Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om føring af journaler over dyrs anvendelse ved biologisk forskning og sygdomsbekæmpelse.


Justitsministeriets udvalg vedrørende dyreforsøg har i en række tilfælde konstateret, at de journaler, der er foreskrevet i loven om dyrs anvendelse ved biologisk forskning og sygdomsbekæmpelse, ikke føres tilfredsstillende.

I anledning heraf skal man indskærpe reglerne i justitsministeriets vejledning af 31. marts l954 angående føringen af de nævnte journaler og særligt fremhæve følgende:

Almindelige retningslinier.

Indføringerne i journalerne skal være let læselige.

Journalerne skal holdes ført a jour. Såfremt der løbende foretages forsøg, bør journalerne så vidt muligt føres dagligt og skal i hvert fald føres a jour en gang ugentligt.

Har en forsøgsleder flere forsøgsrækker løbende inden for samme år, kan det være praktisk, at disse forsøg indføres i »grupper«, således at der i journalerne afsættes tilstrækkelig plads til at føre hver »gruppe« for sig, selv om det eventuelt medfører tab af sideplads. Inden for hver gruppe skal journalerne holdes a jourført.

Antal.

I tilfælde, hvor et forsøgsdyr anvendes to eller flere gange, skal antalsrubrikken kun udfyldes i forbindelse med det første indgreb, således at det ved sammentælling af tallene i rubrikken direkte kan opgøres, hvor mange dyr af hver kategori der har været anvendt i årets løb.

Indgreb og formål.

Oplysningerne om indgrebenes art og formål skal være så fuldstændige, at en vis vurdering af indgrebenes berettigelse er mulig. Formålsangivelse som f.eks. »blodtryksmåling«, »renin« eller »fibrinolyse« er ikke fyldestgørende.

Er der tale om samme indgreb og formål i en række forsøg inden for samme år, kan den udtømmende angivelse af indgreb og formål anføres under det første i året udførte forsøg af denne art, hvorefter der ved senere forsøg af samme art henvises til dette forsøgs nummer.

Aflivning eller anden skæbne.

Er et dyr aflivet i den narkose, der er anvendt under indgrebet (akutte forsøg), skal dette tydeligt fremgå af aflivningsrubrikken. Aflivningsmåden skal også angives i sådanne tilfælde (overdosering af narkosemidlet, luftindblæsning i karsystemet, nakkestik o.lign.). En oplysning om, at aflivning er sket »efter forsøget«, er ikke tilstrækkelig.

Har det af hensyn til forsøgets øjemed været nødvendigt at lade dyret vågne af narkosen (ikke akutte forsøg), skal aflivningsmåden og tidspunktet for aflivningen tydeligt fremgå af journalen. Angivelse af aflivningsmåden med »i narkose« er ikke tilstrækkelig.

Når et forsøgsdyr, der lever videre efter indgrebet, senere dør eller aflives, skal oplysning herom ikke gives ved en selvstændig indføring, men ved angivelse i aflivningsrubrikken ud for indgrebet, jfr. eksemplerne nr. 75, 79 og 83 i bilaget til vejledningen.

Undlades aflivning af et forsøgsdyr, vil en bemærkning i aflivningsrubrikken om, at dyret »lever videre« eller »er overgået til andet formål« eller lign., ikke være tilstrækkeligt oplysende. Det skal udtrykkeligt anføres, om dyret efter forsøgets afslutning befinder sig i en sundhedsmæssig normal tilstand.

Justitsministeriet, den 17.marts 1967.

K. Axel Nielsen.

/Ringgård.

(Til indehavere af tilladelse til at udføre dyreforsøg).

Officielle noter

Ingen