Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulærskrivelse om fremgangsmåden i forbindelser med anvendelsen af løsbladsprotokollen i eksekutorboer

(Til skifteretterne)


Ved bekendtgørelse nr. 325 af 24. juni 1974, som ændrede bekendtgørelse nr. 94 af 22. marts 1933 om instruks for det ved lov nr. 119 af 20. april 1926 anordnede tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer, blev der i § 2 b åbnet mulighed for, at der i eksekutorboer kan anvendes skifteprotokoller med løse blade. Baggrunden for indførelsen af den nævnte bestemmelse var ønsket om at opnå arbejdsbesparelser. § 2 b har følgende ordlyd:

»Anvender eksekutor løsbladsskifteprotokoller, skal han nummerere bladene fortløbende. Ligesom i de tilfælde, hvor autoriseret skifteprotokol anvendes, skal indførsel om skiftesamlinger ske strakt.

Stk. 2. Ved enhver tilførsel til løsbladsprotokollen skal eksekutor snarest og inden otte dage efter tilførslens dato sende genpart til arvinger og andre vedkommende eller til den, de pågældende har bemyndiget til at modtage en sådan genpart.«

På foranledning af en henvendeles fra rigsrevisionen har spørgsmålet om sikkerhedsforanstaltninger mod misbrug af løsbladsprotokoller i eksekutorboer været overvejet i justitsministeriet og i den under justitsministeriet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende domstolenes regnskabsvæsen m.v.

I den anledning fastsætter justitsministeriet herved følgende regler om fremgangsmåden i forbindelse med anvendelsen af løsbladsprotokoller i eksekutorboer:

Inden boet udleveres til eksekutor, skal eksekutor til skrifteretten indgive et sæt fortløbende nummererede løsblade, der hver er forsynet med påtegning om boets navn. På første side autoriserer skifteretten protokollen ved angivelse af boets og eksekutors navn samt antallet af løsblade. Endvidere påfører skifteretten hvert enkelt løsblad sit embedsstempel. Samtlige nummererede løsblade skal indleveres til skrifteretten ved boets afslutning.

Justitsministeriet, den 17. april 1979.

P.M.V.

E.B.

Anders Troldborg

Officielle noter

Ingen