke den i Lov Nr. 119 af 20. April 1926 § 7 omhandlede Sikkerhed stilles ved Tegning af en Kautionsforsikring, selv at afholde den med Tegningen af en saadan Forsikring forbundne Udgift.

Udgiften vil dog efter Justitsministeriets Formening kunne belastes Boet, naar samtlige Arvinger eller de i Boet berettigede er myndige og har samtykket deri, samt naar der i Afdødes Testamente er truffet udtrykkelig Bestemmelse om, hvilket Salær der skal tillægges Eksekutor for hans Behandling af Boet.

Under Henvisning hertil skal man anmode om, at det ved Revisionen af Eksekutorboer maa blive paaset, at der forholdes i Overensstemmelse hermed.

Justitsministeriet, den 22. Oktober 1930.

Zahle.

/Bilfeldt.

Officielle noter

Ingen