Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære til samtlige Statsmyndigheder angaaende Anmeldelse til de strafforfølgende Myndigheder af Lovovertrædelser begået af Tjenestemænd og dermed ligestillede.


     Stk. 1. Ministeriets Opmærksomhed er blevet henledt paa, at tilsyneladende ensartede Sager mod Statstjenestemænd, der i Forbindelse med deres Tjeneste har gjort sig skyldige i strafbare Handlinger, er behandlet forskelligt indenfor de forskellige Styrelsesgrene, navnlig derved, at der i nogle Tilfælde er sket Anmeldelse til de strafforfølgende Myndigheder, medens man i andre Tilfælde har undladt saadan Anmeldelse og nøjedes med at afskedige vedkommende Tjenestemand i Overensstemmelse med Reglerne i Lov Nr. 98 af 31. Marts 1931 om Statens Tjenestemænd. I Henhold til en paa et Ministermøde truffet Beslutning har Justitsministeriet derefter nedsat et Udvalg med den Opgave at udarbejde vejledende Regler for Centraladministrationens Stilling med Hensyn til Lovovertrædelser begaaet af Tjenestemænd, særlig angaaende Spørgsmålet om Undladelse af Paatale i særlige Tilfælde samt angaaende Spørgsmaalet om i visse Tilfælde at overlade vedkommende Styrelses Chef at træffe Bestemmelse om, hvad der skal foretages i Anledning af saadanne Lovovertrædelser.

     Stk. 2. Efter at dette Udvalg har afsluttet sine Overvejelser, skal man i Overensstemmelse med den af Udvalget afgivne Indstilling herved fastsætte følgende Regler for, hvorledes der fra en Styrelses Side bør forholdes i den anførte Henseende, naar det oplyses, at der er begaaet en strafbar Handling af en under Styrelsen ansat Person, hvad enten den paagældende er Tjenestemand, Aspirant, Medhjælper, Elev, Vikar eller paa anden Maade antaget i Statstjenesten, uden at denne Antagelse er af ganske løs Karakter.

     Stk. 3. Enhver Tjenestemand, der bliver bekendt med, at en ham underordnet i Statens Tjeneste ansat har gjort sig skyldig i eller har paadraget sig grundet Mistanke om at have begaaet en strafbar Handling, der er undergivet offentlig Paatale, og som enten omfattes af Borgerlig Straffelov, eller for hvilken der er foreskrevet Frihedsstraf, er - under Iagttagelse af Bestemmelserne i Tjenestemandslovens § 17, Stk. 1, - pligtig uopholdelig at gøre Indberetning til den ham nærmest overordnet Styrelse. Indberetningen bør indeholde Oplysning om, hvorvidt politimæssig Undersøgelse allerede er indledet. I denne Forbindelse henledes Opmærksomheden paa, at Retsplejelovens § 801 paalægger Politiet af egen Drift at efterforske alle strafbare Handlinger, som forfølges af det Offentlige, saa snart der opstaar rimelig Formodning om, at saadanne er forøvet, altsaa ogsaa selv om Anmeldelse ikke foreligger, og selv om den krænkede ikke ønsker noget foretaget.

     Stk. 4. For saa vidt angaar de Tilfælde, i hvilke politimæssig Undersøgelse ikke allerede er indledet, maa det som Rettesnor for Styrelserne fastslaas som en almindelig gældende Regel, at alle offentlig Paatale undergivne Lovovertrædelser, der under eller i Forbindelse med Tjenestens Udførelse begaas af en i Statens Tjeneste ansat Person, og som enten omfattes af Straffeloven, eller for hvilke der er foreskrevet Frihedsstraf, - bortset fra de nedenfor i Stk. 5 og 6 nævnte Undtagelser - bør anmeldes til de strafforfølgende Myndigheder, jfr. Retsplejelovens § 803.

     Stk. 5. Saadan Anmeldelse kan dog efter Bestemmelse af vedkommende Centralstyrelse undlades, naar denne finder, at den begaaede Lovovertrædelse ikke behøver at medføre den paagældendes Afsked fra Statstjenesten, jfr. herved navnlig Statstjenestemandslovens §§ 60 og 61.

     Stk. 6. Saafremt Centralstyrelsen iøvrigt i enkelte Tilfælde skønner, at Strafforfølgning under Hensyn til samtlige foreliggende særlige Omstændigheder bør undlades, skal den forelægge dette Spørgsmål for Rigsadvokaten til Afgørelse i Overensstemmelse med de i Retsplejelovens § 723 fastsatte Regler. Ved Sagens Fremsendelse til Rigsadvokaten maa en Udskrift af det eventuelt optagne tjenstlige Forhør vedlægges, hvorhos Styrelsens Indstilling maa være udførligt begrundet.

     Stk. 7. I de Tilfælde, hvor den strafbare Handling ikke staar i nogen
Forbindelse med den paagældendes Tjeneste, bør det derimod være overladt til Centralstyrelsens Skøn i hvert enkelt Tilfælde, hvorvidt der ved dennes Foranledning bør ske Anmeldelse af den begaaede Lovovertrædelse til de strafforfølgende Myndigheder.

     Stk. 8. Bestemmelserne i dette Cirkulære kommer ikke til Anvendelse paa Lovovertrædelser, der henhører under den militære Paatalemyndighed.

Justitsministeriet, den 10. November 1938.

Steincke.

Officielle noter

Ingen