Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse til samtlige ministerier og styrelser om kundgørelse af love m.v. på Færøerne


Ved lov nr. 735 af 6. december 1989 om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne fastsættes nye regler om kundgørelse af love m.v. på Færøerne. Loven træder i kraft den 1. januar 1990. Ved loven ophæves lov nr. 51 af 1. april 1896 om Kundgørelse af Love og Anordninger på Færøerne.

Love, anordninger og bekendtgørelser, der gælder på Færøerne, skal for at få gyldighed på Færøerne fortsat kundgøres særskilt på Færøerne. Kundgørelsen sker fremover i Landsstyrets kundgørelsestidende, Kunngerdabladid.

I modsætning til tidligere skal love m.v. i almindelighed kundgøres med deres fulde ordlyd. Det fremgår imidlertid af lovens § 1, stk. 3, at vedkommende minister kan træffe beslutning om, at en lov, anordning eller en bekendtgørelse ikke skal kundgøres med den fulde ordlyd. Bemyndigelsen tænkes f.eks. udnyttet i tilfælde, hvor en retsforskrift, selv om den formelt skal gælde på Færøerne, ikke i praksis vil have interesse for en større kreds af borgere eller for administrative myndigheder på Færøerne. Afgørelsen om ikke at kundgøre den fulde tekst, bør så vidt muligt træffes efter forhandling med de færøske myndigheder. Afgørelsen sendes gennem Rigsombudsmanden på Færøernes landsstyre, ved hvis foranstaltning Kunngerdabladid udgives.

Love, anordninger og bekendtgørelser, der ikke indeholder bestemmelser om ikrafttrædelsen, træder efter lovens § 2 fremover i kraft ugedagen efter kundgørelsen i Kunngerdabladid.

De hidtil gældende retningslinier for kundgørelse af love m.v. på Færøerne er beskrevet i pkt. 7 i Statsministeriets vejledning nr. 24 af 1. marts 1985 om behandling af sager vedrørende Færøerne.

Ved kundgørelse efter den nye lov påhviler det fortsat ressortministeriet at sende de pågældende love m.v. til Rigsombudsmanden på Færøerne med henblik på kundgørelse.

P.M.V.

Christian Trønning

Officielle noter

Ingen