Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
BilagAftale om natpenge mv. for tjenestemænd i staten
Den fulde tekst

Cirkulære om natpenge mv. for tjenestemænd i staten

 

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har som led i overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået vedlagte aftale af 24. marts 2006 om natpenge mv. for tjenestemænd i staten.

Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2006.

2. Aftalen omfatter tjenestemænd i staten. Den gælder desuden for overenskomstansatte, der er omfattet af fællesoverenskomsterne med henholdsvis StK og LC, OC og CO II.

Aftalen gælder ikke for ansatte, der er omfattet af overenskomsten for akademikere i staten.

For overenskomstansatte i øvrigt gælder natpengeaftalen kun, hvis det udtrykkeligt fremgår af den enkelte overenskomst.

3. For ansatte, der er omfattet af kap. 3 i aftale af 24. marts 2006 om arbejdstid for tjenestemænd i staten (særbestemmelser for ansatte med normal dagarbejdstid), træder tillægget i arbejdstidsaftalens § 11 i stedet for natpenge efter § 1 og tillæg for weekender, helligdage mv. efter § 2.

Ansatte, der er omfattet af den særlige aftale af 24. marts 2006 om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II’s forhandlingsområde, er i alle tilfælde undtaget fra reglerne i § 1 om natpenge.

4. Natpengeaftalen er ændret på følgende punkter:

a) Der er indført en ensartet weekendsats fra lørdag kl. 14 til mandag kl. 06. Satsen svarer til den hidtidige søndagsgodtgørelse.

b) Bestemmelsen om nedsatte natpenge til tjenestemænd, der har kostforplejning, er udgået.

c) Godtgørelsen for indgreb i på forhånd fastlagte fridage er bortfaldet.

d) Der er desuden foretaget en række redaktionelle ændringer.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til §§ 1, 2 og 3

Tillæg efter § 1, § 2 og § 3 ydes uafhængigt af hinanden. Det betyder, at der for den samme arbejdspræstation kan betales både natpenge, weekendtillæg, tillæg for delt tjeneste og tillæg for 3-delt tjeneste, hvis betingelserne for hvert enkelt tillæg er opfyldt.

Der kan derimod aldrig ydes mere en ét tillæg efter § 2. En juleaftensdag, som falder på en søndag udløser således kun tillæg efter § 2, nr. 1.

Tillæggene ydes også i forbindelse med over- og merarbejde.

Til § 1, stk. 2

Ved soverum forstås et værelse med seng, sovesofa eller lignende med sengetøj samt adgang til bad og toilet.

Til § 3, stk. 2

Ved beregningen af den delte tjenestes samlede varighed medregnes mellemliggende timer, hvor den ansatte har fri. Tillægget betales kun for timer, der ligger ud over 11.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 2006. Finansministeriets cirkulære nr. 32 af 26. februar 1998 (Fmst. nr. 024/98) ophæves.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 24. marts 2006

Dorte SøllingAftale om natpenge mv. for tjenestemænd i staten

§ 1. Natpenge

Til tjenestemænd, der efter ordre eller godkendt tjenestefordeling arbejder i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06, betales et tillæg på 17,03 kr. pr. time (grundbeløb 1. oktober 1997). Tillægget betales pr. påbegyndt halve time.

Stk. 2. Der betales ikke tillæg for rådighedstjeneste i hjemmet, for rådighedstjeneste på tjenestestedet med soverum og for rejsetid med soveplads. For rådighedstjeneste på tjenestestedet uden soverum betales halv sats.

§ 2. Tillæg for weekender, helligdage mv.

Til tjenestemænd, der efter ordre eller godkendt tjenestefordeling arbejder i følgende tidsrum, betales et tillæg på 30,46 kr. pr. time (grundbeløb 1. oktober 1997):

1) Weekender fra lørdag kl. 14 til mandag kl. 06

2) Lørdage før kl. 14, hvis mindst halvdelen af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14

3) Søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 24

4) Hverdage efter søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 06

5) Grundlovsdag fra kl. 12 til kl. 24

6) Juleaftensdag fra kl. 14 til kl. 24.

Stk. 2. Tillægget betales pr. påbegyndt halve time.

Stk. 3. Der betales ikke tillæg for rådighedstjeneste i hjemmet og for rejsetid med soveplads.

§ 3. Tillæg for delt tjeneste

For tjeneste, der er opdelt i 3 dele, betales et tillæg på 46,71 kr. pr. dag (grundbeløb 1. oktober 1997).

Stk. 2. Ved delt tjeneste, hvis samlede varighed inkl. de mellemliggende timer overstiger 11 timer, betales et tillæg på 5,03 kr. pr. time (grundbeløb 1. oktober 1997) for den del af tjenesten, der ligger ud over 11 timer. Tillægget betales pr. påbegyndt halve time.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter ikke søfartspersonale.

§ 4. Regulering

De nævnte grundbeløb procentreguleres efter reglerne i den til enhver tid gældende aftale om justering af tjenestemandslønninger mv.

§ 5. Lokalaftaler

Aftalens bestemmelser kan fraviges eller suppleres ved lokal aftale indgået af de enkelte ministerier eller dem, de bemyndiger hertil, og vedkommende forhandlingsberettigede organisationer eller dem, de bemyndiger hertil.

Stk. 2. Lokalaftaler kan opsiges til bortfald med et varsel på 3 måneder, medmindre andet aftales. Efter udløbet af den lokale aftale gælder bestemmelserne i denne aftale.

Stk. 3. Eksisterende lokalaftaler forbliver i kraft, indtil de fornys eller opsiges til bortfald efter reglerne i den enkelte aftale.

§ 6. Ikrafttræden

Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2006. Aftale af 23. februar 1998 om natpenge mv. ophæves.

Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2008.

 

 

København, den 24. marts 2006

 

 

 

Statsansattes Kartel

Peter Waldorff

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

 

Akademikernes Centralorganisation

Sine Sunesen

 

Lærernes Centralorganisation

Anders Bondo Christensen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Dorte Sølling

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 019-06