Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
BilagAftale om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen
Bilag 1 Særvilkår efter aftalens § 6, stk. 1
Den fulde tekst

Cirkulære om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

(Til samtlige ministerier mv.)

 

Indledning

1. Cirkulæret vedrører løn- og andre ansættelsesvilkår for ansatte, der i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen overgår til ansættelse ved statslige myndigheder og statsligt selvejende institutioner.

Lovgivningen

Procedureloven

2. Efter § 4, jf. § 5, i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen overtager forskellige statslige myndigheder og statsligt selvejende institutioner en række ansatte i forbindelse med kommunalreformen.

3. Det fremgår af procedurelovens § 6, at de rettigheder og pligter, der følger af virksomhedsoverdragelsesloven, finder tilsvarende anvendelse for personale, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller individuel aftale, og som i forbindelse med en overførsel efter procedurelovens § 4, jf. § 5, ikke er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

4. Efter procedurelovens § 7, stk. 1, overgår tjenestemænd, der overføres efter § 4, jf. § 5, til ansættelse hos den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

Regeringen har under behandlingen af lovforslaget tilkendegivet bl.a., at det forudsættes, at der ikke sker forringelser af lønvilkår og andre ansættelsesvilkår som følge af overgangen frem til den 31. marts 2008, svarende til den 3-årige aftaleperiode på det statslige og kommunale område.

Bestemmelsen i § 7, stk. 1, indebærer, at ansættelsesmyndigheden er vedkommende nye ansættelsesmyndighed, og at ansættelsesområdet er det samme som for andre tjenestemænd, der ansættes hos denne ansættelsesmyndighed.

Tjenestemænd omfattet af procedurelovens § 7, stk. 1, får ved pensionering fra ansættelsen under den nye ansættelsesmyndighed udbetalt den samlede tjenestemandspension fra den nye ansættelsesmyndighed, jf. procedurelovens § 7, stk. 2.

Tjenestemænd, der er omfattet af lov om tjenestemænd i folkeskolen mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 17. september 1998, bevarer deres status som tjenestemænd i folkeskolen mv. (”den lukkede gruppe”) ved overgangen til den nye ansættelsesmyndighed. Det indebærer, at de bevarer den hidtidige ret til at blive ansat på tjenestemandsvilkår, hvis de senere bliver ansat inden for et af de undervisningsområder, der er nævnt i § 1 i lov om tjenestemænd i folkeskolen mv.

5. Indenrigs- og sundhedsministeren har i henhold til procedureloven mv. udstedt bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.

6. Finansministeren har i henhold til procedureloven og regionsloven udstedt bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

7. Finansministeren vil i henhold til procedureloven, skatteforvaltningsloven og inddrivelsesloven udstede en bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af tjenestemandspensionsbyrden mellem staten og kommunerne for tjenestemænd, der overgår til ansættelse i staten mv. fra en kommune mv.

I bekendtgørelsen vil der blive fastsat bestemmelser om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af kommunalreformen, herunder bestemmelser der sikrer tidligere kommunale tjenestemænd mod forringelse af den pensionsret, de ville have optjent i kommunalt regi den 31. marts 2008 eller på det tidligere tidspunkt, hvor de pensioneres.

Statsligt selvejende institutioner på undervisningsområdet

8. Tjenestemandslovgivningen finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen overføres til statsligt selvejende institutioner for uddannelsen til studentereksamen, for uddannelsen til højere forberedelseseksamen og for erhvervsrettet uddannelse samt voksenuddannelsescentre, jf. § 13 i lov nr. 590 af 24. juni 2005.

Tjenestemandslovgivningen finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd, som overføres til centre for videregående uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv., jf. CVU-lovens § 26, stk. 4, som affattet ved § 1, nr. 3, i lov nr. 591 af 24. juni 2005.

Skatte- og inddrivelsesområdet

9. Efter skatteforvaltningslovens § 67 og inddrivelseslovens § 7 overtager Skatteministeriet en række kommunalt ansatte på skatte- og inddrivelsesområdet.

Skatteforvaltningslovens §§ 68 og 69 og inddrivelseslovens § 8 og 9 indeholder bestemmelser om de ansattes forhold, der i det væsentlige svarer til procedurelovens bestemmelser.

Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

10. Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation, Overenskomstansattes Centralorganisation og Akademikernes Centralorganisation har den 21. december 2005 indgået en aftale om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen. Aftalen er medtaget som bilag.

Aftalen gælder i perioden indtil 1. april 2008. I tilknytning hertil er CFU-forligets bilag Q implementeret i aftalens §§ 10-14. Disse bestemmelser, der omfatter ikketjenestemænd, gælder også efter 1. april 2008.

Repræsentanter for personaleorganisationerne på det kommunale område har deltaget i forhandlingerne.

11. Efter aftalen er de ansatte med virkning fra overgangstidspunktet omfattet af de aftaler og overenskomster, der gælder for tilsvarende ansatte i staten mv., medmindre andet følger af aftalens §§ 4-15.

Aftalen regulerer alene tjenestemændenes ansættelsesvilkår i perioden indtil 1. april 2008.

Aftalen regulerer andre ansattes ansættelsesvilkår i perioden indtil 1. april 2008, jf. dog aftalens §§ 10-15.

Bemærkninger til aftalen

12. I det følgende gives nogle bemærkninger til de enkelte bestemmelser i aftalen.

Til § 1

Der er mellem parterne enighed om, at der efterfølgende med udgangspunkt i denne aftale optages drøftelser om eventuel aftale om særvilkår for tjenestemænd, der i forbindelse med tidligere opgaveomlægninger har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

Til § 1, stk. 3

Aftalen gælder ikke for gymnasierektorer og ledere ved hf-kurser, der før overgangstidspunktet var ansat som tjenestemænd i henhold til reglerne i lov om tjenestemænd, jf. § 26, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og § 35, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.

Til §§ 2, 4 og 7

Overgangstidspunktet er det tidspunkt, de ansatte i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen overgår til ansættelse i staten eller ved en statsligt selvejende institution.

Overgangstidspunktet er således 1. november 2005 for ansatte, der overgår til ansættelse i staten i henhold til skatteforvaltningslovens § 67 og inddrivelseslovens § 7, og 1. januar 2007 for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i henhold til procedurelovens § 4, jf. § 5.

Den modtagende myndighed skal underrette den ansatte om ændringer i væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Personalestyrelsen anbefaler, at de ansatte får nye ansættelsesbeviser, der indeholder oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Oplysningerne kan dog alternativt gives som tillæg til eksisterende ansættelsesbeviser.

Til tjenestemænd udstedes nyt ansættelsesbrev efter reglerne i Finansministeriets cirkulære af 18. maj 2004 om ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd. For tjenestemænd, der overgår til en statsligt selvejende institution på undervisningsområdet, er ansættelsesområdet den pågældende statsligt selvejende institution.

Til §§ 4 og 6

I perioden indtil 1. april 2008 kan den ansatte være omfattet af særvilkår på grundlag af lokale kutymer eller lokale aftaler, som var gældende under den hidtidige ansættelsesmyndighed.

Det kan f.eks. være forhåndsaftaler, der er indgået før overgangstidspunktet, men hvor den ansatte først opfylder kriterierne efter dette. Som konkret eksempel kan nævnes forhåndsaftaler, der fastlægger, at et tillæg ydes, når den ansatte har gennemført en bestemt uddannelse.

Det kan endvidere være aftaler om vilkår for den enkelte ansatte, der er indgået før overgangstidspunktet i henhold til rammeaftaler.

Sådanne særvilkår kan kun opsiges, i det omfang de pågældende kutymer eller aftaler kunne opsiges før overgangen til staten mv.

Åremålsansættelse er dog omfattet af de hidtidige regler om afsked og fratrædelsesbeløb i hele åremålsperioden, også selvom åremålet først udløber den 1. april 2008 eller senere. Tilsvarende ydes åremålstillægget med den hidtil aftalte procent i hele åremålsperioden, også ved eventuelle ændringer i lønnen 1. april 2008 eller senere. Endvidere gælder et eventuelt vilkår om tilbagegangsstilling også efter 1. april 2008.

Ansatte omfattet af en generationsskifteaftale er omfattet af de hidtidige regler om økonomisk ramme og indhold samt afsked, også selvom generationsskifteaftalen først udløber den 1. april 2008 eller senere.

For ansatte, der på overgangstidspunktet er ansat i en seniorstilling, sker der kun aftrapning i lønnen, hvis det er fastsat i den pågældende senioraftale. Derimod sker der ikke aftrapning efter reglerne i den statslige aftale om senior- og fratrædelsesordninger, heller ikke efter 1. april 2008.

For ansatte, hvor der efter de hidtidige regler er aftalt en fratrædelsesordning før overgangen til ansættelse i staten mv. med aftalt fratræden efter 1. april 2008, gælder de individuelt aftalte vilkår herfor.

Til § 5

Lønforbedringer ydet efter § 5 videreføres efter overgang til de statslige vilkår efter §§ 7 eller 16, medmindre andet aftales i forbindelse med ydelsen af lønforbedringen. Lønforbedringen omregnes til statsligt grundbeløb.

Til § 5, stk. 2

Efter bestemmelsen ydes lønforbedringer efter lokallønsaftalen uden for lokallønspuljen.

Pr. 1. april 2008 opskriver det enkelte ministerium eller den, der er bemyndiget hertil, lokallønspuljen forholdsmæssigt på grundlag af lønsummen for ansatte/stillinger, der er overgået til statslig aflønning, og som fremover vil være omfattet af lokallønsordningen. Opskrivningen omfatter

– ledige midler,

– midler, der regenereres pr. 1. april 2008

– eventuelle nye midler som følge af opskrivning af lokallønspuljerne pr. 1. april 2008.

Til § 5, stk. 3

Efter bestemmelsen ydes lønforbedringer efter cheflønsaftalen uden for cheflønspuljen. Cheflønspuljen opskrives derfor ikke, når en nyoprettet stilling besættes med en ansat, der overgår i forbindelse med kommunalreformen.

Når den ansatte overgår til statslig aflønning, jf. §§ 7 og 16, eller ved genbesættelse af stillingen, opskrives cheflønspuljen.

Ved overgang til statslig aflønning eller genbesættelse af stillingen inden 1. april 2008 beregnes opskrivningen som differencen mellem

– den hidtidige faste løn eksklusive pensionsbidrag (løntrin samt eventuelle centralt og lokalt aftalte tillæg) og

– stillingens klassificering i staten eksklusive pensionsbidrag, (lønnen for den pågældende lønramme samt eventuelle tillæg, der ikke er omfattet af cheflønspuljen, f.eks. topcheftillæg og rådighedstillæg).

Der ses bort fra eventuelle åremålstillæg mv.

Det herved fremkomne beløb forhøjes med en procentsats svarende til den overenskomstmæssige pensionsbidragsprocent ved besættelse af stillingen på overenskomstvilkår i staten.

Beregningen foretages i det lønniveau, der er gældende på tidspunktet for overgangen til statslig aflønning, henholdsvis genbesættelsen af stillingen.

I de tilfælde, hvor der ikke er sket overgang til statslig aflønning eller genbesættelse af stillingen inden 1. april 2008, opskrives cheflønspuljen efter tilsvarende principper. Heri modregnes udligningstillæg, der ydes som følge af, at særvilkårene i § 4 i henhold til § 16 er bortfaldet.

Til § 5, stk. 6

Som led i de kommunale overenskomstforlig for 2005-08 er der som en del af overenskomstresultatet afsat midler til den lokale løndannelse.

Størrelsen af disse midler varierer fra overenskomstområde til overenskomstområde. Eksempelvis kan det nævnes, at der for ansatte på de administrative områder (medarbejdere på skatteområdet, administrative medarbejdere på undervisningsområdet mv.) er afsat 1,25 pct. pr. 1. januar 2006 og 1,25 pct. pr. 1. januar 2007. For ansatte på hus- og rengøringsområdet samt teknisk service mv. (bl.a. rengøringspersonale, tekniske servicemedarbejdere mv.) er der afsat 1,25 pct. pr. 1. januar 2007.

Efter visse aftaler, f.eks. den kommunale aftale for bl.a. administrative medarbejdere, skal lønforholdene for den enkelte ansatte vurderes ved en årlig lønforhandling.

Anvendelsen af midlerne er i de kommunale aftaler sikret i form af en såkaldt udmøntningsgaranti. Garantien sikrer en samlet minimumsudmøntning af Ny løn i den enkelte kommune.

Udmøntningsgarantien videreføres ikke i det statslige system.

Det er imidlertid ikke hensigten at stille de ansatte ringere i lønudviklingen efter overgangen til staten. Ansættelsesmyndigheden bør derfor i forhandlingerne om løndannelsen i de nye lønsystemer for de overførte kommunale medarbejdere tage højde for, at der i de kommunale forlig er forudsat en lokal løndannelse.

Lønforholdene for den enkelte ansatte skal vurderes ved en årlig lønforhandling, hvis dette følger af den kommunale aftale, jf. ovenfor.

Parterne er enige om, at § 5, stk. 6, i øvrigt udmøntes således:

Parterne nedsætter en følgegruppe, der følger løndannelsen for de pågældende personalegrupper.

I vurderingen af løndannelsen skal følgegruppen være opmærksom på, at en del af løndannelsen kan ske i forbindelse med eller efter overgang til de statslige lønsystemer. Endvidere skal følgegruppen være opmærksom på, om der er andre faktorer, der påvirker løndannelsen for disse grupper, og som kan føre til en justering af den forventelige løndannelse.

Til § 6

Bilag 1 gør ikke udtømmende op med særvilkår, idet de ansatte tillige omfattes af eventuelle særvilkår, der aftales på de enkelte aftale-, (fælles)overenskomst- og organisationsaftaleområder, jf. § 6, stk. 2.

F.eks. indeholder bilag 1 bestemmelser om betaling mv. for funktion i højere stilling for tjenestemænd. Bestemmelser om betaling mv. for funktion i højere stilling er for ikketjenestemænd normalt fastsat i organisationsaftalerne, og eventuelle særvilkår vil derfor skulle aftales mellem overenskomstparterne på de enkelte organisationsaftaleområder.

Til § 7

En tjenestemand kan i henhold til § 7, stk. 1, vælge at overgå til de statslige lønvilkår. Tjenestemanden er fortsat omfattet af særvilkårene i §§ 6 og 9.

Ansættelsesmyndigheden skal orientere tillidsrepræsentanten, når en ansat træffer valg i henhold til § 7, stk. 1 og 2. Valget er først bindende 10 arbejdsdage efter denne orientering.

Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, orienteres den forhandlingsberettigede organisation. Orientering af en cheflønsforhandler eller lignende kan ikke træde i stedet for orientering af tillidsrepræsentanten.

Ikketjenestemænd, der overgår til ansættelse hos SKAT, kan i henhold til aftalens § 7, stk. 2, senest 1. juni 2006 vælge, at særvilkårene i §§ 4-6 bortfalder med virkning fra overgangstidspunktet.

Ikketjenestemænd, der i henhold til § 7, stk. 2 og 3, overgår til de statslige vilkår, omfattes af §§ 9 og 15, men ikke af §§ 10-14.

Ved indplacering i det statslige lønsystem forhandles og indgås der aftale med tillidsrepræsentanten efter de sædvanlige regler herom i den pågældende overenskomst eller aftale.

Til § 8, stk. 1

Tilkendegivelser i forbindelse med ønskerunder og lignende, der indgår i ledelsens beslutningsgrundlag i forbindelse med indplacering i en stilling, betragtes ikke som ansøgning om ansættelse i anden stilling.

Til § 8, stk. 2

Bestemmelsen omfatter såvel tjenestemænd som ikketjenestemænd.

Aftaler indgået i henhold til § 8, stk. 2, om at den ansatte er omfattet af §§ 4-6, bortfalder uden opsigelse den 31. marts 2008, jf. § 16.

Til §§ 10-15

Bestemmelserne omfatter udelukkende ikketjenestemænd.

De ansatte er fuldt ud omfattet af de statslige overenskomster, der gælder for tilsvarende ansatte i staten, jf. dog aftalens §§ 10-15.

Bestemmelserne i aftalens §§ 10-14 er ikke til hinder for, at der lokalt aftales bedre vilkår.

Ved nettoløn forstås løn eksklusiv eget- og arbejdsgiverpensionsbidrag.

Hvis beskæftigelsesgraden ændres, ændres lønnen forholdsmæssigt.

Ændringer med hensyn til stedtillæg og arbejdstidsbestemte tillæg kan over for den ansatte gennemføres i overensstemmelse med gældende regler.

De ansatte vil blive orienteret om de ændringer i deres ansættelsesvilkår, der sker pr. 1. april 2008. Eventuelle væsentlige ændringer i ansættelsesvilkårene skal varsles over for den ansatte med den pågældendes individuelle opsigelsesvarsel efter de almindelige ansættelsesretlige regler herom.

Til §§ 13 og 14

Varslet kan afgives før 1. april 2008, men aftrapning/fastfrysning kan tidligst iværksættes fra 1. april 2008.

Yderligere oplysninger

13. Yderligere oplysning og vejledning om personalemæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen findes i ”Kommunalreformen og personalet – en vejledning”, der er udarbejdet af Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg, og i ”Vejledning om kommunalreformen og personalejura”, der er udarbejdet af Personalestyrelsen.

Ikrafttræden

14. Cirkulæret har virkning fra 1. november 2005.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 16. januar 2006

Marianne Brinch-FischerAftale om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Almindelige bestemmelser

§ 1. Aftalen gælder for tjenestemænd og ikketjenestemænd, der i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen overgår til ansættelse ved statslige myndigheder og statsligt selvejende institutioner.

Stk. 2. For ikketjenestemænd gælder aftalen dog kun, hvis den ansatte overgår til ansættelse i en stilling, der er dækket af en statslig overenskomst.

Stk. 3. Aftalen gælder ikke for gymnasierektorer og ledere ved hf-kurser, der før overgangstidspunktet var ansat i henhold til reglerne i lov om tjenestemænd.

§ 2. De ansatte er med virkning fra overgangstidspunktet omfattet af de aftaler og overenskomster, der gælder for tilsvarende ansatte i staten mv., medmindre andet følger af særvilkårene i §§ 4-15.

§ 3. Forhandlings- og aftaleretten udøves af de parter, der efter de statslige aftaler og overenskomster har forhandlings- og aftaleret på det pågældende område i staten mv.

Lønvilkår

§ 4. Aflønning, herunder indbetaling af pensionsbidrag, sker efter regler svarende til de kommunale aftaler og overenskomster, der var gældende på overgangstidspunktet. De ansatte omfattes af ændringer af lønnen, herunder pensionsbidrag, der er aftalt før overgangstidspunktet.

Stk. 2. For ansatte, der før overgangstidspunktet var ansat i henhold til ensidigt fastsatte regler eller i henhold til individuel kontrakt, sker aflønning, herunder indbetaling af pensionsbidrag, i overensstemmelse med bestemmelserne heri.

Stk. 3. Pensionsbidrag indbetales til den pensionsordning, som bidragene er blevet indbetalt til efter de kommunale regler.

Stk. 4. De ansatte er omfattet af de kommunale regler om gruppelivsforsikring.

§ 5. Til ansatte i stillinger, der er omfattet af en aftale om nyt lønsystem i staten, kan der ydes lønforbedringer efter reglerne i den pågældende aftale om nyt lønsystem.

Stk. 2. Til ansatte i stillinger, der er omfattet af aftalen om lokalløn, kan der ydes lønforbedringer efter reglerne i lokallønsaftalen. Tillæg ydes uden for lokallønspuljen.

Stk. 3. Til ansatte i stillinger, der er omfattet af aftalen om chefløn, kan der ydes lønforbedringer efter reglerne i cheflønsaftalen. Tillæg ydes uden for cheflønspuljen.

Stk. 4. Til tjenestemænd i stillinger, der er omfattet af en aftale om nyt lønsystem i staten, kan tillæg eventuelt aftales i form af tjenestemandspensionsgivende skalatrinsoprykninger.

Stk. 5. Tillæg fastsættes i grundbeløb og reguleres efter regler svarende til de kommunale regler om grundbeløb og regulering af tillæg, der er fastsat før overgangstidspunktet.

Stk. 6. Det forudsættes, at der som udgangspunkt ydes lønforbedringer svarende til de midler, der var aftalt som led i de kommunale overenskomstforlig for 2005-08 for personalegrupper, der hidtil har været omfattet af en udmøntningsgaranti, og for hvem der ved disse forlig er afsat særlige midler til den lokale løndannelse med virkning fra eller efter tidspunktet for overgangen til staten.

Andre ansættelsesvilkår

§ 6. De ansatte omfattes af de særvilkår, der er anført i bilag 1. Bilag 1 omfatter dog ikke ansatte omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening for lærere ved statslige og private gymnasieskoler, studenterkurser samt HF-kurser.

Stk. 2. De ansatte omfattes endvidere af de særvilkår, der aftales på de enkelte aftale-, (fælles)overenskomst- og organisationsaftaleområder.

Bortfald af særvilkår inden 1. april 2008

§ 7. En tjenestemand kan vælge, at særvilkårene i §§ 4 og 5 bortfalder med virkning fra overgangstidspunktet eller fra et senere tidspunkt. Tjenestemanden er herefter fuldt ud omfattet af de statslige aftaler, jf. dog §§ 6 og § 9.

Stk. 2. En ikketjenestemand kan i perioden indtil 6 måneder efter overgangstidspunktet vælge, at særvilkårene i §§ 4-6 bortfalder med virkning fra overgangstidspunktet. Den ansatte er herefter fuldt ud omfattet af de statslige aftaler og overenskomster, jf. dog §§ 9 og 15.

Stk. 3. Ansættelsesmyndigheden og en ikketjenestemand kan dog efter udløbet af den i stk. 2 nævnte periode, hvis forholdene taler herfor, aftale, at særvilkårene i §§ 4-6 bortfalder. En sådan aftale skal formaliseres mellem ansættelsesmyndigheden og vedkommende organisationsrepræsentant. Det forudsættes, at vedkommende organisation delegerer aftaleretten til den lokale organisationsrepræsentant. Den ansatte er herefter fuldt ud omfattet af de statslige aftaler og overenskomster, jf. dog §§ 9 og 15.

§ 8. En ansat, der efter ansøgning bliver ansat i en anden stilling, er med virkning fra denne ansættelse ikke omfattet af særvilkårene i §§ 4-6. Den ansatte er herefter fuldt ud omfattet af de statslige aftaler og overenskomster.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan dog aftale, at den pågældende fortsat skal være omfattet af særvilkårene i §§ 4-6, hvis

1) den ansatte ansættes i en retrætestilling, eller

2) den ansatte i forbindelse med overgangen ansættes efter opslag i en stilling, som den pågældende har pligt til at overtage, eller

3) den ansatte i forbindelse med overgangen modtager tilbud om ansættelse i en stilling, som den pågældende ikke har pligt til at overtage.

§ 9. Den ansatte kan i de tilfælde, der er nævnt i § 7 og § 8, stk. 2, vælge, at pensionsbidrag fortsat skal indbetales til den pensionsordning, som bidragene er blevet indbetalt til efter de kommunale regler.

Særvilkår for ikketjenestemænd fra 1. april 2008

§ 10. Til ikketjenestemænd, der i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overgået til ansættelse i staten eller en statsligt selvejende institution i en stilling, der er dækket af en statslig overenskomst, ydes med virkning fra 1. april 2008 tillæg til udligning af en lønnedgang som følge af, at særvilkårene i § 4 i henhold til § 16 er bortfaldet. Tillæg fastsættes som anført i §§ 11-14.

§ 11. Såfremt den samlede, faste nettoløn i henhold til den statslige overenskomst eller aftale er lavere end den hidtidige samlede, faste nettoløn, ydes der et tillæg til udligning af lønforskellen. Tillægget procentreguleres. Der indbetales pensionsbidrag af tillægget efter reglerne i den pågældende overenskomst eller aftale, i det omfang tillægget udligner løndele, der tidligere var pensionsgivende.

§ 12. Såfremt det samlede pensionsbidrag i henhold til den statslige overenskomst eller aftale er lavere end det hidtidige samlede pensionsbidrag, ydes der et tillæg til udligning af forskellen i pensionsbidrag. Pensionsudligningstillægget indbetales til pensionsordningen sammen med det ordinære pensionsbidrag. Pensionsudligningst illægget procentreguleres.

Stk. 2. I forbindelse med indgåelse af lokale aftaler om ydelse af løntillæg kan det aftales, at løntillægget modregnes i pensionsudligningstillægget.

Stk. 3. Der foretages modregning i pensionsudligningstillæg af eventuelle forhøjelser af pensionsbidragsprocenten i forbindelse med kommende aftale- og overenskomstfornyelser.

Stk. 4. En eventuel aftrapning eller fastfrysning af lønnen efter §§ 13 og 14 omfatter også pensionsudligningstillægget.

§ 13. Hvis der for en ikketjenestemand gennemføres en væsentlig stillingsændring som følge af kommunalreformen, kan en eventuel ændring af lønnen ske med gældende varsel, dog tidligst fra 1. april 2008 og således, at lønnen kan aftrappes forholdsmæssigt til det nye niveau over 3 år fra denne dato.

§ 14. Hvis en ikketjenestemand i øvrigt pr. 31. marts 2008 har en højere løn end det sædvanlige lønniveau hos ansættelsesmyndigheden for den pågældende stillingskategori, og lønnen af ansættelsesmyndigheden ønskes tilpasset lønniveauet for stillingskategorien, kan lønnen med gældende varsel fastfryses, indtil lønnen svarer til lønniveauet for stillingskategorien.

§ 15. Ikketjenestemænd, der på grund af helbredsmæssige forhold ikke kan optages i en statslig pensionsordning på vilkår, der svarer til den pågældendes hidtidige vilkår i den kommunale pensionsordning, kan vælge, at pensionsbidrag fortsat skal indbetales til den hidtidige ordning.

Stk. 2. I tilfælde, der ikke er omfattet af stk. 1, kan Finansministeriet og den forhandlingsberettigede (central)organisation aftale, at pensionsbidrag fortsat skal indbetales til den hidtidige ordning.

Virkning og ophør

§ 16. Aftalen, herunder bilag 1, og aftaler på de enkelte aftale-, (fælles)overenskomst-, organisationsaftaleområder har virkning fra overgangstidspunktet og gælder i perioden indtil 31. marts 2008, på hvilket tidspunkt de ophører uden opsigelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 10-15 gælder også efter 1. april 2008. Bestemmelserne kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2008.

 

 

 

København, den 21. december 2005

 

 

 

Statsansattes Kartel

Peter Waldorff

Ellen Lykkegård

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

 

Lærernes Centralorganisation

Anders Bondo Christensen

 

Overenskomstansattes

Centralorganisation

Finn Busse Jensen

 

Akademikernes Centralorganisation

Martin Teilmann

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Marianne Brinch-Fischer

 Bilag 1

Særvilkår efter aftalens § 6, stk. 1

Vilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte

A. Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

1. Orlov før fødslen (graviditetsorlov)

I stedet for § 3, 2. pkt. gælder:

Den ansatte har dog altid ret til orlov med løn i 8 uger før forventet fødsel.

2. Orlov før modtagelse (adoption)

Som tillæg til § 4 gælder:

En ansat, der skal modtage adoptivbarn i udlandet, har ret til løn under orlov i indtil 8 uger før modtagelsen i den periode afgiverlandets myndigheder stiller krav om, at den adoptionssøgende eller de adoptionssøgende ægtefæller skal opholde sig i afgiverlandet inden modtagelsen af barnet. Dokumentation for afgiverlandets krav om ophold skal foreligge og gives til arbejdsgiveren. Den ansatte skal snarest muligt underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for afrejsen til afgiverlandet samt om forventet hjemkomst.

3. Aftalebaseret udskudt orlov

Som tillæg til § 7 gælder:

Den ansatte skal ved afholdelse af udskudt forældreorlov efter dagpengelovens § 13, stk. 6 – medmindre et andet varsel er aftalt – med 8 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om, hvornår orloven påbegyndes og længden af orloven.

4. Løn

Som tillæg til § 12, stk. 2, gælder:

Modtager arbejdsgiveren nedsatte dagpenge som følge af den ansatte udstrækning af forældreorloven (fra 32 til 40 eller 46 uger), nedsættes lønnen med et beløb svarende til nedsættelsen af dagpengene.

B. Aftale om ferie

1. Omlægning af påbegyndt ferie

I stedet for § 5, stk. 2, gælder:

Allerede påbegyndt ferie kan ikke omlægges.

2. Ændret beskæftigelsesgrad i ferieåret

I stedet for § 11 gælder:

Til ansatte, der i ferieåret har en højere beskæftigelsesgrad end i optjeningsåret, ydes løn under ferie svarende til beskæftigelsesgraden på ferietidspunktet.

3. Feriegodtgørelse af deltidsansattes merarbejde

I stedet for § 12 gælder:

Deltidsansatte, der har udført tjeneste ud over den fastsatte beskæftigelsesgrad, uden at dette er blevet betalt som overarbejde, har udover den almindelige feriegodtgørelse på 12,5 pct. krav på en kontant godtgørelse for de særlige feriedage på 2,5 pct. af merarbejdsgodtgørelsen.

4. Placering af hovedferien uden for ferieperioden

§ 15 finder ikke anvendelse.

5. Udskydelse af ferie

§ 16 finder ikke anvendelse.

6. Tjenestemænd, der fratræder med aktuel pension efter forudgående sygefravær

§ 17 finder ikke anvendelse.

7. Ferie med løn ved genindtræden

Som tillæg til § 18, stk. 1, gælder:

Den ansatte har ud over ret til fuld ferie ret til 5 særlige feriedage i det ferieår, der følger efter det ferieår, hvor genindtræden sker.

Som tillæg til § 18, stk. 2, gælder:

Udover de 2,08 feriedag har den pågældende ret til 0,42 særlig feriedag for hver fulde måned, der på genindtrædelsestidspunktet resterer af kalenderåret.

Som tillæg til § 18, stk. 4, gælder:

Tilsvarende gælder kontant godtgørelse for særlige feriedage, som er optjent hos anden ansættelsesmyndighed, der er omfattet af ferieaftalen.

8. Ikke-optjente særlige feriedage

Som tillæg til § 19 gælder:

Har den ansatte ikke optjent ret til 5 særlige feriedage, har den pågældende ret til tjenestefrihed uden løn i et antal dage svarende til antallet af ikke-optjente dage.

9. Afvikling af særlige feriedage

§ 20, stk. 3, finder ikke anvendelse.

10. Særlige feriedage til elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser

Elever har udover 5 ugers ferie ret til 5 særlige feriedage i første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt.

Er ansættelsesforholdet påbegyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage i dette ferieår.

11. Feriegodtgørelse af tillæg for rådighedsvagter

Betaling for rådighedsvagt i hjemmet, som ydes efter en aftale om arbejdstid, og som ikke indgår i løn under ferie, afregnes med en kontant feriegodtgørelse på 12,5 pct. samt en kontant godtgørelse for de særlige feriedage på 2,5 pct. af det beløb, der er udbetalt i optjeningsåret.

Rådighedsvagtbetalingen indgår ikke i beregningsgrundlaget for særlig feriegodtgørelse.

Ved fratræden fratrækkes en forholdsmæssig andel af de udbetalte beløb svarende til antallet af ikke-afholdte feriedage henholdsvis ikke-afholdte særlige feriedage.

C. Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

1. Pauser

§ 4, stk. 2, finder ikke anvendelse.

2. Natarbejde

§ 6, stk. 5, finder ikke anvendelse.

D. Aftale om tjenesterejser

1. Private transportmidler, bil eller motorcykel

Som tillæg til § 14 gælder:

Hvis det under tjenstlig kørsel i egen bil er nødvendigt at have tilkoblet anhænger ydes pr. kørt kilometer, udover godtgørelsen efter lav sats, et tillæg på 20 pct. heraf, som afrundes til nærmeste højeste ørebeløb.

2. Private transportmidler, skriftlig kørselsbemyndigelse

Som tillæg til § 15 gælder:

Hvis det under tjenstlig kørsel i egen bil er nødvendigt at have tilkoblet anhænger ydes pr. kørt kilometer, udover godtgørelsen efter høj sats, et tillæg på 20 pct. heraf, som afrundes til nærmeste højeste ørebeløb.

E. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv.

1. Valg af tillidsrepræsentant

I stedet for § 2, stk. 5, 1. pkt., gælder:

Organiserede medarbejdere med mindst 6 måneders tilknytning til ansættelsesmyndigheden kan vælges som tillidsrepræsentant. Tilknytning til den hidtidige ansættelsesmyndighed medregnes.

F. Ansatte, som ophører med at være tillidsrepræsentant som følge af overgangen til ansættelse i staten mv.

1. Ophør af hvervet

En ansat, som ophører med at være tillidsrepræsentant som følge af overgangen til ansættelse i staten mv., har inden for et år efter hvervets ophør krav på et opsigelsesvarsel på 5 måneder. Hvis den pågældende ved hvervets ophør har fungeret som tillidsrepræsentant i en sammenhængende periode på mindst 5 år, skal der dog gives et varsel på mindst 6 måneder.

Afhængig af varigheden af hvervet og omfanget af tillidsrepræsentantopgaverne kan der være behov for efteruddannelse af medarbejderen. Spørgsmålet drøftes mellem ledelse og medarbejder ved hvervets ophør.

G. Ansatte, som har fungeret som tillidsrepræsentant i H:S

1. Ophør af hvervet

En ansat, der overgår til ansættelse i staten fra H:S, og som har fungeret som tillidsrepræsentant i mindst 1 år, har krav på et opsigelsesvarsel efter reglerne i den overenskomst, den pågældende er omfattet af. Afskediges den pågældende inden for 1 år efter hvervets ophør, skal der dog gives et varsel på mindst 5 måneder. Hvis den pågældende har fungeret som tillidsrepræsentant i en sammenhængende periode på mindst 5 år, skal der gives et varsel på 6 måneder.

Afhængig af varigheden af hvervet og omfanget af tillidsrepræsentantopgaverne kan der være behov for efteruddannelse af medarbejderen. Spørgsmålet drøftes mellem ledelse og medarbejder ved hvervets ophør.

H. Aftale om pensionsforhold for ansatte i staten og folkekirken mv. under fravær i henhold til § 29/efter 1. januar 2007 § 42 i lov om social service

1. Krav på tjenestefrihed

Den ansatte har krav på tjenestefrihed ved fravær i henhold til servicelovens § 29/efter 1. januar 2007 § 42.

Vilkår for tjenestemænd

I. Aftale om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

1. Karensdage

Som tillæg til § 2, stk. 1, gælder:

Når der lokalt indgås aftale om ydelse af et funktionsvederlag er der ingen karensperiode.

2. Fastsættelse af funktionsvederlag

Som tillæg til § 3, stk. 1, gælder:

Når der lokalt indgås aftale om ydelse af et funktionsvederlag er funktionsvederlaget pensionsgivende, medmindre funktionen er af kortere varighed.

Som tillæg til § 3, stk. 2, gælder:

a) Ikke-lokalt aftalt funktionsvederlag er pensionsgivende ved funktion ud over 4 måneder.

b) En ansat som har gjort tjeneste i en højere stilling ud over 4 måneder ydes et tillæg svarende til 2 måneders funktionsvederlag, når funktionen afbrydes på arbejdsgivers foranstaltning.

a) og b) gælder frem til 31. marts 2007.

3. Sygdom og ferie

Som tillæg til § 6 gælder:

Ved lokalt aftalt funktionsvederlag ydes funktionsvederlag i hele funktionsperioden, også under ferie, sygdom og andet fravær.

J. Aftale om arbejdstidsregler for statens tjenestemænd/efter 1. oktober 2006 aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten

1. Fastsættelse af merarbejdsgodtgørelse i form af afspadsering

I stedet for § 25, stk. 2/efter 1. oktober 2006 § 7 gælder:

Godtgørelse for merarbejde ydes så vidt muligt i form af afspadsering af samme varighed som det præsterede merarbejde med et tillæg på 50 pct.

2. Fastsættelse af merarbejdsgodtgørelse i form af betaling

I stedet for § 26, stk. 1, 1. og 2. pkt./efter 1. oktober 2006 § 7 gælder:

Hvis afspadsering ikke kan ydes, godtgøres merarbejdet med timesats, der beregnes med 1/1924 af tjenestemandens skalatrinsløn inkl. eventuelle generelle og særlige tillæg (men ekskl. eventuelt rådighedstillæg) med et tillæg på 50 pct.

K. Aftale om løn mv. under suspension mv. og ulovlig udeblivelse

1. Lønbegrebet når en tjenestemand sættes fra tjeneste

I stedet for § 2, stk. 4, gælder:

En tjenestemand, der midlertidigt sættes fra tjeneste, får udbetalt sin sædvanlige løn.

2. Suspensionsperioden i relation til ferie og særlige feriedage

I stedet for § 3, stk. 2, gælder:

Under suspension optjenes ret til ferie og særlige feriedage, som om tjenestemanden var i tjeneste. Under afvikling af ferie og særlige feriedage, der er optjent under suspensionen, har tjenestemanden krav på sædvanlig løn.

Vilkår for overenskomstansatte

L. Tidsbegrænset ansættelse

1. Timelønnede vikarer

En timelønnet vikar, der inden for den seneste 8 års periode har haft 8 timers tjeneste eller mere gennemsnitligt pr. uge i 52 uger, omfattes af en pensionsordning. Perioden kan tidligst regnes fra den 1. juni 2002.

M. Cirkulære om vilkår ved ansættelse af erhvervsuddannelseselever og erhvervsgrunduddannelseselever i staten

1. Befordringsgodtgørelse

I stedet for betingelsen i pkt. I, l om, at den samlede skolevej (hen- og tilbagerejsen) skal udgøre mindst 24 km gælder:

Den samlede skolevej (hen- og tilbagerejsen) skal udgøre mindst 20 km.

2. Befordringsgodtgørelse for indkvarterede elever

I stedet for betingelsen i pkt. I, l om, at den samlede afstand (hen- og tilbagerejsen) fra skole/indkvarteringssted til bopæl for indkvarterede elever skal udgør mindst 24 km gælder:

Den samlede afstand (hen- og tilbagerejsen) skal udgøre mindst 20 km.

Uden for aftaleområdet

Vilkår for tjenestemænd

N. Bekendtgørelse om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål

1. Ret til tjenestefrihed

Som tillæg til § 1, stk. 1, gælder:

Tjenestemænd, der ansættes i en kommune i Grønland, har ret til tjenestefrihed uden løn.

2. Ret til tjenestefrihed for ægtefælle

I stedet for § 1, stk. 2, nr. 1, gælder:

1) udsendes til tjeneste i udlandet for en offentlig myndighed.

3. Ret til tjenestefrihed for ægtefælle

I stedet for § 1, stk. 2, nr. 4, gælder:

4) ansættes i Grønlands hjemmestyre eller i en grønlandsk kommune.

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 005-06