Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulærskrivelse om udfærdigelse af genpart af eksekutorbevilling.


Justitsministeriet skal herved meddele, at det fremover er ufornødent, at statsamtet indhenter ministeriets tilladelse til udfærdigelse af genpart af eksekutorbevilling i de tilfælde, hvor det oplyses, at den originale bevilling er bortkommet samt under hvilke omstændigheder, dette er sket.

I andre tilfælde skal ansøgning om udfærdigelse af genpart af eksekutorbevilling forelægges justitsministeriet i overensstemmelse med hidtidig praksis.

Når genpart af eksekutorbevilling udfærdiges, skal skifteretten underrettes om genpartens udstedelse. Endvidere skal der meddeles eksekutor pålæg om, at genparten straks skal afleveres til statsamtet, dersom originalen fremkommer.

P.M.V.

E.B.

Chr. Trønning

Cirkulærskrivelse til samtlige statsamter og Københavns overpræsidium.

Officielle noter

Ingen