Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love på
Finansministeriets område

(Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v. foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »amtskommunens« til: »regionens«, »amtskommuner« til: »regioner«, »amtskommune« til: »region«, »amtskommunale« til: »regionale«, »amtskommunerne« til: »regionerne« og »amtskommunen« til: »regionen«.

2. § 8, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

3. I § 9, stk. 1, udgår », herunder betaling af tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd«.

§ 2

I lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 16 ændres to steder »borgerligt eller kommunalt« til: »borgerligt, kommunalt eller regionalt«.

§ 3

I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 4 a, stk. 1, ændres »kommune« til: »kommune, region« og »stats- eller kommunegaranteret virksomhed« til: »stats-, kommune- eller regionsgaranteret virksomhed«.

§ 4

I lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 17. september 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Finansministeren fastlægger efter drøftelse med kommuner og regioner regler om administrationen af tjenestemandspensioner inden for de i stk. 1 nævnte områder.«

2. I § 14, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»For tjenestemænd i den amtskommunale folkeskole, der overgår til ansættelse i regionerne, finder de i henhold til 1. pkt. gældende bestemmelser anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser fastsat af regionsrådet.«

3. I § 14, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»For tjenestemænd i den amtskommunale folkeskole, der overgår til ansættelse i regionerne, finder de i henhold til 1. pkt. gældende bestemmelser anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser fastsat som nævnt i § 4, stk. 1, jf. § 15 b.«

4. I § 15 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Tjenestemænd omfattet af stk. 1, der overgår til ansættelse i regionerne, bevarer retten til tjenestebolig, så længe de er ansat i den stilling, hvortil boligen er knyttet. For disse tjenestemænd gælder de regler om tjenesteboliger, der gælder for tjenestemænd i regionerne. Indtil sådanne regler er fastsat, finder reglerne for tjenestemænd i kommunerne dog fortsat anvendelse.«

5. Efter § 15 indsættes:

» § 15 a. Regionsrådet udøver kommunalbestyrelsens beføjelser i henhold til § 3, stk. 1 og 2, § 5, § 6, stk. 1 og 2, og § 14, stk. 1, for så vidt angår de i § 1 nævnte tjenestemænd, der overgår til ansættelse i regionerne.

§ 15 b. Løn- og andre ansættelsesvilkår, der gælder for tjenestemænd i regionerne, træder, for så vidt angår de i § 1 nævnte tjenestemænd, der overgår til ansættelse i regionerne, i stedet for de i § 4, stk. 1, 1. pkt., og § 8 nævnte regler for kommunale tjenestemænd.«

§ 5

I lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 12. august 1993, som ændret ved § 6 i lov nr. 346 af 2. juni 1999 og § 2 i lov nr. 1426 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 3 a, stk. 1, ændres »kommune« til: »kommune, region« og »stats- eller kommunegaranteret virksomhed« til: »stats-, kommune- eller regionsgaranteret virksomhed«.

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Thor Pedersen