Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om meddelelse til folkeregistrene vedrørende indsatte i kriminalforsorgens institutioner. (* 1)


§ 1

I Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære nr. 87 af 9. august 1985 om meddelelse til folkeregistrene vedrørende indsatte i kriminalforsorgens institutioner foretages følgende ændring:

Pkt. 4 affattes således:

4. Når en indsat overføres fra arresthus til fuldbyrdelsesanstalt, skal vedkommende anstalt underrettes om, til hvilket folkeregister der er givet meddelelse om indsættelsen. Fuldbyrdelsesanstalten underretter snarest folkeregistret om overførslen.

Ved eventuel senere overførsel til anden anstalt underretter den modtagende anstalt folkeregistret om overførslen.'

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. november 1988.

E.B.

E. Steiner

(Til kriminalforsorgens anstalter og arresthusene).

Redaktionel note
  • (* 1) Forskriften er optaget i Kriminalforsorgens Cirkulæresamling (KK C-5-4)