Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
BilagAftale om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

(Til samtlige ministerier mv.)

 

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har indgået vedlagte aftale af 13. september 2005 om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken.

Ved funktion forstås, at en tjenestemand i henhold til § 11 eller § 41, stk. 1 i tjenestemandsloven midlertidig gør tjeneste i en anden (højere) stilling. Funktionsvederlag i henhold til funktionsaftalen må således ikke forveksles med de funktionstillæg, som i henhold til aftaler om nye lønsystemer kan ydes for særlige opgaver/funktioner, som tjenestemanden varetager som led i sin egen stilling.

Til § 3

I overensstemmelse med resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne 2005 er aftalen ændret, således at der fremover kan indgås lokalaftale om funktionsvederlag også for tjenestemænd, der ikke er omfattet af nye lønsystemer.

Lokalaftale indgås mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten eller – hvis der ikke er en tillidsrepræsentant – den forhandlingsberettigede organisation. Indgås der ikke en lokalaftale, beregnes funktionsvederlaget som hidtil efter reglerne i stk. 2 og 3, dvs. som et ikke-pensionsgivende tillæg, der udgør forskellen mellem lønnen i den højere stilling og lønnen i tjenestemandens egen stilling.

For tjenestemænd, der er omfattet af et basislønsystem, indgår følgende løndele i beregningsgrundlaget:

Den højere stilling:

a) Basislønnen

b) Funktionstillæg, der er knyttet til den højere stilling. Er tillægget tids- eller opgavebegrænset, indgår funktionstillægget i lønnen indtil det tidspunkt, tillægget ophører i overensstemmelse med de betingelser, der er aftalt om tillæggets varighed, under forudsætning af at den fungerende overtager opgaven.

c) Kvalifikationstillæg, der knytter sig til de særlige krav, der stilles til stillingsindehaveren på grund af stillingens særlige indhold. Tilsvarende gælder lokalt aftalte tillæg, der knytter sig til på forhånd fastsatte objektive kriterier, eksempelvis uddannelse, samt centralt aftalte tillæg.

d) Resultatløn kan indgå efter konkret vurdering.

Tjenestemandens egen stilling:

a) Basislønnen, funktionstillæg og kvalifikationstillæg samt eventuelt personligt tillæg

b) Midlertidige tillæg, der bevares under funktionen, i den periode, hvori de ydes.

Hvis en beregning efter disse retningslinjer medfører lønnedgang, bevarer tjenestemanden sin hidtidige løn.

Funktionsvederlaget ydes uden for pulje – uanset om vederlaget ydes i henhold til lokalaftale eller efter reglerne i funktionsaftalen.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2005. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9291 af 14. maj 2003 om betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken (Fmst. nr. 032/03).

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 13. september 2005

Georg LavikAftale om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

I medfør af § 45, stk. 1, i lov om tjenestemænd aftales følgende:

Retten til funktionsvederlag

§ 1. En tjenestemand, som i henhold til tjenestemandslovens § 11 eller § 41, stk. 1, efter særlig ordre eller ifølge en forud fastlagt tjenestefordeling gør midlertidig tjeneste i en højere stilling (funktion), er berettiget til funktionsvederlag efter reglerne i denne aftale under forudsætning af, at den pågældende overtager de arbejdsopgaver, der er forbundet med den højere stilling.

Stk. 2. En tjenestemand, der er ansat i en stilling, hvor oprykning til højere løn-indplacering ifølge lov eller anden godkendt ordning finder sted efter anciennitet og under forudsætning af tilfredsstillende tjenstlige forhold, er dog ikke berettiget til funktionsvederlag under tjeneste i en anden tilsvarende stilling.

Karensdage

§ 2. Retten til funktionsvederlag indtræder, når tjenestemanden har fungeret i den højere stilling i 15 dage i sammenhæng, jf. § 5.

Stk. 2. Er funktionen udelukkende begrundet i feriefravær, herunder afvikling af særlige feriedage, indtræder retten til funktionsvederlag først, når tjenestemanden har fungeret i 22 dage i sammenhæng.

Stk. 3. Hvis funktionen medfører særlige ulemper, herunder væsentligt ændrede arbejdstider, kan der med Personalestyrelsens godkendelse ses bort fra karensdage efter stk. 1 og 2.

Fastsættelse af funktionsvederlag

§ 3. Der kan lokalt indgås aftale om ydelse af et funktionsvederlag. Hvis der ikke indgås en lokalaftale, gælder b estemmelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Funktionsvederlaget udgør et beløb, der svarer til forskellen mellem lønnen i tjenestemandens egen stilling og den løn, som den pågældende ville opnå ved udnævnelse i den højere stilling på sit hidtidige tjenestested. Overføres tjenestemanden til et andet tjenestested, beregnes funktionsvederlaget dog på grundlag af lønforholdene på det nye tjenestested.

 

Stk. 3. For tjenestemænd, der er ansat på prøve og som aflønnes med en procentdel af lønnen ved varig ansættelse, opgøres funktionsvederlaget på grundlag af forskellen mellem den procentdel af lønnen i egen stilling, som den pågældende er berettiget til, og samme procentdel af lønnen i den højere stilling.

 

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 - 3 gælder ikke for tjenestemænd, som er aflønnet i henhold til intervallønsystemer, hvori der er aftalt særlige regler om fastsættelse af funktionsvederlaget.

§ 4. En tjenestemand, der har opnået ret til funktionsvederlag, jf. § 2, får betaling fra det tidspunkt, da funktionen er påbegyndt, jf. dog § 8, stk. 1.

Fridage

§ 5. Fridage i funktionsperioden medregnes såvel ved opgørelsen af karensdage efter § 2 som ved opgørelsen af det antal dage, for hvilke der ydes betaling, hvis tjenestemanden har fungeret i den højere stilling på den første arbejdsdag efter fridagen.

Sygdom og ferie

§ 6. Selv om funktionen har været afbrudt på grund af sygdom eller ferie, bevarer tjenestemanden dog retten til funktionsvederlag efter fraværsperiodens ophør, hvis den pågældende fortsat fungerer i den højere stilling. Tilsvarende gælder, hvis funktionen afbrydes af tjenestefrihedsperioder af op til 1 måneds varighed.

Stk. 2. Er funktionen blevet afbrudt af andre grunde end nævnt i stk. 1, bevarer tjenestemanden retten til funktionsvederlaget for efterfølgende funktionsperioder, hvis den mellemliggende periode udgør 15 dage eller derunder.

Særlige ydelser mv.

§ 7. Under funktion er tjenestemanden berettiget til udgiftsdækkende ydelser efter de satser, der gælder for den højere stilling.

Stk. 2. Andre særlige ydelser udbetales efter de satser, der gælder for den højere stilling, når tjenestemanden har fungeret i henholdsvis 15 eller 22 dage i sammenhæng, jf. § 2, stk. 1 og 2.

Længerevarende funktion

§ 8. Under fortsat funktion ud over 6 måneder har tjenestemanden ret til funktionsvederlag under sygdomsfravær i indtil 28 dage samt under afvikling af ferie/særlige feriedage. Betalingen beregnes som forskellen mellem lønnen i tjenestemandens egen stilling og den løn, som den pågældende ville opnå ved udnævnelse i den højere stilling, som vedkommende under den fortsatte periode har fungeret længst i.

Stk. 2. En tjenestemand, der ansættes i en højere stilling i direkte forlængelse af funktion i denne stilling – eller anden højere stilling af samme kategori – og som har varetaget arbejdsopgaverne i stillingen gennem en sammenhængende periode på mindst 1 år, får medregnet funktionsperioden i lønancienniteten i den højere stilling.

Særlige regler for udenrigstjenesten

§ 9. For tjenestemænd i udenrigstjenesten gælder bestemmelserne i § 12 i nor-merings- og klassificeringsloven af 1958, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 25. juni 2004.

Ikrafttræden og opsigelse

§ 10. Aftalen har virkning fra 1. april 2005. Samtidig ophæves aftale af 14. maj 2003 om betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken.

Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst til 1. april 2008.

 

 

København, den 13. september 2005

 

 

 

Statsansattes Kartel

Peter Waldorff

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

 

Akademikernes Centralorganisation

Sine Sunesen

 

Lærernes Centralorganisation

Anders Bondo Christensen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Eva Hoff Sonne

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 046-05