Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse til domstolene om ny tinglysningsbekendtgørelse


Vedlagt sendes kopi af bekendtgørelse af 19. december 1990 om tinglysning. Bekendtgørelsen forventes optaget i Lovtidende den 29. december 1990.

Bekendtgørelsens kapitel 4 indeholder nye regler vedrørende pantebreve m.v., som har til formål at give mulighed for at anvende elektronisk data- eller tekstbehandling til maskinel udskrivning af pantebreve på enkeltark med ubeskrevne bagsider.

Reglerne indebærer ikke ændringer i formularpåbudet, og pantebreve skal således fortsat oprettes på de af Justitsministeriet godkendte pantebrevsformularer, jf. bekendtgørelsen § 7, stk. 1, og § 8. Endvidere opretholdes blanketpåbudet for så vidt angår private indekspantebreve i fast ejendom, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 2, og § 14.

Pantebrevsformular D til høstpantebreve er ny.

Opmærksomheden henledes på overgangsbestemmelserne i bekendtgørelsens § 48, hvorefter de gamle pantebrevsformularer kan anvendes indtil den 1. juli 1991, uanset at pantebrevet er oprettet efter bekendtgørelsens ikrafttræden, såfremt de i bekendtgørelsens § 10, stk. 2, nr. 8, nævnte angivelser er anføret i rubrikken »Særlige bestemmelser«, der eventuelt kan fortsættes på side 4 eller på et særligt vedhæftet ark.

Den nye bestemmelse i bekendtgørelsens § 10, stk. 2, nr. 8, er indsat som følge af kreditaftalelovens regler om kreditorers oplysningspligt.

Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke er hensigten, at gennemførelse af sikringsakten skal indebære en materiel kontrol af kreditors pligtmæssige meddelelse af kreditoplysninger. Som det fremgår af formuleringen af bestemmelsen i bekendtgørelsens § 10, stk. 2, nr. 8, skal tinglysningsdommeren alene påse, at det i rubrikken »Øvrige kreditoplysninger« er angivet, om pantebrevet er omfattet af kreditaftaleloven, og - i bekræftende fald - at rubrikkens øvrige felter er udfyldt. Det er således forudsat, at der i forbindelse med tinglysningen af et pantebrev ikke sker nogen prøvelse af de meddelte kreditoplysninger.

Bekendtgørelsen er i øvrigt en sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 17 af 26. januar 1979 med senere ændringer, idet der dog er foretaget enkelte ændringer af redaktionel karakter.

Særtryk af bekendtgørelsen vil senere blive udsendt.

P. M. V.

E. B.

Niels Pallesen

Officielle noter

Ingen.