Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om debitors underskrift på pantebreve.


Det er over for justitsministeriet oplyst, at tinglysningskontorerne følger en forskellig praksis vedrørende debitors underskrift på pantebreve, hvis individuelle tekst fortsættes på pantebrevsformularens side 4 (eller senere sider).

For at sikre en ensartet praksis på området fremsendes efter aftale med Den Danske Dommerforening til orientering en kopi af Østre landsrets kendelse af 26. august 1975. Kendelsen er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1975 side 1130.

Det fremgår bl.a. af kendelsen, at debitor kan underskrive pantebreve som de nævnte enten efter den individuelle tekst på side 4 eller på side 2, såfremt den på side 4 skrevne tekst udtrykkeligt vedkendes foran underskriften.

P.M.V.

E.B.

Ebbe Nielsen

(Til tinglysningsdommerne.)

Officielle noter

Ingen