Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulærskrivelse om udgifter i forbindelse med udarbejdelse af boopgørelser.


Det meddeles herved, at monopoltilsynet over for justitsministeriet har tilkendegivet, at advokater ikke lovligt kan opkræve særskilte beløb til dækning af udgifter til skrivning af boopgørelser ud over de takstmæssige salær, for så vidt der er tale om interne udgifter. Derimod vil sagsspecifikke udlæg for arbejde, som traditionelt udføres eksternt efter de fastlagte retningslinier, kunne faktureres særskilt i henhold til noter til salærtaksterne, punkt 2.a. I overensstemmelse hermed vil udgifter til en ekstern renskrivning af en boopgørelse kunne debiteres boet.

Monopoltilsynet har ligeledes bekræftet, at godtgørelse for befordring i egen bil vil kunne optages som boudgift, idet udgiften kan henregnes til dokumenterede udlæg, for så vidt godtgørelsen ikke overstiger den af staten anvendte takst. På samme måde vil nødvendige eksterne sagsspecifikke udgifter til transport kunne henregnes til dokumenterede udlæg, og kan derfor faktureres særskilt.

P.M.B.

E.B.

Chr. Trønning

Cirkulærskrivelse til samtlige skifteretter, præsidenten for Københavns byret, revisionen af eksekutorboer i København og rigsrevisionen.

Officielle noter

Ingen