Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulærskrivelse om aktindsigt i adoptionssager.

Ifølge § 10, stk. 1, i den tidligere offentlighedslov kunne ansøgere, klagere og andre parter i en sag, der var eller havde været under behandling i den offentlige forvaltning, forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Dette gjaldt dog ikke, hvis partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv fandtes at burde vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser.

Ved cirkulærskrivelse nr. 7/77 fastslog Adoptionsnævnet, at socialrapporterne efter Adoptionsnævnets opfattelse ikke burde udleveres til de adoptionssøgende. Denne opfattelse havde efter Adoptionsnævnets opfattelse klar støtte i offentlighedslovens § 10, stk. 1, 2. pkt., hvorefter reglerne om parternes adgang til at blive gjort bekendt med sagens dokumenter ikke gjaldt, »hvis partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser«. Bestemmelsen måtte gælde så meget des mere, når der var tale om udlevering af kopier af sagens dokumenter.

Udgangspunktet har således været, at ansøgere ikke kunne få udleveret socialrapporten, medmindre konkrete omstændigheder kunne begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt.

Den 1. januar 1987 trådte den nye forvaltningslov i kraft. Ifølge lovens § 9, stk. 1, kan den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

I lovens § 15 er anført, at retten til aktindsigt i øvrigt kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser.

Ifølge lovens § 16, stk. 3, skal en begæring om afskrift eller kopi af sagens dokumenter imødekommes, såfremt det har betydning for en parts mulighed for at varetage sine interesser. Dette gælder dog ikke, hvis dokumenternes karakter, antallet af dokumenter eller deres form med afgørende vægt taler herimod.

Familieretsdirektoratet skal herefter anmode om, at socialcentrene anvender følgende fremgangsmåde ved anmodning om aktindsigt:

a. ansøgere, der er tilmeldt en af de formidlende organisationer.

Såfremt ansøgere, der er tilmeldt en af de formidlende organisationer, anmoder om aktindsigt i adoptionssagens akter, bør anmodningen som udgangspunkt imødekommes ved udlevering af kopier af sagens akter. Dette gælder uanset, om anmodningen fremsættes før eller efter samrådets afgørelse om eventuel godkendelse.

Hvis samrådet efter en konkret vurdering af sagen finder, at der ved udleveringen af kopier af sagsakterne vil være en risiko for misbrug i forbindelse med formidlingen, må anmodningen afslås, jf. forvaltningslovens §§ 16 og 15.

Ansøgere skal dog i sådanne tilfælde gøres bekendt med, at de har ret til at gennemse akter i socialcentret.

b. ansøgere der ikke er tilmeldt en af de formidlende organisationer.

Er ansøgerne ikke tilmeldt en af de formidlende organisationer, må anmodningen om udlevering af kopier af akterne behandles på følgende måde:

Anmodning om udlevering af kopier af socialrapporten, udskrift af samrådsprotokollen samt referatarket, hvis samrådsgodkendelsen fremgår heraf, må afvises, idet myndighedernes interesse i, at der ikke sker ulovlige anbringelser og formidlinger af børn til adoption, er større end ansøgerens reelle interesse i at få udleveret kopier af de ovenfor nævnte akter, jf. forvaltningslovens §§ 16 og 15.

Ansøgerne skal også i disse tilfælde gøres bekendt med, at de har ret til at gennemse akter i socialcentret.

Anmodning om udlevering af kopier af de øvrige sagsakter bør som udgangspunkt imødekommes.

P.M.V.

Christian Trønning

/H. Skouenborg

Til samtlige adoptionssamråd og socialcentre samt Adoptionsnævnet.

Officielle noter

Ingen