Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære til samtlige Skifteforvaltere udenfor København angaaende Revision af Eksekutorboer.


Justitsministeriet finder Anledning til at henlede Opmærksomheden paa, at Revisionen af Eksekutorboer bør foretages snarest muligt efter Boernes Indlevering til Skifteretten.

Saa snart Skifteretten har tilendebragt sin revisionsmæssige Gennemgang af Boet, tilstiller den Skattedepartementet Underretning om de af Retten paatænkte Antegnelser, der har afgiftsmæssig Betydning, eventuelt om, at Skifteretten ikke har saadanne Antegnelser at gøre. Naar Skifteretten derefter modtager Meddelelse fra Skattedepartementet, skal Eksekutor straks underrettes om, hvilke Antegnelser der gøres, eller om, at der intet er fundet mod Behandlingen at erindre.

Der bør ikke gives Eksekutor Meddelelse om Antegnelser af afgiftsmæssig Natur, forinden Meddelelse fra Skattedepartementet er modtaget. Hvis der forinden gives Eksekutor Meddelelse om andre Antegnelser, bør der tages Forbehold om eventuelle yderligere Antegnelser.

Saafremt der gøres Antegnelser, bør det paases, at Eksekutor inden en rimelig Tid besvarer disse, eventuelt foretager de fornødne Berigtigelser. Saa snart dette er sket, bør der gives Eksekutor Meddelelse om, at der herefter ikke haves yderligere imod Behandlingen at erindre.

Det tilføjes, at der paa hvert Dommerkontor bør føres en Protokol over Eksekutorboerne til Støtte ved Kontorets Virksomhed som tilsynsførende og reviderende Myndighed.

En saadan Protokol kan faas hos Olaf O. Barfoed og Co., Gyldenløvesgade 10, København.

Justitsministeriet, den 23. Oktober 1935.

P.M.V.

Aage Svendsen

/Bilfeldt.

Officielle noter

Ingen