Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension

(Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd med lavere pligtig afgangsalder end 70 år)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 527 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Der ydes tillæg i henhold til stk. 3 til det 67. år til egenpensionister, der er afskediget på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed, er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere, har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før den 1. juli 1999 og fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere.«

2. I § 6 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Pensionen nedsættes dog ikke efter stk. 6, når en tjenestemand begærer afsked efter den aldersgrænse for pligtig afgang, der er aftalt i medfør af § 29 i lov om tjenestemænd, men inden en individuelt aftalt højere aldersgrænse.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

3. I § 12, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Til ægtefællepensionister efter tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd på Færøerne, der er ansat i deres stilling før den 1. juli 1999, ydes tillægget, indtil ægtefællepensionisten opnår folkepensionsalderen, dog længst til det 67. år.«

4. § 17 affattes således:

»§ 17. Pensionen efter § 6 og § 12 fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, når den pågældende afskediges efter at være fyldt 60 år, men inden sit fyldte 70. år, som følge af, at den pågældende har nået aldersgrænsen for pligtig afgang.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder også anvendelse, når en tjenestemand afskediges eller søger sig afskediget efter den aldersgrænse for pligtig afgang, der er aftalt i medfør af § 29 i lov om tjenestemænd, men inden en individuelt aftalt højere aldersgrænse.«

5. I § 24, stk. 5, 2. pkt., ændres »§ 6, stk. 6 og 7« til: »§ 6, stk. 6 og 8«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 4, har virkning for tjenestemænd, der den 1. april 2005 eller senere indgår individuel aftale om en højere pligtig afgangsalder end den, der er aftalt centralt eller decentralt.

Stk. 3. § 1, nr. 3, har virkning fra den 1. juli 2004.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Thor Pedersen