Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om indberetning til de sociale myndigheder m.fl. om indsættelse og løsladelse. (* 1)


Til kriminalforsorgens anstalter, afdelinger, pensioner samt arrestinspektørerne

 • 1) I medfør af § 10 i Socialstyrelsens bekendtgørelse nr. 558 af 30. juli 1990 om ansøgning og udbetaling m.v. af social pension påhviler det bl.a. kriminalforsorgens institutioner at underrette kommunalbestyrelsen i bopælskommunen, såfremt en person, der modtager pension i henhold til lov om social pension, indsættes som varetægtsarrestant eller strafafsoner.

Indberetningspligten omfatter indsatte, hvis ophold skønnes at have en varighed udover måneden, der følger efter indsættelsesmåneden.

Hvis der er rimelig udsigt til, at den indsatte vil blive løsladt inden for et tidsrum af 3 måneder efter indsættelsen, skal underretningen til kommunalbestyrelsen indeholde oplysning herom.

Ved løsladelsen skal der gives underretning til kommunalbestyrelsen (socialforvaltningen) i den kommune, hvor den pågældende tager bopæl, og - hvis det ikke er samme kommune - endvidere til socialforvaltningen i den kommune, der senest har administreret pensionsudbetalingen.

Hvis løsladelse sker til ny kommune, skal den indsatttes samtykke om videregivelse af oplysninger indhentes, jfr. § 28, stk. 1, stk. 2, nr. 1, og stk. 4, i forvaltningslov af 19. december 1985.

 • 2) I medfør af § 9 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1188 af 23. december 1993 giver kriminalforsorgen oplysning til kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, såfremt man har oplysning om, at en person, der er frihedsberøvet, modtager kontanthjælp, jfr. afsnit III i lov om social bistand.
 • 3) I medfør af § 36, stk. 3, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel som ændret ved lov nr. 1130 af 22. december 1993 skal kriminalforsorgen underrette kommunen, såfremt en dagpengemodtager undergives strafafsoning eller andre frihedsberøvende foranstaltninger, herunder varetægtsfængsling.
 • 4) I medfør af Socialministeriets bekendtgørelse af 17. marts 1976 om begrænsing i adgang til ydelser efter sygesikringsloven for visse persongrupper (hvilende sygesikringsret) påhviler det kriminalforsorgens institutioner at orientere kommunalbestyrelsen (socialforvaltningen) i den kommune, hvor pågældende er registreret, om indsættelsen.

Indberetningspligten omfatter indsatte, hvis opholdstid forventes at være 3 mdr. eller derover.

Indsatte, der er omfattet af indberetningspligten i henhold til ovennævnte bekendtgørelse, skal så vidt muligt aflevere sygesikringsbeviset til institutionen.

Ved løsladelsen skal der gives underretning til socialforvaltningen i den kommune, hvor pågældende tager ophold. Hvis løsladelse sker til ny kommune, skal den indsattes samtykke til videregivelse af oplysninger indhente, jfr. forvaltningslovens § 28.

 • 5) I medfør af lov nr. 1133 af 22. december 1993 om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag er i lovens § 2 om retten til ordinært børnetilskud indsat efter nr. 2 som nyt nummer: 3) når den ene ægtefælle er indsat i institutioner under Kriminalforsorgen ud over 3 måneder og den anden ægtefælle er enlig,». Denne nye bestemmelse omfatter fællesbarn og særbarn til ægtefællen til den indsatte samt indsattes særbarn, som indsatte har forældremyndigheden over, hvis dette barn opholder sig hos den indsattes ægtefælle.

Endelig er lovens § 21 ændret: »Forskudsvis udbetalte bidrag, som ikke er tilbagebetalt af den bidragsskyldige, skal eftergives,

 • 1) når der ikke i det sidste år forskudsvis er udbetalt bidrag, eller
 • 2) når den bidragsskyldige har været indsat i institutioner under Kriminalforsorgen i udbetalingsperioden.

Stk. 2. Det er en betingelse for eftergivelse af forskudsvis udbetalte bidrag efter stk. 1, at den bidragsskyldige ikke ville kunne betale det skyldige beløb uden at komme til at mangle, hvad der må anses for nødvendigt til eget eller familiens underhold.«

For så vidt angår børnetilskud, jfr. ovenfor, vil kommunalbestyrelsen i givet fald orientere ægtefællen om muligheden for at ansøge herom.

Institutionerne anmodes om i forbindelse med løsladelsessamtalerne at orientere sig om, hvorvidt de indsatte måtte have bidragsgæld, som vil kunne søges eftergivet, jfr. ovenfor. I givet fald orienteres kommunalbestyrelsen (socialforvaltningen) om den indsattes øjeblikkelige økonomiske situation, og denne orientering vil med den indsattes underskrift blive betragtet som en ansøgning om eftergivelse.

 • 6) Kriminalforsorgen har som udgangspunkt hverken ret eller pligt til at orientere arbejdsløshedsskasserne om indsættelse af varetægtsfanger og strafafsonere, der modtager dagpenge, iværksætterydelse og efterløn i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Derimod kan sådan oplysning uden samtykke videregives til Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring, som i henhold til § 91, stk. 7, i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring under pålæggelse af tavshedspligt kan videregive oplysninger til brug ved kontrollen i arbejdsløshedskasserne.

Videregivelse af oplysninger til Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring kan kun ske under følgende betingelser:

 • a) Der skal forligge en konkret mistanke om, at den indsatte ikke selv agter at underrette arbejdsløshedskassen om indsættelsen. Den indsattes afvisning vil være tilstrækkelig.

b)Den indsatte skal forud for videregivelsen gøres bekendt med, at en sådan vil blive foretaget, medmindre kriminalforsorgen får sikkerhed for, at den indsatte selv giver den nødvengdige meddelelse.

 • 7) I medfør af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse af 5. juli 1993 om betaling af medlemsbidrag til en arbejdsløshedskasse, § 2, stk. 1, nr. 3, er medlemmer, som ved domstols- eller administrativ afgørelse er berøvet friheden i mere end 1 måned/30 dage, fritaget for betaling af medlemsbidrag.

Ifølge stk. 2 forudsætter fritagelse, at medlemmet ikke modtager ydelse efter bistandslovens § 37, stk. 1.

Kriminalforsorgen søger efter aftale med den indsatte om fritagelse for betaling af medlemsbidrag.

 • 8) Efter forhandling med Indenrigsministeriet, Afdelingen for Personregistrering, skal der, såfremt den effektive opholdstid vil vare mere end 3 måneder, eller ved anbringelse til forvaring, ske underretning til folkeregistret .

Der henvises til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 9. august 1985 om meddelelse til folkeregistrene vedrørende indsatte i kriminalforsorgens institutioner (Kriminalforsorgens cirkulæresamling C 5 4).

Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulæreskrivelse af 13. december 1984 om indberetning til de sociale myndigheder om indsættelse og løsladelse ophæves hermed.

E.B.

Fritjof Stern Nielsen

Officielle noter

* 1) Forskriften er optaget i Kriminalforsorgens Cirkulæresamling (KC C-5-9)