Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Fremgangsmåden ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse
Bilag 2 Faktorer til beregning af fratrædelsesgodtgørelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fratrædelsesgodtgørelse m.v.

I medfør af § 25, stk. 1 og 3, i lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004, fastsættes:

Anvendelsesområdet for fratrædelsesgodtgørelse

§ 1. En tjenestemand under 60 år, som fratræder med ret til opsat pension, og som overgår til anden ansættelse med tilknyttet pensionsordning, kan efter reglerne i §§ 2-10 vælge at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til det pensionsinstitut, hvor pensionsordningen i det nye ansættelsesforhold er oprettet.

Pensionsordningens indhold

§ 2. Fratrædelsesgodtgørelsen kan overføres til en pensionsordning, der opfylder de generelle krav, der stilles til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten m.v. med hensyn til ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte. De generelle krav, der er anført i §§ 2–4, udtrykker minimums- eller maksimumsgrænser for visse dele af pensionsordningens indhold og ikke absolutte krav til indholdet.

Stk. 2. Det er en forudsætning for overførsel af fratrædelsesgodtgørelsen til det nye pensionsinstitut, at pensionsordningen, der er knyttet til det nye ansættelsesforhold, inden for 2/3 af det samlede pensionsbidrag indeholder:

1) Livsvarigt løbende livsbetinget alderspension.

2) Invalidepension løbende indtil alderspensioneringstidspunktet eller livsvarigt løbende invalidepension.

3) Børnepension ved død længst indtil barnets fyldte 24. år.

Stk. 3. Inden for de i stk. 2 nævnte 2/3 af det samlede pensionsbidrag kan pensionsordningen indeholde mulighed for, at der kan etableres en livsbetinget livsvarigt løbende eller tidsbegrænset ægtefællepension og samleverpension. Samleverpensionen skal være etableret for samlevere, der opfylder de i pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, litra d, 2. led, fastsatte krav.

Stk. 4. Inden for de i stk. 2 nævnte 2/3 af det samlede pensionsbidrag kan pensionsordningen indeholde mulighed for, at der kan etableres en gruppelivsforsikring, gruppeulykkesforsikring, gruppeinvalideforsikring og forsikring i forbindelse med kritisk sygdom.

Stk. 5. Det er en forudsætning, at der til pensionsordningen indbetales et pensionsbidrag på mindst 10 pct. af lønnen i det nye ansættelsesforhold.

§ 3. Pensionsordningen kan indeholde mulighed for, at 1/3 af det samlede pensionsbidrag kan anvendes valgfrit af den enkelte medarbejder inden for de rammer, der af det pågældende pensionsinstitut stilles til rådighed, herunder til kapital- og ratepension. Til kapitalpension og andre sumydelser end de i § 2, stk. 4, nævnte, kan dog maksimalt anvendes 1/6 af det samlede pensionsbidrag.

Stk. 2. Inden for den valgfri 1/3 af det samlede pensionsbidrag kan pensionsordningen indeholde mulighed for, at medarbejderen efter eget valg kan investere inden for de investeringspuljer, der stilles til rådighed af pensionsinstituttet eller andre finansinstitutter, som pensionsinstituttet indgår aftale med herom.

§ 4. Ved eventuel senere udtræden af det pensionsinstitut, hvortil fratrædelsesgodtgørelsen er overført, kan den del af pensionsordningens tilbagekøbsværdi/udtrædelsesgodtgørelse, der hidrører fra den indbetalte fratrædelsesgodtgørelse, kun tilbagekøbes, hvis én af de betingelser, der er anført i stk. 2-5 er opfyldt.

Stk. 2. Tilbagekøb kan ske, hvis den forsikrede er fyldt 60 år og udtræder af arbejdsmarkedet, eller den forsikrede er tilkendt invalidepension. I begge tilfælde er det en betingelse, at de løbende ydelser, der ville kunne komme til udbetaling, ikke overstiger et grundbeløb på 5.300 kr. årligt, der reguleres, som anført i personskattelovens § 20 (pr. 1. januar 2006 8.900 kr.).

Stk. 3. Tilbagekøb kan ske, hvis der ikke er foretaget indbetaling på pensionsordningen i de seneste 12 på hinanden følgende måneder, og depotet ikke overstiger et grundbeløb på 5.300 kr., der reguleres som anført i personskattelovens § 20 (pr. 1. januar 2006 8.900 kr.).

Stk. 4. Tilbagekøb kan ske, hvis den forsikrede tager varigt ophold i udlandet, dvs. framelder sig folkeregistret i Danmark, ikke har ansættelse eller andet erhvervsarbejde i Danmark, hvor der ikke er sket indbetaling af bidrag de seneste 12 på hinanden følgende måneder, og depotet ikke overstiger 20.000 kr. (grundbeløb pr. 1. oktober 1997, der procentreguleres svarende til statens lønninger).

Stk. 5. Tilbagekøb kan ske, hvis den forsikrede er udenlandsk statsborger, fratræder sin stilling og tager varigt ophold i udlandet.

§ 5. Ved eventuel senere udtræden af det pensionsinstitut, hvortil fratrædelsesgodtgørelsen er overført, kan den del af pensionsordningen, der hidrører fra den indbetalte fratrædelsesgodtgørelse, overflyttes til en anden pensionsordning, der opfylder de i §§ 2-4 anførte krav til ydelsessammensætning og tilbagekøb.

Stk. 2. Hvis den pensionsordning, hvortil overflytning ønskes foretaget, indeholder regler om ydelsessammensætning og/eller tilbagekøb, der ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse, kan pensionsordningen dog overføres, hvis den klausuleres således, at den del, der er opsparet i staten, fortsat respekterer de betingelser, der hidtil har været gældende.

§ 6. Hvis den pågældende igen ansættes i en stilling med tjenestemandspensionsrettigheder, der medregnes i den pågældendes pensionsalder i henhold til tjenestemandspensionslovens § 4 eller tilsvarende regler, skal den del (inkl. bonus) af tilbagekøbsværdien/udtrædelsesgodtgørelsen, der hidrører fra den overførte fratrædelsesgodtgørelse, indbetales til den myndighed, der til sin tid skal udbetale pensionen.

Stk. 2. I tilfælde, hvor den pågældende i medfør af § 4, har fået udbetalt tilbagekøbsværdi/udtrædelsesgodtgørelse, skal beløbet inkl. statsafgift indbetales til den myndighed, der til sin tid skal udbetale pensionen, med tillæg af renter. Finansministeriet fastsætter forrentningen, og indtil andet bestemmes beregnes rente en gang om året, svarende til diskontoen.

§ 7. Betingelserne i §§ 4-6 skal noteres og knyttes til den enkeltes rettigheder i den pensionsordning, hvortil fratrædelsesgodtgørelsen er overført.

Beregning af fratrædelsesgodtgørelsen

§ 8. Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes på grundlag af den opsatte pension og på grundlag af det tillæg, der ydes til egenpensionister indtil det 65. år med de satser, der gælder på beløbsoverførselstidspunktet.

Stk. 2. Fremgangsmåden ved beregningen fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse. Beregningen foretages ved anvendelse af de faktorer til beregning af fratrædelsesgodtgørelse, der er anført i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

Tidsfrister for fremsættelse af krav om overførsel af fratrædelsesgodtgørelse

§ 9. Ved en tjenestemands fratræden beregner den pensionsberegnende myndighed en opsat pension.

Stk. 2. Inden 1 år efter fratræden fra tjenestemandsstillingen kan den pågældende over for den pensionsberegnende myndighed anmode om beregning af en fratrædelsesgodtgørelse.

Stk. 3. D en pensionsberegnende myndighed beregner fratrædelsesgodtgørelsen med henblik på, at den fratrådte tjenestemand kan undersøge den mulige pensionsdækning i den nye pensionsordning. Ved beregningen af fratrædelsesgodtgørelsen tager den pensionsberegnende myndighed forbehold for, at den pensionsordning, hvortil fratrædelsesgodtgørelsen ønskes overført, opfylder betingelserne i §§ 2-6.

Stk. 4. Hvis den pågældende ønsker fratrædelsesgodtgørelsen overført, skal dette skriftligt meddeles den pensionsberegnende myndighed senest 3 måneder efter, at beregningen er modtaget. Anmodningen skal være vedlagt dokumentation for, at fratrædelsesgodtgørelsen overføres til en pensionsordning, der opfylder betingelserne i §§ 2-6.

Stk. 5. Overførsel kan ikke finde sted efter den pågældendes fyldte 60. år uanset bestemmelserne i stk. 2-4. Finansministeriet kan dog i ganske særlige tilfælde tillade overførsel.

Stk. 6. Når fratrædelsesgodtgørelsen er overført, kan valget ikke omgøres, og godtgørelsen kan ikke tilbagebetales til statskassen for i stedet at få ret til opsat pension.

Stk. 7. Proceduren i stk. 2-4 skal følges, uanset om der i pensionsordningen knyttet til det nye ansættelsesforhold er en karenstid for optagelse. Fratrædelsesgodtgørelsen overføres dog ikke, før den fratrådte tjenestemand er optaget i denne nye pensionsordning.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 23 af 14. januar 1994 om fratrædelsesgodtgørelse m.v.

Pensionsbidrag vedrørende ansættelse før 1. juli 1969

§ 11. Pensionsbidrag, der er udbetalt i medfør af lov om tjenestemandspension for ansættelsestid forud for 1. juli 1969, skal ved genansættelse som tjenestemand indbetales til den myndighed, der til sin tid skal udbetale pensionen, efter reglerne i lønnings- og pensionsloven af 1958, § 50, stk. 3.

Finansministeriet, den 1. februar 2006

Thor Pedersen

/Pia StaniokBilag 1

Fremgangsmåden ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse

Beregning af fratrædelsesgodtgørelsen foregår i 2 led:

1. led

 

Følgende beløb beregnes:

 

 

 

 

a) Tjenestemandens opsatte pension på beløbsoverførselstidspunktet beregnet efter tjenestemandspensionslovens § 24, stk. 5, 1. punktum.

 

b) Det tillæg, der ville blive ydet efter lovens § 24, stk. 5, sidste punktum, indtil den fratrådte tjenestemand fylder 65 år

 

 

 

 

 

Opsat pension x faktor I1)

 

 

+ Tillæg indtil 65 år * faktor II1)

 

 

Fratrædelsesgodtgørelse

Eksempel:

En 42-årig tjenestemand ønsker den 1. juni 2005 fratrædelsesgodtgørelse overført til en ny pensionsordning:

Tjenestemanden har været aflønnet på skalatrin 27 og har optjent en pensionsalder på 11 år:

1. led

a) 47.283,79 kr.

 

 

 

b) 11.179,70 kr.

 

 

 

 

 

 

2. led

47.283,79 * 7, 96192) =

376.468,80 kr.

 

 

11.179,70 * 1, 50723) =

16.850,04 kr.

 

 

Fratrædelsesgodtgørelse

393.318,84 kr.

 

 

 

1) Fra bilag 2

2) Faktor I fra bilag 2

3) Faktor II fra bilag 2Bilag 2

Faktorer til beregning af fratrædelsesgodtgørelse

Alder på beløbsoverførselstidspunktet

Faktor I

Faktor II

28

5,6372

1,4395

29

5,7826

1,4553

30

5,9309

1,4698

31

6,0821

1,4831

32

6,2363

1,4949

33

6,3937

1,5052

34

6,5542

1,5139

35

6,7180

1,5208

36

6,8852

1,5259

37

7,0559

1,5290

38

7,2297

1,5298

39

7,4073

1,5284

40

7,5885

1,5242

41

7,7734

1,5173

42

7,9619

1,5072

43

8,1543

1,4939

44

8,3506

1,4769

45

8,5508

1,4559

46

8,7551

1,4308

47

8,9636

1,4010

48

9,1766

1,3663

49

9,3942

1,3264

50

9,6168

1,2810

51

9,8449

1,2299

52

10,0790

1,1729

53

10,3199

1,1099

54

10,5687

1,0409

55

10,8264

0,9662

56

11,0947

0,8861

57

11,3758

0,8013

58

11,6721

0,7130

59

11,9872

0,6227