Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om forhøjelse af bidrag til finanslovens § 36 for
visse tjenestemænd i staten

(Til ministerier og styrelser m.v.)

 

§ 1. Ministerier og styrelsers bidrag til finansiering af statens udgifter til tjenestemandspension forhøjes til 20,3 pct. for tjenestemænd i lønramme 37 og derover.

§ 2. Forhøjelsen gælder ikke for tjenestemænd ved domstolene, anklagemyndigheden, Rigspolitiet, Kriminalforsorgen, Forsvaret eller ved Fiskerikontrollen.

Stk. 2. Forhøjelsen gælder heller ikke for tjenestemænd i folkekirken og ved stiftsøvrighederne eller for tjenestemænd i statens tjeneste i Grønland.

Stk. 3. For tjenestemænd ved Flyvesikringstjenesten gælder de af Finansministeriet særligt fastsatte pensionsbidrag.

§ 3. Cirkulæret gælder for tjenestemandsstillinger som nævnt i § 1, stk. 1, som nybesættes den 1. august 2005 eller senere.

Finansministeriet, den 28. juni 2005

Thor Pedersen

/Mogens Pedersen