Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde


Ifølge § 7 i lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, er det forbudt at drive erhvervsmæssig handel med eller erhvervsmæssig opdræt af hunde uden politiets tilladelse.

Endvidere er det ifølge bekendtgørelse nr. 274 af 15. oktober 1953 bestemt, at erhvervsmæssig køb eller salg af hunde, der er under 8 uger gamle, er forbudt.

Efter kap. 5 i lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse skal kommunalbestyrelsen godkende oprettelse af erhvervsmæssige hundehandler og hundekenneler samt visse udvidelser af eksisterende virksomheder.

Endelig henledes opmærksomheden på bestemmelserne i dyreværnsloven, navnlig §§ 17 og 19.

Justitsministeriet fastsætter efter forhandling med de veterinære myndigheder følgende regler for meddelelse af tilladelser efter hundelovens § 7.

§ 1. Tilladelse til erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde skal gives skriftligt med angivelse af tilladelsens omfang, vilkårene og det største antal hunde, der må være i virksomheden.

Stk. 2. Vilkårene for tilladelsen fastsættes efer forhandling med kredsdyrlægen og i overensstemmelse med de i §§ 2-11 nævnte retningslinier.

§ 2. Hundenes opholdsrum skal være forsvarligt indrettet og holdes rene. Tagene skal være tætte. Ydervægge og skillerum skal være støbt eller muret og må kun undtagelsesvis bestå af høvlede og pløjede brædder. Gulvene skal være uigennemtrængelige for vand og fugt og forsynet med afløb. Der skal findes træbrikse til hvilested for hundene, medmindre gulvene i dyrenes hvilerum er opvarmet. Rummene skal have tilstrækkelig adgang for lys og luft og skal kunne opvarmes.

Stk. 2. Der skal findes løbegårde, hvor hundene kan få tilstrækkelig frisk luft og motion.

§ 3. Bokse og bure med tilhørende sovebrikse m.v. skal mindst en gang om måneden, og inden nye hunde indsættes, renses grundigt og desinficeres efter den tilsynsførende dyrlæges anvisning.

Stk. 2. Foder må ikke opbevares eller tilberedes i rum, hvortil hundene har adgang. Mad- og drikkeskåle skal holdes rene, og afvaskning skal finde sted uden for hundenes opholdsrum.

Stk. 3. For transport af hunde gælder reglerne i bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964 om transport af dyr med senere ændringer. Efter transport af syge hunde skal det benyttede køretøj, kasser m.v. desinfinceres efter den tilsynsførende dyrlæges anvisning.

§ 4. Der skal virksomheden være knyttet personale med fornøden erfaring og kendskab til hundes fodring og pleje.

§ 5. Der skal til virksomheden for dennes regning være knyttet en autoriseret dyrlæge, der skal føre tilsyn med virksomheden efter retninglinier, der fastsættes af kredsdyrlægen.

Stk. 2. Dyrlægen skal indberette til kredsdyrlægen, såfremt smitsom sygdom får større udbredelse, eller forbud mod udførsel af hunde fra virksomheden påtænkes udstedt, eller såfremt påtalte forhold i virksomheden ikke rettes.

§ 6. Syge hunde må ikke indføres i virksomheden. Hunde, der bliver syge, skal anbringes i et isolationslokale, der er godkendt af den tilsynsførende dyrlæge, eller fjernes fra virksomheden.

Stk. 2. Den tilsynsførende dyrlæge skal straks tilkaldes, såfremt en hund bliver syg eller kommer til skade.

§ 7. Hunde skal inden de indføres i virksomheden behandles mod utøj (ektoparasitter) og spolorm efter den tilsynførende dyrlæges anvisning.

§ 8. Hunde, der indføres i virksomheden, og som ikke ifølge dyrlægeerklæring er vaccineret mod hundesyge inden for det sidste år, skal straks vaccineres af den tilsynsførende dyrlæge. Vaccination af en hund, der ikke er 12 uger gammel, gentages tidligst 4 uger efter den første vaccination, og senest inden hunden er 4 måneder.

Stk. 2. Hvalpe, der fødes i virksomheden, skal vaccineres mod hundesyge, når de er 12 uger.

Stk. 3. Sælges en hund, inden den er 12 uger, skal erhververen skriftligt gøres bekendt med, at hunden bør vaccineres, når den har opnået denne alder.

§ 9. Virksomheden skal føre protokol over hunde, der er i virksomheden. I protokollen skal indføres oplysninger om hundenes race, køn og alder samt eventuelle vaccinationsdatoer. For hunde, der tilføres virksomheden, skal endvidere angives ejerens eller sælgerens navn og adresse samt datoen for indførelsen. Ved salg af hunde skal angives køberens navn og adresse samt datoen for salget.

Stk. 2. Politiet, kredsdyrlægen og den tilsynsførende dyrlæge skal til enhver tid have adgang til at gennemse protokollen.

§ 10. Der må ikke i forbindelse med virksomheden drives hundepension eller hundesalon.

§ 11. Kredsdyrlægen fører tilsyn med virksomhederne og skal lejlighedsvis foretage uanmeldt eftersyn.

§ 12. Overholdes de for en tilladelse fastsatte vilkår ikke, eller undlader indehaveren at efterkomme et af politiet efter cirkulæret givet pålæg, kan tilladelsen tilbagekaldes.

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 13. Dette cirkulære træder i kraft den 1. januar 1976. Samtidig ophæves cirkulære nr. 148 af 2. august 1963 om hundelovens administration m.v., med undtagelse af afsnit B, I-III.

§ 14. Foranstående bestemmelser finder også anvendelse på virksomheder, der er tilladt oprettet inden dette cirkulæres ikrafttræden.

Stk. 2. Politiet meddeler inden den 1. juli 1976, hvilke yderligere vilkår virksomhederne skal opfylde.

Stk. 3. For virksomhedernes indretning i overensstemmelse med § 2 og opfyldelse af § 10, kan politiet give en efter forholdene afpasset frist på indtil 1 år fra cirkulærets ikrafttræden.

Justitsministeret, den 5. november 1975.

Orla Møller.

/Kornerup.

Officielle noter

Ingen