Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulærskrivelse om erklæring om tavshedspligt m.v. (* 1)


1. Enhver, der ansættes under kriminalforsorgen, skal ved ansættelsen underskrive en erklæring om, at vedkommende har gjort sig bekendt med reglerne om tavshedspligt og om forbrydelser i offentlig tjeneste og har modtaget et særtryk af de relevante bestemmelser i forvaltningsloven, tjenestemandsloven og straffeloven.

Dette gælder, uanset om der er tale om vedvarende ansættelse eller korterevarende beskæftigelse som vikar, praktikant eller lignende, og uanset om vedkommende ansættes som heltidsbeskæftiget, deltidsbeskæftiget eller som honorarlønnet.

2. De underskrevne erklæringer opbevares på den pågældendes personalecharteque.

Der vedlægges nogle eksemplarer af formular til erklæring om tavshedspligt m.v. (formular d.f.k. 82). Yderligere eksemplarer kan rekvireres fra statsfængslet i Nyborg. (* 2)

3. Direktoratets cirkulærskrivelse af 10. oktober 1973 om tavshedspligterklæring ophæves.

P.M.V.

E.B.

Erik Bang

(Til kriminalforsorgens anstalter, afdelinger, pensioner samt arrestinspektørerne).

Redaktionel note
  • (* 2) Bilag udeladt.
  • (* 1) Forskriften er optaget i Kriminalforsorgens Cirkulæresamling (C-1-1)