Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
BilagRammeaftale om distancearbejde
Den fulde tekst

Cirkulære om rammeaftale om distancearbejde

 

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og centralorganisationerne har fornyet rammeaftalen om distancearbejde.

Der vil blive udarbejdet en ajourført vejledning til rammeaftalen.

De europæiske arbejdsmarkedsparter (CEEP, UNICE og EFS) indgik den 16. juli 2002 en rammeaftale om telearbejde. Det er forudsat, at denne aftale implementeres i overensstemmelse med de procedurer og den praksis, arbejdsmarkedets parter i medlemsstaterne normalt anvender inden tre år efter underskrivelsen af aftalen.

Finansministeriet og CFU er enige om, at den europæiske rammeaftale om telearbejde anses for implementeret i vedlagte rammeaftale og i den ajourførte vejledning.

Rammeaftalens formål er bl.a. at lette mulighederne for at anvende distancearbejde som redskab til at øge fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelsen og til at skabe bedre mulighed for sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv.

Rammeaftalen udfyldes ved lokale og individuelle aftaler.

De lokale aftaler indgås mellem ansættelsesmyndighederne og de forhandlingsberettigede organisationer.

De individuelle aftaler indgås mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte medarbejder.

Cirkulæret har virkning pr. 15. juli 2005. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 19. december 2002 (Perst.nr. 046-02).

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 6. juli 2005

Mikkel PlannthinRammeaftale om distancearbejde

§ 1. Aftalens område, definitioner

Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af (fælles)overenskomster og organisationsaftaler indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse.

Stk. 2. Undtaget fra aftalen er undervisere.

§ 2. Aftalen omfatter ansatte, der foruden en hovedarbejdsplads hos ansættelsesmyndigheden får oprettet en distancearbejdsplads.

§ 3. Distancearbejde er arbejde, der udføres uden for den normale arbejdsplads ved hjælp af en PC, en elektronisk kommunikationsforbindelse eller andet tilsvarende materiel, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren.

Stk. 2. Arbejde, som udføres som distancearbejde, skal have en fast tilbagevendende karakter for at være omfattet af aftalen og kan kun finde sted i en del af den aftalte arbejdstid.

Stk. 3. Aftalen omfatter ikke arbejde under udstationering og tjenesterejser.

Stk. 4. Distancearbejde omfatter ikke mobilt arbejde, dvs. arbejde som udføres af ansatte med skiftende arbejdssteder.

§ 4. Rammeaftale af 16. juli 2002 mellem CEEP, UNICE og EFS om telearbejde anses for implementeret inden for det i §§ 1-3 nævnte dækningsområde.

§ 5. Løn- og ansættelsesvilkår generelt

Distancearbejde er omfattet af de gældende regler og aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstidsregler, jf. dog § 6.

§ 6. Arbejdstid

Der kan ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlings-berettigede organisation foretages fravigelser af arbejdstidsreglerne i den pågældende (fælles)overenskomst/(organisations)-aftale/arbejdstidsaftale.

§ 7. Lokale aftaler

Rammeaftalen forudsættes udfyldt af en lokal aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation.

Stk. 2. Den lokale aftale kan af ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation opsiges til udløb med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre andet varsel fastsættes i den pågældende aftale.

§ 8. Den individuelle aftale

Med hjemmel i den lokale aftale, jf. § 7, indgås individuel aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte ansatte.

Stk. 2. Den individuelle aftale kan opsiges til udløb af ansættelsesmyndigheden og den ansatte med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, medmindre andet varsel fastsættes i den pågældende aftale. Den individuelle aftale udløber dog senest samtidig med den lokale aftale.

§ 9. Godtgørelse

Der kan i den individuelle aftale, jf. § 8, fastsættes bestemmelser om godtgørelse af eventuelle merudgifter for den ansatte ved distancearbejdet.

§ 10. Opsigelse af rammeaftalen

Rammeaftalen træder i kraft 15. juli 2005. Samtidig ophæves rammeaftale af 19. december 2002 om distancearbejde.

Stk. 2. Aftaler om distancearbejde, der er indgået forud for 15. juli 2005, har gyldighed efter deres indhold.

Stk. 3. Genforhandling kan ske som følge af ændringer i relevant lovgivning samt som følge af væsentlige teknologiske ændringer.

Stk. 4. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst 1. april 2008.

 

 

København, den 6. juli 2005

 

 

 

Statsansattes Kartel

Peter Waldorff

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

 

Akademikernes Centralorganisation

Sine Sunesen

 

Lærernes Centralorganisation

Anders B. Christensen

 

Overenskomstansattes

Centralorganisation

Finn Busse Jensen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Lone Retoft

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 039-05