Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Kanc. Cirkl. af 7de Januar 1834 til samtlige Amtmænd og Vicepolitidirekteuren i Kjøbenhavn ang. danske Undersaatters og de her ansatte fremmede Konsulers Ret til at lade Flag vaie paa deres Boliger. (* 1)


Det kongelige Departement for de udenlandske Sager har kommuniceret Kancelliet, at det fra det herværende keiserlig russiske Gesandtskab har modtaget Anmeldelse om, at Kaiseren af Rusland har foreskrevet de paa det medfølgende Bilag aftegnede 4 Flag for de russsiske diplomatiske Agenter og Konsuler, nemlig Nr. 1 for Ambassadeurer og overordentlige Gesandter, og det saaledes, at Flaget for ambassadeurerne heises på de Keiserlige Krigsskibes Stormast, og for de overordentlige Gesandter paa Fokmasten; Nr.2, der er det samme, som tidligere var reglementeret for Konsulerne , er nu tillagt Residenter og Charges D'affaires, og heises paa de keiserlige Krigsskibes Mesanmast; Nr. 3 er bestemt for de keiserlige Generalkonsuler med Tilladelse for disse til at bruge det fra deres Huse eller paa deres Chalupper, og Nr. 4 for de russiske Konsuler, ligeledes til Brug fra deres Huse eller paa deres Chalupper.

Med at meddele (Tit) Foranførte, skulde Kollegiet tillige efter hans Majestæts aller høieste Befaling, tjenstligst tilmelde Dem til videre Bekendtgørelse, at ligesom ingen Privatmand maa lade noget Flag vaie fra sine Eiendomme i Kjøbstæderne eller paa Landet, saaledes kan Saadant ei heller tilstedes andre Magters i de danske Stater ansatte Konsuler, hvorimod intet er til Hinder for, at det tillades her i Landet residerende fremmede Konsuler, naar de i egen person begive sig ombord til Skibe, som tilhøre deres Nation, da paa deres egne Baade at føre det omhandlede Flag, dog uden Vimpel.

Redaktionel note
  • (* 1) Afskrift