Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære
om anmeldelsespligt for visse former for
bibeskæftigelse

(Til ministerier og styrelser m.v.)

 

§ 1. Ansatte i staten i stillinger som

1) departementschef,

2) direktør,

3) styrelseschef,

4) afdelingschef,

5) kommitteret,

6) vicedirektør og

7) underdirektør

skal foretage anmeldelse til det ministerium, hvor de er ansat, inden de påtager sig hverv som medlem af bestyrelsen for et erhvervsdrivende aktieselskab, anpartsselskab o.l.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for ansatte i stillinger i eller svarende til lønramme 38 og derover, der er ligestillede med de stillinger, der er nævnt i stk. 1.

§ 2. Finder vedkommende ministerium, at der ikke bør gøres indsigelse mod, at den ansatte påtager sig bestyrelseshvervet, forelægges sagen for Finansministeriet, inden vedkommende ministerium træffer afgørelse.

§ 3. Ved afgørelsen af sagen skal der navnlig foretages en konkret vurdering af det arbejdsmæssige omfang af bestyrelseshvervet og risikoen for interessekonflikter mellem stillingen og bestyrelseshvervet, jf. princippet i tjenestemandslovens § 17.

§ 4. Vedkommende ministerium skal gøre ansatte, der er omfattet af § 1, bekendt med anmeldelsespligten i § 1.

§ 5. Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 2005.

Stk. 2. Statsministeriets skrivelse af 13. december 1988 og bestemmelser om anmeldelsespligt, der er fastsat i henhold til skrivelsen, ophæves.

Stk. 3. Ansatte, der har foretaget anmeldelse af et bestyrelseshverv efter de hidtidige regler, skal ikke foretage fornyet anmeldelse.

 

Finansministeriet, den 30. august 2005

Thor Pedersen

/Lisbeth Lollike