Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde


Ifølge § 11 i justitsministeriets cirkulære af 5. november 1975 om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde, fører kredsdyrlægen tilsyn med virksomhederne og skal lejlighedsvis foretage uanmeldt eftersyn.

Efter forhandling med landbrugsministeriet og veterinærdirektoratet skal man henlede opmærksomheden på, at der ikke påhviler kredsdyrlægen tjenstlig pligt til på eget initiativ at føre tilsyn med virksomhederne og foretage uanmeldt eftersyn af disse, ligesom bestemmelsen ikke er udtryk for, at kredsdyrlægen garanterer for kvaliteten af de pågældende virksomheders dyr, for dyrenes sundhedsmæssige tilstand eller for at virksomhederne opfylder de for disse gældende bestemmelser.

I overensstemmelse med reglen i cirkulærets § 5 føres det løbende tilsyn med virksomhederne af den tilsynsførende dyrlæge. Efter cirkulærets § 11 har kredsdyrlægen adgang til på eget initiativ at foretage eftersyn, men det normale vil være, at kredsdyrlægens eftersyn er foranlediget af en konkret anmodning fra den tilsynsførende dyrlæge eller politiet.

P.M.V.

E.B.

Kornerup

(Til politiet).

Officielle noter

Ingen