Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Forklaringer til eksempeldiagrammer vedrørende bilag M
BilagAftale om pensionsforhold for tjenestemænd i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes forhandlingsområde
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om pensionsforhold for tjenestemænd i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes forhandlingsområde

 

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og Statsansattes Kartel har indgået vedlagte aftale om pensionsforhold for tjenestemænd i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes forhandlingsområde.

Aftalen omfatter tjenestemænd på nyt lønsystem i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes forhandlingsområde og er indgået i henhold til aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer, jf. cirkulære af 21. april 2004, Perst. nr. 025-04.

Indberetning af ændret pensionsskalatrin

Ved aftalen forlænges de eksisterende anciennitetsbetingede skalatrinsforløb i relation til ret til tjenestemandspension med 2 skalatrin.

Det påhviler den enkelte ansættelsesmyndighed at indberette både slutskalatrinnet og det aktuelle skalatrin til SLS.

Det påhviler endvidere den enkelte ansættelsesmyndighed, der ikke selv er pensionsberegnende myndighed, at meddele Økonomistyrelsen, hvilke pensionerede, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 2 i aftalen om pensionsforhold for at få deres pension omberegnet, og hvilket skalatrin de med virkning fra pensioneringstidspunktet skal have deres pension omberegnet til.

Indbetaling af pensionsbidrag til supplerende bidragsdefineret pensionsordning

Tillæg, der på denne aftales virkningstidspunkt er pensionsgivende til en supplerende bidragsdefineret pensionsordning, bevarer som udgangspunkt denne status med den bidragssats, der gælder for det pågældende område.

Hvis de pensionsgivende tillæg, der er aftalt eller bliver aftalt, overstiger den tjenestemandspensionsgivende løn på slutskalatrinnet efter denne aftale, indbetales der et pensionsbidrag på 18 pct. af det overskydende beløb til en supplerende pensionsordning StK:Supplementspension i SkandiaBanken A/S. For ansatte, der er fyldt 60 år på det tidspunkt, første indbetaling skal foretages, sker indbetalingen dog til StK:Supplements-livrente i StK:Pension.

I bilag 1 er opstillet 2 eksempler med tekstforklaringer, som viser situationen før og efter implementering af bilag M samt en senere udvikling.

Hvis der indgås aftale om, at ikke pensionsgivende tillæg eller nye tillæg under slutskalatrinnet for den tjenestemandspensionsgivende løn skal være pensionsgivende, skal opmærksomheden henledes på, at løn til og med slutskalatrinnet allerede er pensionsgivende i tjenestemandspensionssystemet. En sådan aftale vil derfor betyde, at ansættelsesmyndigheden både skal indbetale til finanslovens § 36 og til en supplerende pensionsordning.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 16. august 2005

Pia StaniokBilag 1

Forklaringer til eksempeldiagrammer vedrørende bilag M

AE983_1.GIF Size: (502 X 272)

Til venstre for eksemplerne viser den orange søjle den pensionsgivende løn på det anciennitetssikrede slutskalatrin i tjenestemandspensionssystemet efter forhøjelse med skalatrin i henhold til bilag M.

Hvert eksempel består af 6 søjler. I eksempel 1 viser de 2 søjler i venstre side situationen før implementering af bilag M. De 2 søjler i midten viser situationen efter implementering af bilag M. De 2 søjler til højre viser en senere udvikling, hvor der er sket en forhøjelse af basislønnen.

I eksempel 2 viser de 2 søjler til venstre både situationen før og efter implementering af bilag M, da situationen er uforandret. De 2 søjler i midten viser en senere udvikling, hvor der er aftalt et pensionsgivende tillæg. De 2 søjler til højre viser en endnu senere udvikling, hvor der er sket en forhøjelse af basislønnen.

De lyserøde søjler viser den tjenestemandspensionsgivende løn. Den lyserøde søjle til venstre og i midten viser i begge eksempler den aktuelle tjenestemandspensionsgivende løn. Den lyserøde søjle til højre i begge eksempler viser den tjenestemandspensionsgivende løn, når den ansatte er nået sluttrin efter forhøjelse med ekstra trin. Denne søjle er derfor sammenfaldende med den orange.

Blå felter markerer basislønnen i det nye lønsystem.

Gule felter markerer pensionsgivende tillæg, der er aftalt før implementering af bilag M, og som er pensionsgivende, uanset om de ligger over eller under det tjenestemandspensionsgivende sluttrin.

Grønne felter markerer tillæg, der er aftalt efter implementering af bilag M, og for hvilke det er aftalt, at de er pensionsgivende med 18 pct. i det omfang, de ligger over det tjenestemandspensionsgivende sluttrin.

Det grå felt, der er mærket TP, markerer, at den pågældende løndel ligger inden for det tjenestemandspensionsgivende sluttrin og derfor er pensionsgivende i tjenestemandspensionssystemet.

Tillæg, der ikke er eller bliver aftalt pensionsgivende til en bidragsdefineret pensionsordning, bliver ikke pensionsgivende gennem bilag M.

Eksempel 1 viser en ansat med et tillæg, der er pensionsgivende med den procentsats, der er gældende for det pågældende overenskomstområde, og som har en størrelse, der bringer den samlede løn op over det tjenestemandspensionsgivende sluttrin.

Efter implementering af bilag M bliver den del af tillægget, der overstiger det tjenestemandspensionsgivende sluttrin, pensionsgivende med 18 pct.

Endelig viser eksemplet, at ved en senere forhøjelse af basislønnen, bliver en større del af tillægget pensionsgivende med 18 pct.

Eksempel 2 viser en ansat med et pensionsgivende tillæg, der efter implementering af bilag M ikke bringer den samlede løn op over det tjenestemandspensionsgivende sluttrin.

Eksemplet viser endvidere, at på et senere tidspunkt aftales der et pensionsgivende tillæg, som overstiger det tjenestemandspensionsgivende sluttrin, og derfor bliver pensionsgivende med 18 pct. af den overskydende del.

Den del der ligger under det tjenestemandspensionsgivende sluttrin er pensionsmæssigt dækket af tjenestemandspensionsretten.

Endelig viser eksemplet, at på et endnu senere tidspunkt forhøjes basislønnen, hvorved en større del af tillægget bliver pensionsgivende med 18 pct.Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes forhandlingsområde

I henhold til § 3 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer aftales følgende:

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter tjenestemænd på nyt lønsystem i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes forhandlingsområde.

§ 2. Pensionsgivende skalatrinsforløb

De i § 1 omhandlede tjenestemænd i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes forhandlingsområde optjener - i medfør af § 3, stk. 1, i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer - tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

Løngruppe 1: Formænd aflønnet på skalatrin 25-31 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

25, 27, 29, 31, 33

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 33 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 31, uanset om tiden på skalatrin 31 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 31 er opnået, opnås skalatrin 33 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Løngruppe 1: Formænd aflønnet på skalatrin 27-33 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

27, 29, 31, 33, 35

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 35 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 33, uanset om tiden på skalatrin 33 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 33 er opnået, opnås skalatrin 35 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Løngruppe 1: Formænd aflønnet på skalatrin 29-35 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

29, 31, 33, 35, 37

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 37 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 35, uanset om tiden på skalatrin 35 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 35 er opnået, opnås skalatrin 37 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Løngruppe 1: Styrmænd u/sætterskippereksamen aflønnet på skalatrin 24-28 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 29 og 30 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 29 opnås efter 2 år på skalatrin 28, uanset om tiden på skalatrin 28 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 28 er opnået, opnås skalatrin 29 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 30 opnås efter 2 år på skalatrin 29 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 28 og eventuelt skalatrin 29, uanset om tiden på skalatrin 28 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 28 er opnået, opnås skalatrin 30 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Løngruppe 1: Skibsassistenter aflønnet på skalatrin 20-24 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 25 og 26 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 25 opnås efter 2 år på skalatrin 24, uanset om tiden på skalatrin 24 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 24 er opnået, opnås skalatrin 25 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 26 opnås efter 2 år på skalatrin 25 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 24 og eventuelt skalatrin 25, uanset om tiden på skalatrin 24 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 24 er opnået, opnås skalatrin 26 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Løngruppe 2: Bådførere aflønnet på skalatrin 24-28 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 29 og 30 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 29 opnås efter 2 år på skalatrin 28, uanset om tiden på skalatrin 28 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 28 er opnået, opnås skalatrin 29 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 30 opnås efter 2 år på skalatrin 29 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 28 og eventuelt skalatrin 29, uanset om tiden på skalatrin 28 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 28 er opnået, opnås skalatrin 30 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Løngruppe 2: Bådførere aflønnet på skalatrin 25-31 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

25, 27, 29, 31, 33

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 33 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 31, uanset om tiden på skalatrin 31 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 31 er opnået, opnås skalatrin 33 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Løngruppe 2: Bedstemand aflønnet på skalatrin 22-26 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 27 og 28 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 27 opnås efter 2 år på skalatrin 26, uanset om tiden på skalatrin 26 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 26 er opnået, opnås skalatrin 27 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 28 opnås efter 2 år på skalatrin 27 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 26 og eventuelt skalatrin 27, uanset om tiden på skalatrin 26 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 26 er opnået, opnås skalatrin 28 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Løngruppe 2: Havnebetjente aflønnet på skalatrin 20-24 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 25 og 26 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 25 opnås efter 2 år på skalatrin 24, uanset om tiden på skalatrin 24 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 24 er opnået, opnås skalatrin 25 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 26 opnås efter 2 år på skalatrin 25 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 24 og eventuelt skalatrin 25, uanset om tiden på skalatrin 24 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 24 er opnået, opnås skalatrin 26 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Løngruppe 2: Havnebetjente aflønnet på skalatrin 22-26 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 27 og 28 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 27 opnås efter 2 år på skalatrin 26, uanset om tiden på skalatrin 26 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 26 er opnået, opnås skalatrin 27 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 28 opnås efter 2 år på skalatrin 27 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 26 og eventuelt skalatrin 27, uanset om tiden på skalatrin 26 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 26 er opnået, opnås skalatrin 28 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Løngruppe 3: Styrmænd aflønnet på skalatrin 32-38 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

32, 34, 36, 38, 40

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 40 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 38, uanset om tiden på skalatrin 38 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 38 er opnået, opnås skalatrin 40 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Løngruppe 4: Skibsførere aflønnet på skalatrin 32-38 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

32, 34, 36, 38, 40

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 40 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 38, uanset om tiden på skalatrin 38 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 38 er opnået, opnås skalatrin 40 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Hvis en tjenestemand i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes forhandlingsområde avancerer til højere stilling inden for eget ansættelsesområde, opnås i pensionsmæssig henseende et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet, dog maksimalt til skalatrin 48, hvorefter den resterende del af pensionsskalaen forskydes med et skalatrin, jfr. § 3, stk. 4-5 i aftalen af 19. december 2003. Den enkelte tjenestemand kan kun opnå ét ekstra skalatrin i forbindelse med avancement, uanset hvor mange avancementer den pågældende opnår.

§ 3. Ikrafttrædelse mv.

Denne aftale træder i kraft og har virkning fra 1. april 2005.

Stk. 2. For tjenestemænd, der er pensioneret inden for tidsrummet 1. april 2003 og indtil denne aftales virkningstidspunkt, og som på pensioneringstidspunktet opfyldte betingelserne for oprykning til skalatrin 33 (formænd skalatrin 25-31), skalatrin 35 (formænd skalatrin 27-33), skalatrin 37 (formænd skalatrin 29-35), skalatrin 29 eller skalatrin 30 (styrmænd u/sætterskippereksamen skalatrin 24-28), skalatrin 25 eller skalatrin 26 (skibsassistenter skalatrin 20-24), skalatrin 29 eller skalatrin 30 (bådførere skalatrin 24-28), skalatrin 33 (bådførere skalatrin 25-31), skalatrin 27 eller skalatrin 28 (bedstemand skalatrin 22-26), skalatrin 25 eller skalatrin 26 (havnebetjente skalatrin 20-24), skalatrin 27 eller skalatrin 28 (havnebetjente skalatrin 22-26), skalatrin 40 (styrmænd skalatrin 32-38), eller skalatrin 40 (skibsførere skalatrin 32-38), omberegnes pensionen på grundlag heraf med virkning fra pensioneringstidspunktet.

Stk. 3. Denne aftale træder sammen med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer i stedet for § 11, stk. 1-4 i aftale af 1. juli 2003 om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes Forhandlingsområde, der derfor ophæves fra denne aftales virkningstidspunkt.

Stk. 4. Denne aftale kan ikke opsiges uden sammenhæng med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer.

 

 

København, den 2. august 2005

 

 

 

Statsansattes Kartel

Peter Waldorff

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Pia Staniok

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 042-05