Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om tinglysning i den elektroniske tingbog


Kapitel 1

Tinglysningsdagbogen og Tingbladet

§ 1. Ved alle tinglysningskontorer føres en tinglysningsdagbog.

§ 2. Dagbogen føres på edb.

§ 3. Dagbogen føres af en kontorfunktionær under dommerens eller en fuldmægtigs tilsyn.

Stk. 2. Ved den daglige afslutning af dagbogen underskrives en udskrift af denne af dommeren eller den fuldmægtig, der er bemyndiget til at foretage tinglysningsforretninger. Ved afdelingskontorer kan dagbogen dog underskrives af lederen af kontoret.

§ 4. Udskrifter af den elektroniske dagbog opbevares i datoorden efter dommerens nærmere bestemmelse.

§ 5. Oplysninger i den elektroniske dagbog slettes, når dokumentet er tinglyst og afsendt.

Stk. 2. Udskrifter af den elektroniske dagbog og arkiverede dagbogsblade kasseres efter 10 års forløb.

§ 6. Dagbogen føres og afsluttes hver dag, tinglysningskontoret er åbent. Dokumenter modtages til tinglysning i tiden kl. 9-12. Disse dokumenter indføres i dagbogen for den pågældende dag. Dokumenter, der modtages senere, indføres i dagbogen for den følgende dag, kontoret er åbent.

§ 7. I dagbogen indføres alle dokumenter, der modtages på tinglysningskontoret.

§ 8. Dokumenter, der skal offentliggøres i Tingbladet, indføres i dagbogen med de i § 11 nævnte oplysninger. Andre dokumenter indføres i dagbogen med angivelse af løbenummer, matrikelbetegnelse, dokumentets art og anmelder.

Stk. 2. Som manuskript til Tingbladet anvendes en udskrift af de oplysninger i dagbogen, som skal offentliggøres i Tingbladet.

§ 9. I Tingbladet bekendtgøres de dokumenter, som er nævnt i § 45 i bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen.

Stk. 2. I Tingbladet bekendtgøres dokumenterne for hvert tinglysningskontor for sig.

Stk. 3. Dokumenterne bekendtgøres i Tingbladet snarest muligt efter anmeldelsen til tinglysning.

§ 10. I Tingbladsmanuskripterne skal dokumenterne anføres i følgende rækkefølge:

 • 1) skøder og lign.,
 • 2) pantebreve,
 • 3) indkaldelse til ejendomsdom vedrørende fast ejendom,
 • 4) indkaldelse til mortifikation af pantebreve i fast ejendom.

Stk. 2. I Tingbladsmanuskripterne medtages ikke:

 • 1) Dokumenter, der anmeldes til aflysning eller som afvises.
 • 2) Dokumenter, der anmeldes til tinglysning af relaksations- og rykningspåtegninger og lign.

§ 11. Manuskripterne til Tingbladet skal indeholde følgende oplysninger om de enkelte dokumenter i den anførte rækkefølge:

 • 1) Skøder og lign.:

Ejendomsbetegnelsen (matrikelbetegnelse, ejerlejlighedsnummer el. lign.), gade og husnummer, hvor sådant findes, overdragerens navn, erhververens navn, købesum, medmindre anmelderen skriftligt har anmodet om undladelse heraf, samt ejendomsværdien ved den sidste vurdering. Det anføres ikke, om overdragelsesdokumentet er endeligt eller betinget, ligesom arten af overdragelsesdokumentet (skøde, skifteretsattest m.v.) ikke anføres.

 • 2) Pantebreve i fast ejendom:

Ejendomsbetegnelsen for den pantsatte ejendom, pantsætterens navn, panthaverens navn samt pantesummen (ved forhøjelser anføres det beløb, hvormed pantebreve forhøjes). Består den pantsatte ejendom af flere matrikelnumre, angives alene det matrikelnummer, som er angivet i dokumentets hoved. Oplysninger om pantebreve til institutioner, der er omfattet af lov om realkreditinstitutter, sælgerpantebreve og indekspantebreve skal i forkortet form medtages i manuskripterne umiddelbart efter teksten for hvert enkelt pantebrev. Som forkortelser for disse oplysninger anvendes følgende bogstavbetegnelser:

»Realkredit« betegnes med A

»Sælgerpantebreve« betegnes med S, og

»Indekspantebrev« betegnes med I.

§ 12. Manuskripterne til Tingbladet indsendes til Statstidende af tinglysningskontorerne i Jylland hver tirsdag og torsdag, og af tinglysningskontorerne på øerne hver mandag og onsdag. Er kontoret lukket, eller falder en af de nævnte dage på en helligdag, foretages indsendelsen den følgende hverdag.

§ 13. Afvises et dokument fra dagbogen eller fra tingbogen, indføres en bemærkning herom i dagbogen. Dokumentet forsynes med påtegning om, at det er afvist med kort angivelse af afvisningsgrunden.

Kapitel 2

Tingbogens indretning og førelse

§ 14. Tingbogen føres på edb.

Stk. 2. Tingbogen føres af en kontorfunktionær under dommerens eller en fuldmægtigs tilsyn. Indførelserne revideres af dommeren eller efter hans anvisning af en fuldmægtig eller en kontorfunktionær. Dommeren kan i et omfang, der afpasses efter personalets rutine, bestemme, at revision af tinglysningsdokumenter, der ikke frembyder særligt komplicerede forhold, kun skal ske stikprøvevis. Den registrerende kan efter behov anmode om, at dokumentet bliver revideret. Hvis der opstår særlig tvivl om et dokuments prioritetsstilling, bør revision altid foretages.

§ 15. I tingbogen har hver ejendom i retskredsen sit elektroniske blad.

Stk. 2. Ejendomme, der er opdelt i ideelle anparter, har i tingbogen et blad for ejendommen (hovedblad), samt et blad for hver anpart (underblad), hvor de rettigheder m.v., der alene angår den pågældende anpart, registreres.

§ 16. For tingbogen føres et henvisningsregister.

Stk. 2. For de matrikelnumre, som er udgået af matriklen, angives det matrikelnummer, på hvis blad det pågældende matrikelnummer er inddraget og datoen herfor.

§ 17. På hvert elektroniske ejendomsblad er anført begyndende øverst på første side:

 • 1) ejendommens matr. nr. og ejerlav,
 • 2) ejendommens adresse
 • 3) retskreds og kommune
 • 4) aktbetegnelsen
 • 5) ejendommens størrelse med angivelse af areal for hvert enkelt matr. nr.

Stk. 2. Efter størrelsesrubrikken anføres i en særlig bemærkningsrubrik ejendommens eventuelle navn og ejendommens egenskab af landbrugsejendom eller lignende samt de øvrige særlige forpligtelser, der ifølge meddelelser fra matrikelmyndighederne, Skov- og Naturstyrelsen eller andre myndigheder påhviler ejendommen, herunder meddelelse om skelafsætning. Ved udstykning og ved deling af matr. nre. som følge af ekspropriation m.v. samt ved matrikulære forandringer som følge af arealoverførsel, sammenlægning, berigtigelse, udskillelse af offentlig vej eller lignende anføres ændringerne af matr. nre., arealer og forpligtelser m.v. på grundlag af matrikelmyndighedernes meddelelse om forandringerne. Meddelelsens dato anføres samtidigt.

Stk. 3. Er ejendommen opdelt i ejerlejligheder, anføres dette i adkomstrubrikken for hovedejendommen med angivelse af datoen for anmeldelsen heraf og antallet af ejerlejligheder.

Stk. 4. Følgende oplysninger overføres fra Statens Salgs- og Vurderingsregister vedrørende Fast Ejendom (SVUR) og fra Kort- og Matrikelstyrelsen til tingbogen:

 • 1) ejendommens adresse,
 • 2) seneste ejendomsvurdering og datoen herfor,
 • 3) ejendomsnummer,
 • 4) kommunekode, og
 • 5) ejendommens grundværdi.

§ 18. Ved meddelelse om udstykning oprettes et nyt ejendomsblad for det grundstykke, der fremtidig skal være en selvstændig ejendom, og de servitutter og grundbyrder, som fortsat hviler på denne ejendom, overføres til det nye ejendomsblad. Det samme gælder de pantehæftelser, som hviler på hovedejendommen, medmindre grundstykket er frigjort for disse hæftelser.

Stk. 2. Ved meddelelse om opdeling i ejerlejligheder oprettes et ejerlejlighedsblad, på hvilket anføres ejerlejlighedens beliggenhed, angivet med matr. nr., gadenavn, hus nr., etage m.v., ejerlejlighedens nr., ejerlejlighedens areal og ejerlejlighedens fordelingstal, hvis et sådant er fastsat. Samtidig overflyttes genparten af kortet over ejerlejligheden til ejerlejlighedens akt. Til ejerlejlighedsbladet overføres de servitutter, byrder, panterettigheder m.v., der er opført på ejendommens blad.

§ 19. Ejendomsbladet inddeles i øvrigt i 3 undermenuer. Ved tinglysningen indføres dokumenterne med nummerorden for hver menu således:

 • 1) I adkomstbilledet indføres alle adkomstdokumenter, herunder dokumenter, som er betinget af købesummens berigtigelse inden for en nærmere angiven frist, samt meddelelser vedrørende ejerrådigheden i øvrigt, såsom meddelelser om umyndiggørelse, konkurs, offentlig dødsboskifte og tvangsauktion.
 • 2) I byrdebilledet indføres brugsrettigheder, servitutter, grundbyrder og lignende samt adkomstdokumenter, som er betinget af udstykning eller andet end købesummens berigtigelse inden for en nærmere angiven frist, dokumenter udstedt af berettigede ifølge sådanne dokumenter samt forkøbs- og genkøbsrettigheder og lignende.
 • 3) I hæftelsesbilledet indføres alle panterettigheder, herunder udlæg og arrest samt pantstiftende servitutter.

§ 20. Oplysninger i tingbogen vedrørende dokumenter, der i deres helhed aflyses eller slettes, overføres til et særligt edb- register (det historiske register), hvor de opbevares i 30 år.

Stk. 2. Ved lysning af ændringspåtegninger i tingbogen overføres den oplysning, der udslettes af tingbogen, til det historiske register. Oplysninger vedrørende retsanmærkninger og respektpåtegninger, der ændres eller slettes, samt oplysninger vedrørende byrder og meddelelseshaver eller fuldmagtshaver, der ændres, overføres dog ikke til det historiske register.

§ 21. Ved tinglysningen indføres de i tinglysningslovens § 17 nævnte oplysninger i tingbogen. Angår rettigheden kun et enkelt eller enkelte matr. nre. af en samlet fast ejendom, anføres dette.

Stk. 2. Ved adkomstdokumenter anføres endvidere købesum. Angår en panteret kontantlån, rentetilpasningslån, indeksregulerede lån eller lignende, anføres dette. Indeholder et indekspantebrev en refinansieringsklausul, anføres dette. Indeholder dokumentet bestemmelser om forbud mod salg, pantsætning eller lignende, markeres indførelsen herom på tydelig måde. Ved private indekspantebreve anføres den på pantebrevets 1. side angivne nettoprisindeksfaktor. Er en sådan ikke angivet, anføres »Nettoprisindeks: intet oplyst«. Indeholder et privat indekspantebrev en særlig indeksklausul, anføres »Særlig indeksklausul«. Indeholder et ejerpantebrev bestemmelse om rentetilskrivning og forøget hovedstol, anføres »Hovedstol tilskrives rente«.

Stk. 3. Ved adkomstdokumenter anføres A/S- eller ApS-nummer, når enten overdrageren eller erhververen er et aktie- eller anpartsselskab, og når dette fremgår af dokumentet.

Kapitel 3

Om dokumenternes prøvelse

§ 22. Prøvelsen af dokumentet og dets indførelse i eller afvisning fra tingbog skal ske snarest muligt og senest 10 dage efter anmeldelsen til dagbogen.

§ 23. Dokumentet må i intet tilfælde tilbageleveres anmelderen til rettelse uden for tinglysningskontoret. Ønsker anmelderen dokumentet udleveret, eller tilbagekaldes dokumentet i øvrigt, skal det inden udleveringen afvises fra dagbogen.

§ 24. Efter indførelsen i tingbog forsynes dokumentet og genparten med anmeldelsesdatoen og et fortløbende nummer for kalenderåret samt med påtegning om, at det er tinglyst. Tinglysningspåtegningen på et skøde skal angive, om skødet er betinget eller endeligt. Er der forevist særlige legitimationspapirer, f.eks. fuldmagter, specielle ministerielle tilladelser, samtykke fra indehaveren af en forkøbsret m.v., angives dette kort i tinglysningspåtegningen.

§ 25. Et dokument, der er indført foreløbigt, således at der samtidig er fastsat en frist, der eventuelt kan forlænges, for afhjælpning af mangler, fremskaffelse af de fornødne bevisligheder m.v., indføres i tingbogen med tilføjelse af ordet »frist« og med angivelse af den givne frist. Dokumentet gives ligeledes påtegning om fristen samt om, at dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre manglen forinden er afhjulpet.

§ 26. Er et dokument tinglyst med frist til afhjælpning af en mangel, og er manglen ikke afhjulpet eller fristen forlænget inden den fastsatte dato, udslettes dokumentet af tingbogen. Beror dokumentet på tinglysningskontoret, tilbagesendes det til anmelderen med påtegning om slettelsen.

§ 27. Er et dokument tinglyst med retsanmærkning, anføres anmærkningen på dokumentet og genparten umiddelbart efter påtegningen om dets tinglysning. I tingbogen anføres, at dokumentet er lyst med anmærkning.

§ 28. Pantebreve og andre dokumenter, der er lyst pantstiftende, skal ved fuldstændig aflysning af tingbogen forsynes med et stempel, hvoraf det fremgår, at aflysning har fundet sted.

Stk. 2. Aflysningsstemplet skal indeholde ordet »AFLYST« og skal forsynes med rød stempelfarve. Stemplet skal dels anbringes efter aflysningspåtegningen, dels anbringes på iøjnefaldende måde på pantebrevets forside.

Kapitel 4

Konferering af dokumenter

§ 29. Genparten konfereres med det originale dokument.

Stk. 2. Når en genpart er trykt eller fremtræder som fotokopi eller gennemslag af det originale dokument, kan konfereringen normalt begrænses til stikprøvevis kontrol med de vigtigste punkter i dokumentet. Opstår der mistanke om, at der ikke er overensstemmelse mellem dokumentet og genparten, skal konferering altid foretages.

Kapitel 5

Tingbogsakter m.v.

§ 30. Genparterne af de tinglyste dokumenter, herunder genparterne af anmeldelser om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder, fortegnelser over ejerlejligheder og kort over disse, samles for hver ejendom i en akt (tingbogsakten). På omslaget anføres ejendommens ejendomsbetegnelse (matr. nr.).

§ 31. Tingbogsakterne opbevares i særlige stålskabe. Inden for de enkelte skabe anbringes akterne i nummerorden. Aktomslag og skabe leveres tinglysningskontorerne ved Justitsministeriets foranstaltning.

§ 32. Når et dokument er indført i tingbogen, forsynes genparten med aktens betegnelse. I akten indsættes først genparten af adkomstdokumentet, derefter genparter af pantedokumenter og sidst genparter af andre dokumenter.

§ 33. Hvis et dokument, der kun har en enkelt genpart, tinglyses på flere ejendomme, lægges genparten i akten for en af de pågældende ejendomme eller i en særskilt akt, og der henvises da til denne akt på de andre ejendommes blade i tingbogen.

Stk. 2. Ved ægtepagter, umyndiggørelser og lavværgemålsdekreter, der foruden at indføres i personbogen skal tinglyses på fast ejendom, opbevares tillige en genpart i tingbogens akter.

§ 34. Når et dokument aflyses eller udslettes, udtages genparten af akten og henlægges i arkivet sammen med genparten af kvitteringen. Ved delvis aflysning forbliver genparten i akten. Også genparten af kvitteringen opbevares i dette tilfælde i akten.

Stk. 2. Hvis der noteres ejerpant i forbindelse med aflysningen af et pantedokument, forbliver genparten af dokumentet dog i akten sammen med (genparten af) noteringsbegæringen, indtil notering slettes. Også genparten af kvitteringen opbevares i dette tilfælde i akten.

Stk. 3. Besættes en ledig plads i prioritetsordenen med et indekspantebrev, og foreligger der ikke samtykke fra samtlige efterstående eller sideordnede rettighedshavere, forbliver genparten af det pantebrev, der tidligere var lyst på den pågældende prioritets plads, i akten.

Stk. 4. Når et adkomstdokument tinglyses som ubetinget, henlægges genparten af det ældre adkomstdokument i arkivet.

§ 35. I arkivet samles de udtagne genparter af adkomst- og servitutdokumenter i en gruppe, de øvrige udtagne genparter i en anden. De to grupper skal holdes adskilt, således at forveksling undgås. Hvis en genpart består af flere ark, hæftes disse sammen.

Stk. 2. Genparter af adkomstdokumenter forsynes med datoen for lysning af nyt adkomstdokument. Genparter af servitutdokumenter forsynes med påtegning om datoen for aflysning eller udslettelse. Genparterne samles årgangsvis efter den anførte dato. En gang hvert 10. år sendes de adkomst- og servitutgenparter, der er udtaget for mere end 3 år siden, til landsarkivet. I særlige tilfælde kan et embede efter aftale med landsarkivet foretage hyppigere afleveringer.

Stk. 3. Andre genparter end genparter af servitut- og adkomstdokumenter, der er udtaget for mere end 3 år siden, tilintetgøres en gang årligt. Før tilintetgørelsen, der sker under behørig kontrol fra embedets side, må det kontrolleres, at ingen genpart af et skøde eller servitutdokument tilintetgøres.

Kapitel 6

Meddelelse om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder

§ 36. Når en anmeldelse om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder er endeligt indført i tingbogen, skal tinglysningskontoret sende en genpart af anmeldelsen og fortegnelsen over ejerlejlighederne til vedkommende skattemyndighed med oplysning om datoen for anmeldelsen. Det samme gælder senere fastsættelse eller ændring af ejerlejlighedernes fordelingstal.

Kapitel 7

Indberetning om visse erhvervelser af fast ejendom m.v.

§ 37. Såfremt dommeren i medfør af § 6, stk. 1, i lov om erhvervelse af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 28. august 1986, har fastsat en frist til fremskaffelse af tilladelse fra Justitsministeriet til erhvervelse af fast ejendom, skal der gives indberetning herom til Justitsministeriet, jf. lovens § 7, stk. 1. Indberetning skal endvidere gives, når fast ejendom overtages til brugeligt pant af personer eller selskaber m.m., som kun med Justitsministeriets tilladelse kan erhverve adkomst på fast ejendom her i landet.

§ 38. Når en aftale om brugs- eller lejeforhold, ved hvilken fast ejendom gives i brug eller udlejes til personer, som kun med Justitsministeriets tilladelse kan erhverve adkomst på fast ejendom her i landet, anmeldes til tinglysning, skal tinglysningskontoret sende indberetning herom til Justitsministeriet, jf. § 9 i lov om erhvervelse af fast ejendom. Indberetningen, der også skal gives i tilfælde, hvor aftalen som ugyldig måtte blive afvist fra dagbog eller tingbog, skal indeholde oplysninger om brugerens eller lejerens navn og bopæl, ejendommens betegnelse og brugs- eller lejeforholdets varighed.

Kapitel 8

Kære

§ 39. Kæres en tinglysningsafgørelse, skal dette straks noteres på ejendomsbladet.

Kapitel 9

Om offentlighedens adgang til

tinglysningens bøger og akter m.v.

§ 40. Tinglysningskontorets personale skal være publikum behjælpelig ved søgning af oplysninger i tingbogen og dagbogen samt ved eftersyn af akter og skal samtidig føre nøje tilsyn med, at intet dokument fjernes fra akterne, og at der ikke foretages rettelser eller lignende heri. Tinglysningsdommeren kan om fornødent udfærdige ordensforskrifter for publikums benyttelse af brugerterminal og akter.

§ 41. Udskrifter og fotokopier af tingbøger og akter m.v. skal ekspederes i løbet af en uge.

Stk. 2. En udskrift af ejendomsbladet skal være af en sådan kvalitet, at den er let læselig. Det bør ved afsendelsen kontrolleres, at der ikke er fejl eller mangler i udskriften, der skyldes tekniske årsager ved fremstillingen af denne.

§ 42. Telefoniske forespørgsler om indholdet i tingbøgerne besvares i tiden kl. 9-12.

§ 43. Forespørgsler vedrørende de dele af tinglysningskontorets arkiv, der er afleveret til landsarkivet, henvises til landsarkivet med de for besvarelsen nødvendige oplysninger fra tingbogen. Landsarkivet behandler forespørgslen efter de til enhver tid gældende bestemmelser for arkivvæsenets virksomhed.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 44. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 1996. Cirkulæret finder anvendelse ved de embeder, hvor der er indført edb i tinglysningen. Justitsministeriet offentliggør ved bekendtgørelse, hvilke embeder der tinglyser ved edb, jf. senest bekendtgørelse nr. 922 af 4. december 1995.

Justitsministeriet, den 15. december 1995

Bjørn Westh

/ Marianne Samuelsson

Officielle noter

Ingen