Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om forkyndelse af stævninger i Thailand.


Justitsministeriet har gennem udenrigsministeriet fået meddelelse om, at der ved forkyndelse af stævninger i Thailand i henhold til thai-ret kræves en formel anmodning om stævningsforkyndelse (»Letter of Request«) fra den danske domstol, som fremsætter anmodningen. Anmodningen, der stiles til »The Thai Court«, skal indeholde en kort sagsfremstilling på engelsk. Anmodningen skal være påført rettens stempel eller segl, og underskriverens stilling skal være angivet på engelsk.

De thailandske myndigheder accepterer ikke, at den danske ambassade foretager omberammelse i henhold til bemyndigelse fra den anmodende domstol. Datoen for retsmødet bør derfor fastsættes endeligt af den danske domstol, hvorved der må tages hensyn til en sandsynlig forkyndelsestid på ca. 3 måneder.

P.M.V.

E.B.

/Fr.Chr.Schydt

(Cirkulæreskrivelse til domstolene).

Officielle noter

Ingen