Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulærer om ophævelse af forbudet mod flagning i kanceli cirkulære af 7. januar 1834.


Justits-Min. Cirkl. (til samtlige Amtmænd og Politidirekteuren i Kjøbenhavn), hvori dem meddeles, at Kongen paa Justitsministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling under 7de f. M. allernaadigst har bestemt, at det i den allerhøieste Resolution af 21de Decbr. 1833, bekjendtgjort ved Kanc. Cirkl. af 7de Jan. 1834, indeholdte Forbud mod Flagheisning maa være ophævet, saaledes at det for Fremtiden tillades Alle og Enhver i Kongeriget at heise Dannebrogsflaget uden Split fra deres Eiendomme eller Boliger i Kjøbstæderne og paa Landet, og at det ligeledes for Fremtiden bliver fremmede Magters her bosatte Konsuler uformeent sammesteds at lade deres respektive Nationalflag vaie(* 1).

Officielle noter

(* 1) Dep. Tid. f. 1854 S. 725. Jvfr. for Hertugdømmet Slesvig Bkgi. af 6te Mai 1854.